В.І.Мільчев МАТЕРІАЛИ СЕКРЕТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ ...
Главная | Статьи и сообщения
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

В.І.Мільчев

 

МАТЕРІАЛИ СЕКРЕТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ СЕНАТУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ДО ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ У ОСТАННІ РОКИ ЇЇ ІСНУВАННЯ

 

Переважна більшість дослідників, який займаються вивченням історії запорозького козацтва часів Нової Січі, відчувають певний брак наявних документальних матеріалів. Не в останню чергу це повязано із розпорошеністю джерел по численних архівних фондах, втратами окремих документальних комплексів та недостатнім рівнем евристичної археографічної роботи, спрямованої на виявлення нових джерел. Відтак, одним із першочергових завдань української археографії є виявлення, обробка та публікація джерел.

Однією з архівних установ, у фондах якої переховується значна кількість матеріалів до історії Запорожжя XVIII ст., є Російський державний архів давніх актів (Российский государственный архив древних актов). Зокрема у зібраннях фонду № 248 – “Сенат и его учреждения”, маємо хоча і розпорошену, однак досить презентабельну підбірку справ за описами №№ 113, 124, 126. Вони являють собою, головним чином, протоколи засідань Правлячого Сенату у справах Війська Запорозького.

Особливий інтерес являють собою справи за описом № 113 – “Опись дел Секретной Экспедиции Сената. У них сконцентровано велику кількість документів, що розкривають взаємини запорозьких козаків з поселенцями Новоросійської та Слобідсько-Української губерній1; економічну політику російського уряду по відношенню до Запорожжя2; стан розвитку фортифікації на теренах Вольностей3; стосунки запорожців із дінцями4; особливості внутрішнього соціального устрою на Січі5. Особливо представницькою є група справ, що стосуються гайдамацтва на Запорожжі та прилеглих до нього землях6.

Предметом нашої археоргафічної публікації став вельми цікавий документ, введення якого до наукового обігу дозволить значно розширити знання дослідників Південної України XVIII ст. відносно процесу загарбання запорозьких земель поселенцями Єлисаветградського пікінерного та Молдавського гусарського полків, Дніпровської укріпленої лінії та колишніх слобідських полків; боротьбу запорожців за збереження своїх земель7.

Як відомо, на 1773-1774 рр. припав пік протистояння населення Запорожжя та Новоросійської губернії. Запорозька старшина, на чолі з кошовим отаманом П.Калнишевським, яка до цього часу займала вичікувальну позицію та намагалася розв’язати поземельні суперечки шляхом надсилання депутацій, поданням петицій до уряду та веденням переговорів із місцевим російським командуванням, починає збройною рукою викидати зайд-поміщиків із військових земель, підпорядковувати населення щойно заснованих слобід Війську, збирати з нього податки на користь Коша.

Практичним наслідком цих процесів часто ставав не фізичний спротив, а сотні скарг на Військо, що надсилалися до вищих установ Російської імперії. Сукупність їх ставала предметом спеціальних сенатських слухань. Відповідно виникала потреба у створенні специфічних різновидів документації. “Записка”, що публікується є, власне кажучи, нічим іншим як однією з форм екстрактів, що складалися перед черговим засіданням тієї чи іншої з сенатських експедицій. Їх створення мало за мету у найкращий спосіб ознайомити сенаторів із проблемою, підштовхнути до прийняття відповідного рішення шляхом вставлення відповідних ремарок. У скороченному вигляді тут викладається зміст вхідної та вихідної документації за справою, що має бути розглянута.

Відтак “Записка” є своєрідною хронікою боротьби Запорожжя за повернення під юрисдикцію Війська загарбаних земель, протягом 1773–1774 рр. Вона значною мірою розширює знання дослідників про цей аспект діяльності запорозького козацтва у останні роки свого існування.

Публікацію здійснено популярним способом, зі збереженням граматичних та орфографічних особливостей документу.

 

1 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 292. – О нападениях запорожцев на Елисаветградскую провинцию. 1774.

2 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 524. – Об освобождении по прежнему Запорожского Войска от платежа пошлин с товаров. 1763.

3 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 526. – О перенесении крепостного строения Запорожской Сечи на новое место. 1764.

4 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 598. – По жалобам донских казаков на запорожцев. 1758.

5 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 693. – О беспорядках при выборе запорожцами нового атамана и старшины. 1748.

6 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 846. – Донесение Сенату о гайдамацких, польских и крымских обращениях. 1751.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1069. – О наказании за воровство пойманных на польской границе казаков. 1752.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1245 – О неотсылке из Сечи Запорожской в Киев разбойника Марка Григорьева Мамая и товарища ево Нещадимова. 1750.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1574. – О Новой Сербии, гайдамаках и крепости Святой Елизаветы. 1752–1756.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1579. – О Новой Сербии и гайдамаках. 1755–1757.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1591. – О Новой Сербии и гайдамаках. 1758–1760.

РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1592. – О Новой Сербии, гайдамаках и крепости Святой Елизаветы. 1760–1764.

7 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 292, лл. 1-3.

 

 

 

№ 1

1774 р. – Записка укладена Секретною експедицією Правлячого Сенату, із зазначенням конфліктів мешканців Новоросійської та Слобідсько-Української губерній із запорозькими козаками протягом 1773-1774 років

 

Записка по делу запорожцов.

Прошлого 1773 года генваря от 25 Сенату Военная Коллегия доношениями представляла: 1м, что она из рапорта генерал-маиора Черткова усмотря поступок Днепровской линии комендантов в заведении собою собственных хуторов и в населении людей, несоответствующей их должности, Нашла и с стороны войска Запорожского чинимыя в строении Днепровской линии препятствия во изыскании сженого кирпича, плитнаго камня и извести, а особливо произшедшее своевольство уведением в Сечь запорожским полковником посланных для того порутчика с капралом и салдатом для допросу, за покражу его каманды салдатами у запорожца вола; почему и просила как на сие, так и о допущении для сыскания и привозу к сторению крепостей зарытых в землях заготовленных еще в прежние времена татарами кирпича, камня и зъженой извести от Сената подтверждения.

На сие Указом требовано от оной коллегии строящейся Днепровской линии карты, почему

2м. от 27 июня 1773 года, прилагая при оном ту карту, просила, по причине прописанных в представлении ея обстоятельств, об отводе к строющимся по оной линии крепостям на разведение и засев, по недостатку в тамошнем крае в лесе, надобного количества земли.

По которому представлению того ж 773 го августа 5 Ея Величеству от Сената поднесен доклад с тем, что хотя Сенат то представление необходимо нужным и находит, но токмо за учиненным в 746м году Сенатским определением, которым приговорено, по причине произходивших между донскими и запорожскими казаками о землях споров, отвесть во владение им земли и быть между ими речке Калмиусу границею, без особливаго имянного Указа Сенат в сие дело въступить, а наименше требующиеся к линии и к крепостям ея земли, кои по оному определению запорожцам даны, собою придать не может.

На которой доклад резолюции еще не последовало.

А между тем того ж года Изюмская провинциальная канцелярия и генерал порутчик Щербинин доношениями представили, что владельцам той провинции войска Запорожскаго полковник Иван Гаража чинит великие притеснении, земли и всякие угодья отнимает, ездя вооруженною рукою в немалом числе людей, обывателей згоняя // из населенных ими хуторов, бьют, грабят и на той их земле целыми слободами населяют, принимают же в оые сбежавших людей с разных мест, обыватели же лишась своих земель, пришли в несостояние платить казенных поборов и себя пропитать, и представляя, что те отнятые земли действительно Изюмскому полку принадлежат, просили тех земель о возврате.

А июля 16 дня Сенату господин генерал прокурор сообщил реляцию к Ея Величеству Киевскаго генерала губернатора Воейкова от 27 маия, что от стороны войска Запорожскаго чинится жителям Елисаветградской провинции утеснения, самовольные в немалых шайках вооруженных людей набеги, и под видом запорожцов, старожилов отправляющих пикинерную службу увозят и хотя он губернатор о сокращении сих своевольств и писал к кошевому, но без успеху; по малому же состоянию в той провинции воинских команд запорожцов от их своевольств удержать способов нету, и просил в наставление указа.

В приобщенном же при том экстракте из протокола Учрежденного Совета от 20 июня изображено, что по настоящим обстоятельствам нельзя войти в разсмотрение сего дела. Но что Сенат может, обнадежа запорожцов будущим о границах их с тою губерниею разсмотрением, распорядить, чтоб оные остались спокойном потому Ея Величество изволила указать, чтоб Сенат учинил по сему исполнение.

Вследствие чего Сенатом от 16 июля малороссийской коллегии предписано, чтоб оная войску Запорожскому дала знать, что сколь скоро удобное время окажется, то надлежащия на обе стороны границы, для спокойного каждой своими землями владения, разсмотрены, постановлены и утверждены будут.

Но напротив того от Войска с нарочными прислано прошение, коим показывая о занятых под строение крепостей их землях и о населении тамошними комендантами слобод народами, просили об отдаче партикулярных строений поселенных на землях их.

На что 1773 года августа 5. Указом Сената Малороссийской коллегии велено оному войску дать знать, что хотя с одной стороны дошли до Сената известии о чинимом тем войском разорении жилищ, по спору в границах, однакож в разсуждении его представления, а собливо их службы Сенат обнадеживает, что их прозба втуне оставлена не будет, толко б прислали документы на принадлежащие им земли.

От 23го сентября киевской генерал-губернатор Сенату доносил об отзыве к нему кошеваго атамана, что хотя по повелению // Сената и следовало к нему губернатору с привилегии копии отправить, но как де он и сам желателен землями их корыстоватся, то он кошевой и не находит способа оных к нему доставлять, а он губернатор о сем их нарекании изъяснялся, что в той провинции, кроме купленной женою его у одного майора маленкой деревушки, никаких не имеет, да и та от границы внутрь провинции более 35ти верст отстоит.

А от 29 июня того ж года Военная коллегия Сенату представляла, что генерал-аншеф князь Долгоруков с одной стороны приносил жалобу на войско Запорожское в причиняемых от оного жителям Елисаветградской провинции утеснения в самовольных немалых шайках вооруженных людей набегах и разорениях, по малочислию войск в той провинции, нет способов к удержанию их; а с другой сторны к нему жалобу ж войска Запорожского, что по допуску крепости Святыя Елисаветы командиров, сверх положенного числа сорока верст, еще на немалое число земель поселением захвачивается, хотя ж де о не допущении к оному от войска посланы старшины, но противу оных команды с ротмистром Пугачевским вооружейно и с пушками вышли, чем войску делают великую обиду, и поселяя землю, друг другу продают, а войско от того во все отдаляют; почему от Военной коллегии ему генерал аншефу рекомендовано по оной прозбе разсмотря зделать удовольствие, и о выходе Пугачевского вооруженною рукою, почьему повелению то зделано, изъследовать.

По оному представлению Сенатом 773 года июля 30 дня определено и Указом киевскому генералу губернатору Воейкову подтверждено, чтоб по требованию оной коллегии немедленное исполнение учинено было.

Но от 25 июля мсца генерал порутчик Ея Величеству реляциею, а Слободская губернская канцелярия Сенату доношением, с приобщением экстракта, представляли, какие войска Запорожского полковником Гаражею с командою сверх прежде учиненных Изюмской провинции обывателям еще вновь причиняет крайния разорения, опустошением жилищ, выводом из них для преселения к себе помещичьих и войсковых казенных людей, отгоном всякого скота, забиранием всякого земляного посева и самой травы, вырубкою лесов и другими грабительствами и побоями жителей.

То посланною от Сената августа от 7 числа 1773 года к войску Запорожскому грамотою повелено

1е вышепомянутаго // Гаражу ис командою забрать в Кошу, и почьему он приказу или сам на такую дерзость поступил, немедленно изъследовав поступить с ним по законам.

2е забранных им из Изюмской провинции людей, скот и хлеб немедленно возвратить и убытки заплатить.

3е. на строение Днепровской линии потребные материалы отыскивать и брать отнюдь не мешать и в том не препятствовать, и на конец

4е, всему войску наистрожайше приказать, чтоб отныне впредь никто не отважился чинить нагластей и разорений, но спокойно бы ожидали разсмотрения происходящих о обоюдных землях споров и надлежащаго удовольствия; а дабы между тем и от жителей оных губерний и от воинских чинов Днепровской линии к распрям повода подано не было, но равномерно каждая сторона разсмотрения терпеливно ожидала б, о том к главным их начальникам указы посланы.

На которую гармоту того ж года октября 3 в прошении к Ея Императорскому Величеству от войска Сенату донесено:

1е что полковник Гаража с товарищи причинялись Изюмской провинции людям разорения, совсем там непредвилится и что той провинции люди на их землях выселився корыстуются и утесняют войско, то хотя некоторых людей и выводил их жить на принадлежащия той провинции земли, однако никакого озорничества и раззорения не чинит.

2е Елисаветградской провинции людям також никакова притеснения неделается, и чтоб вместо запорожцов насильно забирали старожилов и пикинер и того нет, а чтоб уграживали некоторые той провинции места разорить, то представляется на одно только войска опорочение, приискивая средства к покорыстованию тамошним командирам их землями, как многие чины, а имянно киевской генерал-губернатор Воейков и полковник Зверев и прочие чины на землях их имеют свои слободы, войску ж разорять и причины нет; ибо как земля запорожская, так и поселенцы владению их принадлежать конечно будут, чего и ожидается.

3е. Что якобы войско недопущает отыскивать для Днепровской линии зарытаго в земли съженого кирпича и прочаго, но как все то хранилось до надобного времени к построению церкви, как Сечь перейдет в Никитино, то потому и то зарытое в землях пребывало в своих местах, но при всем том не только к Днепровской линии, // но и в Кременчук каменье и прочое вожено безпрепятствия.

4е. что хотя грамотою и повелевается спокойно ожидать разсмотрения, но от Новороссийской губернии презрено, и начато на запорожских землях полковником Зверевым и прочими населивать слободы; а дабы то чинить было повольно, вышли с пушками военныя команды, как противу неприятелей; но войско не делая междоусобия, хотя и довлело своего защищать, однако сносит терпеливо, а при всем том просит как земля войска Запорожскаго, где ныне Елисаветградская провинция и другие не под владением войска имеются, с поселением и все отошедшия из под владения земли во владение им возвратить повелеть.

Напротив того Сенату Киевской генерал губернатор рапортами представлял 1м. 773 года ноября 26, что дошли еще к нему по команде представлении о непрестающих от Сечи Запорожской обывателям Елисаветградской провинции нападениях и раззорениях, умалчивая о загарабливаемых ими скоте, посеянном хлебе и накошенном теми обывателями на своих а не запорожских землях сене, но наехавши того войска полковник Афонасей Иванов с командою более ста человек Елисаветградского пикинерного полку в роту Вершинокаменскую нетокмо зашедших из Запорожской Сечи и давно поженившихся, но и небывших никогда там на жительстве с женами и детми, хлебом и миением, в пределы свои забрали, равно и состоящей в границе при Верблюжских боераках лес в корень рубят и увозят; а как в некоторых селениях Запорожской Сечи продолжается опасная болезнь, запорожцы ж невзирая на учрежденные кордоны, всегда в ту провинцию врываются и с жителями имеют сообщение, однако ж со стороны Новороссийской губернии при всем том всевозможная от подчиненных наблюдается благопристойность, неподавая никаких запорожцам ко озлоблению поводов, и терпеливо ожидается об оных зелях разсмотрения.

2м сего 774 генваря 13. Канцелярия де Новороссийской губернии к нему рапортовала, что с стороны той губернии за означенную линию отнюдь никто не переходить, // земель их никто не продавал, и никакого селения на оных нет, да и ни подкаким видом те их земли незахватываются, но всякая благопристойность, тишина и спокойствие наблюдаются, и всегдашнии подтверждении в том чинятся; с стороны жа войска Запорожскаго чинится великое разорение и утеснение тамошним жителям, а какое имянно, приложил при том о тех произшествиях особой экстракт.

Оные доношения Сенатом определено внезсть в сочиняемую о всех произшествиях выписку, и для положения резолюции доложить оную когда от Сечи Запорожской требованныя грамотою на земли их документы присланы будут.

Сего ж маия 5 дня получен в Сенат рапорт от киевскаго генерал губернатора и кавалера Воейкова, коим от 14 числа минувшаго апреля доносит, что запорожцы, несмотря на посланную к тому войску грамоту, наезжая немалыми толпами в Елисаветградскую провинцию, причиняют жителям несносные обиды, побой и грабительства, много людей с имуществом и скотом оружейною рукою выгоняют в свои слободы, разсевая при том слухи, что в нынешнее лето всю состоящую под Елисаветградскую провинцию землю получат в свое ведомство, а провинция истребится, чем народ приводят в крайнюю боязнь и уныние, донося при том, что хотя о том к кошевому атаману и неоднакратно писано, но никакова к отвращению успеха нет, почему и просит, чтоб приняв все то во уважение, для ободрения невинных обывателей, изыскав удобные способы, снабдить его указом, прилагая при том экстракт, какое кому зделано раззорение, и копии с писем кошеваго.

 

Секретарь                                                                Сергей Бельский.

 

РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 292, лл. 1-1 об., 2-2 об., 3-3 об.