Обновления и новые публикаций на сайте "Казачество XV-XXI вв." Документы, карты, иллюстрации, сувениры ...
История казачества

Казачество XV-XXI вв.

www.cossackdom.com
Заставка | Главная | Участие в проекте |  RSS новости сайта

АНОНСЫ НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

 

Новые обзоры за 03.2016

Подписаться на обновления:  Сайта "Казачество 15-21 вв"

02.2016

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

Шпитальов Г.Г. Дніпровська військова флотилія (1737 - 1739) // Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб.наук.пр. - Вип.6. - Одеса, 2011. - 14-37. Анотація до статті

Шпитальов Г.Г. Військова служба запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та 1768-1774 років. - Запоріжжя: Прем'єр, 2004. - 240 с. + VII карт

Шпитальов Г. Г. Українське козацтво в Семилітній війні (1756 - 1763) // Вісник Запорізького юридичного інституту.

Анатолий Хромов. ПОЛИТИКА А.Г.СТРОГАНОВА ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА В КАЗАЦКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ НОВОРОССИЙСКО-БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА

В статье на основании архивных и опубликованых источников конкретизуется и определяется позиция Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора А.Г.Строганова по разрешению земельного вопроса в Дунайском и Азовском казацких войсках. Показана острота земельного голода в этих иррегулярных формированиях и его непосредственное влияние на ликвидацию казацких войск на юге Украины. Обозначено влияние А.Г.Строгонова на эти процессы.

Надруковано: Хромов А.В. Політика О.Г Строганова щодо вирішення земельного питання в козацьких військах Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства// Науковий вісник ОДЕУ. – 2009. - №7(85). – С.92-99.

А.В.Хромов Політика С.О.Тучкова щодо козацтва півдня України в I-й третині XIX століття

В статье на основе архивных и опубликованных материалов освещается политика С.А.Тучкова по отношению к различным группам казачества юга Украины. Определяется место Измаильского градоначальника в деле возращения задунайских запорожцев и некрасовских казаков на территорию Российской империи.

The article based on archival and published materials covered politics SA Tuchkova in relation to various groups of Cossacks Southern Ukraine. Determined role of Izmail mayor in return Cossacks in the Russian Empire.

Анатолий Хромов Отношение военных чиновников Южной Украины к казацкому вопросу в начале XIX ст.: Г.И.Шостак

В статье на основании архивных и опубликованых источников определяется позиция военных чиновников Южный Украины по казацкому вопросу в начале XIX ст. на основании фактов из жизни штабс-капитана Г.И.Шостака – автора нереализованого проекта Дунайского казацкого войска 1812 г.

Надруковано: Хромов А.В. Ставлення військових чиновників Південної України до козацького питання на початку XIX ст.: Г.І.Шостак // Науковий вісник ОДЕУ. – 2009. - №10(88). – С.169-173.

 

КАЗАЧЬИ ВОЙСКА и ПОЛКИ/ МОНОГРАФИИ

Мільчев. В.Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської імперії 1785 – 1790 рр. - РА «Тандем-У» 2007. - 172 с.

У дослідженні проаналізовано історичні умови, в яких відбулося переселення та перебування частини запорозького козацтва на землях Військової Межі Австрійської імперії. Відображено політична, військова та соціальна історія цієї гілки колишніх січовиків. Розглянуто окремі аспекти політики турецького, російського та австрійського урядів по відношенню до запорожців протягом перших десятиліть після ліквідації Січі.

Мільчев.Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII-XVIII ст. - РА «Тандем-У» 2008. - 371 с.

У монографії аналізуються джерела з соціальної історії запорозького козацтва кінця XVII - XVIII ст. Розглянуто стан наукового дослідження проблеми, історичні умови та специфіка формування джерельної бази, основні архівні зібрання України та інших країн Центрально-Східної Європи. Значну увагу приділено з'ясуванню інформаційного потенціалу виявлених джерел. Рекомендується науковцям, аспірантам, студентам всім, хто цікавиться історією запорозького козацтва.

И. В. Сапожников, Г. В. Сапожникова. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее. - Одессе. Издательство ОКФА , 1998 г. - 272 с.

В книге рассматриваются вопросы о роли и месте украинского запорожского и черноморского казачества в истории города Одессы и его окрестностей. Впервые в отечественной историографии публикуется целый ряд уникальных документов, которые на протяжении многих лет были недоступны для изучения. Кроме этого, в монографии приведен список черноморских казаков, живших, служивших либо связанных с Хаджибеем и Одессой в 1794-1820 годах, в котором названо более 630 фамилий.

Шпитальов Геннадиій. Українська ландміліція. - К., 2013. - 152 с., іл. + ІІІ карти. Монография.

Дана історична розвідка є спеціальним дослідженням з історії іррегулярних військових формувань, які несли прикордонну службу на українських землях. На підставі представницького кола джерел у монографії аналізується комплекс заходів щодо оборони України від татарських набігів. З’ясовуються особливості формування, комплектації, озброєння і забезпечення Української ландміліції. Особливу увагу приділено реконструкції бойового шляху ландміліцьких підрозділів в російсько-турецьких війнах XVIII століття і з’ясуванню причин занепаду та ліквідації Української ландміліції.

Шпитальов Г.Г. Військова служба запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та 1768-1774 років. - Запоріжжя: Прем'єр, 2004. - 240 с. + VII карт. Монография.

В монографії розглядається організація військової служби запорозького козацтва періоду Нової Січі. З’ясовується місце Війська Запорозького Низового у складі збройних сил Російської імперії. Аналізується військове мистецтво запорозького козацтва XVIII століття в боротьбі з турецько-татарськими військами. Особливу увагу приділено реконструкції бойових дій запорозьких підрозділів у ході російсько-турецьких війн 1735-1739 та 1768-1774 років.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів і курсантів, а також слухачів військових академій, усіх, хто цікавиться воєнною історією України.

КАРТИ

Карты из монографии Шпиталёва Г.Г. Військова служба запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та 1768-1774 років (7 карт, 1 схема)

Подборка электронных книг по истории казачества


 

 

 

. Copyright © 2001-2016 cossackdom.com