С.В. АБРОСИМОВА, Ю.А. МИЦИК ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

С.В. АБРОСИМОВА, Ю.А. МИЦИК


ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
В ЗБІРЦІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

Подальший розвиток історичних досліджень потребує виявлення й оперативного введення до наукового обігу нових (ще невідомих) джерел передусім писемних, що відзначаються високим ступенем інформаційної акумуляції. Сучасна археографічна наука приділяє значну увагу як первинному рівню введення в обіг історичної архівної інформації (безпосередня публікація документів), так і введенню цієї інформації на вторинному рівні (видання каталогів, довідників, покажчиків, оглядів, путівників тощо) [1]. Пріоритетним напрямком у розвитку сучасної української археографії є публікація документів з історії українського козацтва. Загальнодержавна програма “Архівна та рукописна україніка“, а також комплексна програма публікації архіву Коша Нової Січі передбачають обстеження, зокрема, музейних фондів з метою виявлення і подальшої публікації рукописних документів [2].
В зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д.Яворницького виявлено комплекс оригінальних документів з історії українського козацтва ХVII–ХVIII ст.
До 1980-х рр. музейна колекція пам’яток писемності не була об’єктом спеціального джерелознавчого і археографічного дослідження, хоча в літературі зустрічаємо поодинокі згадки про окремі музейні рукописи [3]. Вперше спеціальний загальний огляд, а також публікацію деяких музейних джерел з історії українського козацтва здійснив Ю.Мицик [4].
Згодом було укладено каталог актових джерел ХVII–XIX ст., що зберігаються в музеї [5].
Виявлений комплекс містить документи різних фондоутворювачів: Коша Запорозької Січі, Генеральної військової канцелярії, полкових та сотенних канцелярій, українських гетьманів, окремих репрезентантів козацької верхівки та ін.
Переважна більшість документів надійшла до музейного зібрання з особистих та приватних колекцій, від нащадків козацьких родин (Апостолів, Гладких, Магденків, Миклашевських, Руденків та інших). Оригінальні акти були подаровані істориком О.Андрієвським та архівістом С.Дроздовим. Цінна інформація з історії запорозького козацтва, передусім останніх часів існування Запорозької Січі та “постсічового” періоду, міститься в документах Азовської та Новоросійської губернських канцелярій, що були врятовані від знищення академіком Д.Яворницьким, який у 1922 – 1924 рр. очолював Катеринославський губархів.
Безумовно, першорядне значення надається документам січового архіву (в нашій публікації вони складають перший розділ). Таких документів виявлено 9, з них 7 — оригіналів, що охоплюють період 1728 – 1771 рр. Оригінальні документи (№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) надійшли до музею від С.Л.Дроздова (1863 – ?) — архівіста, бібліофіла, колекціонера, який у 1920-ті рр. завідував окрархівом на Білоцерківщині. Двічі (1928 р. та 1931 р.) надсилав він до музею документи з історії Запорожжя та Гетьманщини. Це — проїжджі листи (кошовські листи) козакам на проїзд до Києва, рапорти кошових К.Малашевича, П.Іванова, П.Калнишевського стосовно різних скарг та утисків, що зазнавали запорожці, а також ордери та листи П.Калнишевського, в яких висвітлюється внутрішнє життя Запоріжжя, його зовнішні стосунки тощо.
На особливу увагу заслуговують атестати, що їх було видано з Коша представникам полкової старшини. Оригінальний атестат (за підписом П.Калнишевського) товаришеві Корсунського куреня П.Руденку (1771 р.; №1.7) був знайдений 1904 р. Д.Яворницьким в Січкарівці на Катеринославщині, в маєтку В.П.Магденка — родича Руденків. Після скасування Січі П.Руденко був бургомістром Полтави. Ще один атестат (№1.8) одержав 13 грудня 1771 р. полковий старшина В.С.Чернявський на звільнення від служби, в зв’язку з його шлюбом. До цього атестату додається “блок” документів з особистого архіву В.С.Чернявського (див. додаток №2 у даній публікації), що віддзеркалює подальшу долю певної частини запорожців, яка перейшла на службу російському урядові після скасування Січі. Писар Личківської паланки В.С.Чернявський брав участь у перепису запорозьких поселень навколо Новоселиці, а при скасуванні Січі очолював правління Личківської паланки і “старался привести всех тамошних жителей к повиновению и делал, что только служить могло к спокойному пребыванию...”
Другий розділ репрезентований універсалами гетьманів І.Самойловича (1672 р.; №2.1.) [10], І.Скоропадського (1715 р.; №2.2.), Д.Апостола (1729 р.; №2.3.) [11], що стосуються соціально-економічного життя Гетьманщини. Декілька документів (№№2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) припадає на гетьманування К.Розумовського. Особливу увагу привертає лист К.Розумовського від 17.05.1752 р. до київського генерал-губернатора М.Леонтьєва стосовно справи гайдамаків-утікачів (№2.8). Про події в Запорозькій Січі, в зв’язку з розповсюдженням пошесті, йдеться в іншому листі К.Розумовського від 29.11.1760 р. (№2.8).
Серед універсалів гетьмана К.Розумовського, виявлених в музейній збірці, чільне місце посідає універсал 1752 р. військовому товаришеві С.Чуйкевичу на призначення його у ніжинську полкову лічильну комісію (№2.5) і “ордер” (“абшит”) 1757 р. на чин значкового товариша П.Петрашу й призначення його в полкову переяславську канцелярію (№2.7).
“Абшити”, що звільняли з чинів бунчукових та військових товаришів за віком чи станом здоров’я, видавалися Малоросійською колегією та Генеральною військовою канцелярією. У третьому розділі містяться “абшити” військовому товаришеві Золотоніської сотні Переяславського полку А.Синьооку на звільнення його від служби й надання чину військового товариша його синові, військовому канцеляристові І.Андрієвському-Синьооку (1744 р.; №3.2). “Абшити” видавалися також з полкових канцелярій. В музейних фондах зберігається “абшит”(“відвертий ордер”), виданий 1761 р. з Переяславської полкової канцелярії значковим товаришам Гельмязівської сотні Івану Євтушевському (Євтушенку) та його сину — Данилові Євтушевському (№3.3). В документі міститься інформація про службу І.Євтушевського на Васильківському форпості та в Мишуриному Розі, де він зустрічав турецького посла.
Четвертий розділ містить акти приватно-правового характеру, що віддзеркалюють економічні стосунки між землевласниками, купівлю-продаж грунтів, млинів, розподіл майна тощо. Стосунки між світськими та церковними контрагентами знайшли відображення в актах договірного характеру, як-от: ”лист уступний” (1775 р.; № 4.1) та “писання” (1719 р.; №4.2) полтавського полковника Івана Черняка Нехворощанській обителі на вічне володіння грунтами та млинами на Орелі в Царичанці. Про орільські млини та грунти йдеться і в інших документах цього блоку: ”писання” знатного військового товариша Г.Вовченка на продаж власного грунту на річці Оріль (1719 р.; №4.3), “декрет угоди між Ф.Д.Котом та Я.Михайленком на володіння орільськими грунтами (1722 р.; №4.4). Містечка Царичанки стосується також й “купча” значкового товариша Й.Левенця поручикові І.Тимковському на 4 млинових кола на Орелі в Царичанці (1766 р.; №4.5).
Полкове судочинство знайшло відображення у “виписах” з канцелярських книг. Так, ”випис” з канцелярських книг Донецького полку від 20 жовтня 1766 р. стосується справи між І.Васильківським та В.Кущинським про млинове коло на річці Оріль поблизу Царичанки (№4.6).
Дана публікація містить 31 документ і хронологічно охоплює період 1672 – 1776 рр. Публікація складається з 4-х розділів: 1) Документи з архіву Коша Війська Запорозького (9 од.); 2) документи українських гетьманів (8 од.); 3) документи Генеральної військової канцелярії (3 од.); 4) документи полкових канцелярій та приватних осіб. У додатках до публікації — лист хана Крим-Гірея до отамана Донського Війська Д.Єфремова та 4 документи з особового архіву запорозького полкового старшини Василя Чернявського.
Публікація тексту документів здійснюється нами популярним методом із збереженням фонетичних та стилістичних особливостей оригіналу. Зберігається й композиційне членування тексту документів. Тверді знаки в кінці слів не відтворюються. Застарілі кириличні літери замінюються на відповідні сучасні літери. Виносні літери та скорочення (з титлами та без них)  слів розшифровуються, виносяться у рядок і нічим не виділяються. Якщо слово не піддається прочитанню, воно позначаєтся багатокрапкою у квадратних дужках. Так само позначаються і пошкодження тексту. Знаки пунктуації проставляються згідно з правилами сучасного правопису мововидання.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1-2. Боряк Г. Національна спадщина України та державний реєстр “Археографічна україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. — K., 1995. — C.16, 56-57.
3. Аляб’єв Б. Архів Дніпропетровського державного історичного музею // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. — 1961. — № 4. — C.46–55.
4. Методические указания к изучению курса источниковедения СССР / Сост.: Н.П.Ковальский,  Ю.А.Мыцык. — Днепропетровск, 1984. — С.21–24, 26–27, 32–35; Мицик Ю.А. Документи Державного історичного музею як джерело до вивчення історії України та Росії 17–18 ст. // Архіви України. — 1985. — №5. — С. 58–61.
5. Памятки писемності в збірці Дніпропетровського історичного музею: Каталог музейної колекції актових джерел 18–19 ст. / Упорядн.: С.В.Абросимова, А.C.Журба. — Дніпропетровськ, 1993. — 52 с.
6. Геппер Л. С.Л.Дроздов-Мишківський // Бібліографічні вісті. — 1928. — №1. — С. 137–136.
7. “Лист кошовський” від 17.08.1732 p. опублікований, див.: Методические указания...— С.26–27.
8. Рапорт П.Kaлнишевського від 02.04.1772 p. (№ 1.9) опубл., див.: Яворницкий Д.И. Вольности Запорожских казаков. — СПб.,1890. — С.317–318.
9. Цей атестат був опублік., див.: Яворницкий Д.И. Из истории нашего края // Вестник Екатеринославского земства. — 1904. — №2–3. — С.49.
10. Документ опубл. Ю.А. Мициком, див.: Методические указания... — С.21–22.
11. В музейній збірці є також дві жалувані грамоти Д.Aпостолу на гетьманство (07.09.1728 p. — ДІМ. ВР. Арх–886; 15.05.1730 p. — ДІМ. ВР. Арх–887).

ДОКУМЕНТИ

I

1.1. 1728 травня 17. Кiш. — Лист проїжджий канцелярiї Вiйська Запорозького Низового козаковi Кущiвського куреня Микитi на проїзд до Києва

Велможным их милостям панам рейментарам, губернаторам, администраторам, войтам, атаманам и всякiя должности властем и посполству и кому бы колвек о сем ведати буде надлежало, велце нашим мсце панам и ласкавым приятелям доброго от [...]

Бога позичивши здравiя и благополучiя, сим Войска нашего Запорожского Низового отквитом даемо знати листом, иж онаго оказатель Микита, товариш Войска нашего з куреня Кущовского, за ведомом своего куренного атамана и за нашим воисковым дозволенiем, пеший идет до Кiева, за которого то вашим панским милостям воизвещенiем подаючи, прiятелско о том просим и имети того желаем, абы ему, Миките, пешоходному невозбранный был пропуск, як туда простуючому, тако и воспят возвращающомуся, и яко странному ему благоприятное воздадете милостотворенiе, да и вы сподобтеся воспрiяти [...] вугощенiе, вщо и паки за им, Микитою, от милостей ваших панских того желаючи и просячи, нашу Войска Запорожского Низового залечаючи зичливость навсегда зостаем.
Вашим панским милостям всех благ доброжелатель Карп Сидоренко, судiя Войска Запорожского Низового з товариством.
З Коша 17 мая 1728 року.

ДIM, КП-41135, /Арх-12765/6.


1.2. 1732, серпня 17. Кiш. — Лист кошовський (проїжджий лист) отамана Вiйська Запорозького Низового Iвана Малашевича козаковi Дерев`янкiвського куреня Опанасу Волошину до Києва

Во все [...] области его королевского величества Полского и всей Речи Посполитой панам губернатором, поручником, ротмистром и iним на началах зостающим и посполитим людем и кому о сем ведати будет належало, сим Войска нашего Запорожского Низового кошовским листом ознаймуем.

Иж онаго вказатель Афанасий Волошин, куреня Деревянковского за ведомом нашим кошовским тамо до богоспасаемого града Киева возом едним и конем он хочит, за которого даючи знать, покорне просим, рачте убо ему на всем совершенную веру подавати и ни в чом его не затрудняйте, но яко туда едучого, так и оттол поворочающаго, [...] везде доброволно и свободно благо изволте пропускать. Велце в то упрошаем и зостаем.
Дан августа 31 дня року 1732.
Іван Малашевич, атаман кошовий Войска Запорожскаго
Низового з товариством.

ДІМ, КП-38620, /Арх-632/2.


1.3. 1743, червня 23. Кіш. — Рапорт кошового отамана Війська Запорозького Низового Костянтина Малашевича київському генерал-губернаторові М.І.Леонтьєву стосовно різних скарг на запорожців

Високородний господин високопревосходителнейший господин генерал аншефт и кавалер і Киевской губернии генерал-губернатор Михайло Іванович Леонтьев, всемилостивейший наш добродею

Вашего високопревосходителства ордери, пущенніе сего іюня от 6 числа два а третий от 11 дня, ми сего ж іюня 22 дня справно получили, з которим в едном изволите писать сторони отписки нашой, якою ми вашему високопревосходителству представляли за Кутлукай Ажея, який приездя до Коша, упоминал нам за скот же, будто нашими казаками угнато на триста семдесят четири скотини. И в том же ордере изволили обявить, что и за наши шкоди от вашего високопревосходителства трижди писано до хана и до мортози. А в другом обявляете, что наших посланних изволили отпустить в Петербурх. В третем же сторони господина подполковника Полтеева и подкомандних его, то на оніе вашего высокопревосходителства ордери ми во ответ покорно сим служим. Что изволили ваше высокопревосходителство писать за наши шкоди, и уже потому едного козака и лошадей десятков болей шестидесяти привернено. То за таковое ваше патронское благодетелство, падши до стоп ног, благодарствуем и впредь милости просим, пожалуйте пишете и за остальнiе наши шкоди за козаков, даби отданни били. И что изволили обявить об одпуске полковника нашего в Петербурхе, и за сiе вашему високопревосходителству покорно благодарствуем. Что ж в третом изволили восписать сторони подполковника Полтеева и подкомандних же, будто ми напрасно писали, що подкоманднiе люди людем приходячим кривди чинять, то напрасно и незатейно писали, але потому що люде приходячи до нас на подкомандних его людей жалуются. А тепер, як би кто мел з людей к нам жаловатись, то ми потому як изволили обявить о вашем поважном ордере, будем жалобщика к нему, господину подполковнику, отсилать для резолюцiй, о чем во обявленiе сим вашему високопревосходителству донесши при том до услуг прибиваем готови навсегда.
Вашего високопревосходителства покорний слуга
Константин Малашевич, атаман кошовий
Войска Запорожского Низового з товариством.
З Коша Iюня 23 дня
года 1743.

ДIМ, КП-38621, /Арх-633/1.


1.4. 1753, квітня 27. — Рапорт кошового отамана Війська Запорозького Низового Павла Івановича в київську губернську канцелярію стосовно справи про утиски з боку татар в урочищі Мертві Води

В киевскою губернскую канцелярию покорній рапорт

Сего априля 26 дня 1753 года з оной Киевской губернской канцеляріи ордер мною, атаманом кошовим, з товариством в Коше получен, в котором изображено: минувшого де марта 7 дня сего ж 753 года по доношенію нашему о приключенних вновь запорожским козакам девяти человекам, которие били в урочищи Мертвих Вод для ловли зверей, от двадцяти пяти человек татар обидах к хану кримскому писанно и достойней сатисфакціи требовано. А в какой силе писано с оного точная копия оригиналная в пакет при ордере с киевской губернской канцеляріи к нам, атаману кошевому, з товариством посланни, и с которих веленно оное оригиналное к нему, хану, в пакете писмо з достойними и вероятними команди нашей козаками отправить, против других такіх же на пред сего отправлений немедленно да им же секретное тамо разведание з словесним наставлением поручить и что воспоследует, о том в киевскую губернскую канцелярию репортовать. А сего априля 11 числа получено в киевской губернской канцеляріи чрез отправленного в Запорожскую Сечь для отвозу на Войско Запорожское ея императорского величества жалованной денежной казни киевского гарнизона порутчика Максима Нелюбова ответное от него, хана, писмо. А когда и через кого и каким порядком к нему, хану, оное писмо отправленно, и оное от него, хана, ответное ж писмо в Запорожской Сечи получено и что посиланними секретно розведанно, о том ни о чем от нас репорта не присланно. А по переводе вишеписанного ханского писма междупротчим ответствует, что хотя он, хан, по прошению вашему то дело розискать намерение и имел, токмо де такия Мертвия Води на вашем диалекте, что разумеется на которих местах оние лежат, он хан не известен, и из каких татар такие продерзости учиненни не знает, и требовал он, хан, даби для лутчаго разобрания самого того козака к нему, хану, прислали, ибо де оной козак в которой стороне те Води лежат и из какого татарского народа те безделники били лутче ему, хану, изяснить может. По роспросе же и по изследованіи оного дела, ежели заподленно татарами учиненно, то как о собраніи пограблених вещей и о удоволствіи, так и о наказаніи плутов не останется. Да в том же писме он, хан, на запорожских козаков жалобу приносит, что они, козаки, от нападения к разорению кримской сторони не унимаются. С которого его ханского писма по переводе точная копия при оном ордере приложена, коим киевской губернской канцеляріи ордером, к нам в Кош присланним, велено из вишеписаних девяти человек козаков сколко пристойно, которие поискуснее, для доказателства к ниму, хану, при писме нашем отправить, а от показанного воровства и от протчіих самоволств запорожских козаков воздерживать и до того отнятя не допускать. А каково от него, хана, о бившем сраженіи между козаками и татарами писмо в полученіи имеем, и что по оному от нас учиненно, с того со всего прислать при доношении в киевскую губернскую канцелярию точние копіи при репорте прислать.
И на оной киевской губернской канцеляріи ордер в покорности нашей репортуем, что вишеописаних козаков, на коих татаре в урочищи Мяртвоводе нападали и оттоль их согнали и оставленую ими тамо соль, хлебной запас и протчое позабирали, к хану кримскому для доказателства посилать опасно, ибо и посланого от нас козака, прозиваемого Цефира, к хану кримскому с писмами с киевской губернской канцеляріи писанними, и понине нет, коего надеждно татарами зарезано. А к тому ж еще и оние козаки в далеких от Сечи разстояниях на добичи рибной находятся. Что же хан пишет, что якоби он Мяртвих Вод урочища не знает напрасно, но толко чим би можно сторони своей винной покрить. А что б от воровства и грабителства запорожских козаков воздерживанно, и тое воровство конечно прикращаемо бить могло, к полковникам Войска Запорожского строгие прикази посланни. А каково нами от хана кримского о бившем сраженіи между козаками и татарами писмо полученно, и что от нас к нему, хану, писанно, с оного при сем точние копіи посилаются, более же о сражениях от него, хана, никаких писем в полученіи не імеется, и что кем з запорожских козаков в битность их в Кримской области розведано, о том всем без отрепортования не оставленно, но разве где по почте удержанно, о чем в киевскую губернскую канцелярию в покорности нашей репортуем.
Войска Запорожского Низового кошовій атаман Павел Іванов с товариством.
1753 года априля 27 дня
с Коша.

ДІМ, КП-38628, /Арх-640/4.


1.5.  1762, серпня 22. Кіш.— Ордер кошового отамана Війська Запорозького Низового Петра Калнишевського київському генерал-губернаторові І.Ф.Глєбову стосовно пересування польських військ

По секрету
Его высокопревосходительству господину генерал аншефу и кавалеру, и киевскому генерал-губернатору Івану Федоровичу Глебову рапорт

Сего августа 22 дня получили ми в Коше от приятеля Полской области местечка Торговыци коменданта Якова Квяткевыча писмо, которим он обявляет о движении полских войск при воеводе киевском графе Потоцком к граничному от турецкой области к полскому местечку Палеевому озеру и о протчих заграничних происхождениях, и яко оное по нинешним заграничним обстоятельствам к важности касается. Для того с оного к усмотрению Вашему высокопревосходительству копию при сем прилагаем. Что ж принадлежит до обережения здешних границ, то от Коша строжайшая предосторожность наблюдается.
Атаман кошовій Петр Калнишевский
с войсковою старшиною і товариством.
августа 22 дня
1762 году.
№ 3545.

ДІМ, КП-123700, /Арх-3964/7.


1.6 1768, грудня 5. Кіш.— Лист кошового отамана Війська Запорозького Низового Петра Калнишевського кременчуцькому обер-комендантові про заборону пропускати запорозьких козаків через форпости в Україну
по секрету
Высокородный і высокопочтенный господин бригадир і кременчуцкий обер комендант Василь Алексеевич, государ наш

Что Войска Запорожского Низового козаков холостих и женатых безписмних от Коша из канцеляриі войсковой и ис паланок от полковника здешнего войска выдов, равно и тех козаков, кои явытся могли с пашпортами прежде не в октябре месяце сего году даннии, кроме такових кои были здесь с Малой Росии и других мест на заработках и по купечеству и имеют у себя из здешней войсковой канцелярии сведителства писменние о проезде их свободном в Малую Росию чрез фарпосты туда в Малую Росию ни щим не пропущать А з ние полученно в Коше известие, что запоржские козаки некоторие со всем своим имуществы, а инние сами собою без имуществ с пашпортам из Малой Росии тамошними людм взятими вместо малоросийских людей проездят чрез фарпосты в Малую Росию. А також понинешним заграничним немаловажним обстоятельствам Войска Запорожского козакам надлежит всем в собрании и во всякой готовносты безотлучно быть. Того ради, ваше высокородие, благоволете кому надлежит приказат никого отсель запорожских козаков и протчих здешних подчинених с пашпортам здешними, таковими кои данны прежде не в октябре месяце, равно и малоросийских людей, [...шаемих] в Сечи и возвращающихся с пашпортами малоросийскими. Ежели не иметымуть из Коша ис канцелярии войсковой запорожской на оних пашпартах помети, чрез фарпосты видения вашего высокородия приказать не пропускать. И о сем кому надлежит строжайше притвердить. В протчем с всегдашним нашым почтением пребудем.
Вашего высокородия государя нашего доброжелательние слуги атаман кошовий Петр Калнишевский с войсковою старшиною и товариством.
5 декабря
1768 году.
№209.

Помітка: Получено декабря 11 дня 1768 году

ДИМ, КП-123699, /Арх-3964/6.


1.7. 1771, листопада 17. Кіш — Атестат Війська Запорозького Низового товаришеві Корсунського куреня Павлу Руденку

Атестат

Из Войска Запоржского Нызового. Оного Войска, куреня Корсунского товарышу, в городе Полтаве жительствующему Павлу Руденку дан в том, что он Руденко, поданным от себе сего году ноября в 30 день доношением представил: дед де его, Руденка, помершiй Яков Рудий, перед сым за восемдесят лет был житель малороссийского города Чигирина, где в малороссыском шляхетстве жiя и служа, достаточную свою от грунтов оседлость имел. Егда же тая Украина во владение польское вошла, то в тое время тот его дед Рудий, будучи неженат и нежелающий в польском подданстве быть и службы несть, со взятими з собой двома его от сестры родной племяниками Иваном и Костантином вышел в Войско Запорожское, где в пашковском курене записавшись достаточное время служил. А напоследок он, Яков Рудий, сам только вышедши, в малороссийском городе Полтаве женылся. Их же обоих племяников своих Ивана и Костантина  оставил на службе в Войске Запорожском, коего они по выбору переменно во время бывшей в 736 году с турками войны и посля оной были и кошевыми отаманами. А их дядя, его ж Павла Руденка дед, Яков Рудый по женитьбе в Полтаве мещанского стану грунта искупя, в звании мещанском жил. По умертвии ж его деда и отца Павлового тое владенiе, как-то: двора и прочего ему, Павлу Руденку з братами его досталось, по коим тепер он в Полтаве в звании мещанском и считается. А до женытбы своей и он Павел Руденко, предкам и дядям своим, бывшим кошевым Ивану и Костантину Пашковским, подрожая, в Войски Запорожском через тринадцать лет Корсунского куреня товарищем безпорочно служил, и что он Руденко по тем собственно своим и предков своих службах и от древности природы шляхетской для того просил выдачы ему на то из Войска Запорожского Низового атестата. А как по справкы с стариками и по знанiю нашему заподлинно есть, что предписанний его Павла Руденко дед Яков Рудый и его Рудого племенныки, Павловы же дяди Иван и Костантин здесь в Войске Запорожском  через немалое время служили, Иван же и Костантин, по долголетном и славном оной продолжении на службе здесь представились. К тому ж и сам он, Павел Руденко, Войска Запорожского при курене Корсунском между товарыщами оставшись, что надлежащие его званию службы верно и честно через тринадцать год несли, и сыми своими и предков его службами высочайшую ея императорского величества милость заслуживает. Так о неоставленiи его, Павла Руденка, оною и в засвидетельствованiе всего вышеписанного, сей атестат дан ему, Павлу Руденку, из Войска Запорожского Низового при подписе нашем и войсковой печати, 1771 году ноябра 17 дня.
Ея императорскаго величества войска Запорожского Нызового атаман кошовый Петр Калнишевскiй, войсковая старшина i товариство.
М.П.

ДIМ, КП-164053, /Арх-АФД-46/.


1.8. 1771, грудня 13. Кiш. — Атестат Вiйська Запорозького Низового полковому старшинi Василю Степановичу Чернявському на звiльнення вiд служби в зв’язку з його шлюбом

Атестат

Из Войска Запорожского Низового. Дан оного войска полковому старшине Василью Степанову сыну Чернявскому в том, что он старшина Чернявскiй зашел в Войско Запорожское возраста своего в весьма в малолетних летах, от которых в оном Войске при Пашковском курене даже до совершенства свое бытiе продолжал. Егда же того и знание писменной славе — новороссiйской достиг, то по приводе его на верность службы высочайшему ея императорскаго величества всероссiйскому престолу, взять Войска Запорожскаго Низоваго в войсковую канцелярию и до писменных дел употреблен. А по достиженеи зрелого их звания к войсковому Кодацкому перевозу для сведенiя при оном письменных дел определен, коих в исправленiи чрез весь 761 год и находился порядочно, в окончаниях оного и нине в войсковую канцелярiю к письменным делам употреблен, которые что рачительно справлял, то по разсмотренiю и на другой уже войсковой перевоз, от Крыма пограничный, у Никитино тоже к письменным делам в 763 году определен, которого даже по окончаніе и находился, будучи оттуда по повеленію нашему неоднократно посілаемій в Едичкульскую орду к Серашер султану под приличними претекстами для сведения точности примеченных біло тогда сумнительностей, где возможное исправив доносил нам. От нас же по учиненіи осторожности, был по таким же пограничнім делам и в киевскую губернскую канцелярию к главнокомандующему генералитету дважды посылан. А в 765-м году полковым сего войска старшиною писарем по общему здешнему выбору произведен и определен, как совершенно заграничныя поведения ведающий, в пограничную Перевезкую паланку на правление, где через весь тот 765 год будучи, отправлялся оттоль по повелению нашему в пограничный город Очаков к требунчушному паше под претекстом единственно ж ради справедывания тамошних обращений, коих по сведении доставляемые от него рапорты, по оным же и осторожность принимана и наблюдение российских границ чинено в государственную пользу. В 766-м году тоже задруге в Едичкульскую орду посылан и до полгода в партии ко искоренению в Орде ходившей был. А в 767 году на войсковом нашем солонском мосту у исправления на войсковую надобность расходов и приходов чрез весь тот год по определению от нас то и честно и порядочно находился, что мы [...] тем довольны принуждены нашли б его Чернявского, яко исправно ревнительного к службе употребить в самом том времени, коего первоначально еще примечено было от Отоманской Порты с Россиею размире, в посылку тож в Едичкульскую Орду для сведения точности оного, что приметив, доносил нам. Мы ж [...] делании твердой осторожности, кому приличествовало взносили. В 769-м году при [...] и войске в походе при Бугу чрез все лето был, и начальником под предводительством других в партии под Дубасари, Очаков и Аджибей ходил и на сражении под Очаковым между Джемерлеею и Янчакраном в 13 день августа будучи знатно себе оказал и оборонил приличествующие воину делам по свидетельству и точному сознанью главно бывших тамо предводителей наших. А в 770-м году тож при мне и войске в самых неприятельских границах в походе чрез все места находясь и понад рекою Днестром, к его устью, и понад Черным морем проходя, пленя и поражая предстоявшаго ввиду нашем ниприятеля, с оным под приморскою Аджибейскою крепостью в июле, пред Очаковым же в июне и сентября 10 на сражениях же и баталиях был и действовал против неприятеля с отважным мужеством и храбростию, нещадя при том и самой жизни своея. В сем же 771 году и ко всевысочайшему ея императорскаго величества Двору, для получения обыкновенного на Войско Запорожское жалованья, ходил и с ожиданным успехом ныне возвратился. И что он старшина полковой Чернявский желание имеет оженившись в Малороссии, там где сыщет место, жительствовать. Для того от продолжения таковых в Войске Запорожском служеб уволения и из выпуском сключения с оного и на предписанные к испрошению от высоких властей с высочайшей ея императорскаго величества милости пожалования достойным нашим выслужа чином, там где возжелает жительствовать, дати ему из Войска Запорожского атестата просил. Мы оной снисходя, с куреня и из Войска его Чернявского исключая и имя, и его чрез всю здесь при Войске прожилость продолженными ея императорскому величеству службами достойными от высокой власти воздаяния быв довольными всегда, повелели в засвидетельствование всего того сей ему Чернявскому из Войска Запорожского Низового при подписи нашем и войсковой печати выдать. И выдан чрез который высоких властей нижайше под судствующим же дружественно приятнейше просим его, Чернявского, за те им чрез многие года здесь при Войске понесшие ревностно и честно ея императорскому величеству службы, достойным каким он [...] в Малороссии чином с высочайшей ея императорского величества милости, по примеру как и до сего выходящие отсюду тем не лишаемы были, пожаловать не оставить благополучное место
Запорожской кошевой, 1771 году, декабря 13 день.
Подлинной подписали: я императорскаго величества Войска Запорожского Низового атаман кошевой Петр Калнышевский, войсковая старшина и товариство.
У сего атестата оного Войска печать.
Сведетельствовал секретарь Иван Бриданов.

ДІМ, КП-38627, /Арх-639 /4.


1.9. 1772, квітня 2. Кіш.— Рапорт кошового отамана Війська Запорозького Низового Петра Калнишевського командуючому Другої армії, генерал-аншефу В.М.Долгорукову з проханням припинити загарбання земель Війська Запорозького з боку поселенців Катерининської провінції

Сыятельнейшому князю его высокопревосходительству главнокомандующему второю армиею господину генерал аншефу и разных орденов кавалеру Василью Михайловичу Долгорукому репорт

Вашего сыятелства ордер по наносам пыкынерных Вашему сыятелству началныков в причиняемих якоби от полковныка Гараджы і протчыми Войска Запорожского козакамы Екатерининской провынцие поселянам обыдах мы получили. И что тое от оного полковныка Гараджы и команды его козакамы настоящим Екатерининской провинцие поселянам, то есть внутрь Украинской лыние происходило, мы не уповаем. Однак прыслать ему справедливый ответ велено, и что о том последует, вашему сыятелству донесть не пропустим. Елико ж касается і до поселян Екатерининской провинціе, которые оставя свои собственные за Украенскою линиею земле и поселеныя, началы самоправно сами собою в земле Войска Запорожского влазыть и, разселиваясь на оных жытелямы, знатнейшие войсковые места на свое хутора, слободкы и села занымать, и тем кроме утеснения здешных подчиненых всякие войсковие угодия пустоша, которые едынственно Войску Запорожскому высокомонаршимы грамотамы и королей полскых прывилегиями и другими зделками утвержденны. То вашего сыятелства покорнейши просим, даби Екатерининской провынціе и протчие поселяне в те Войска Запорожского земле не влазили, и как здешнему Войску обиди, так и подчиненым сего Войска утесненыя и опустошенія угодиям не чынили, кому надлежит предложить и нас резолюцыею снабдить не оставить.
Атаман кошовій Петр Калнишевскій, войсковая
старшина і товариство.
1772, апреля 2 дня.
№ 136.

ДІМ, КП-123698, /Арх-3964/5.

II.

2.1. 1672, липня 27. Батурин. — Універсал гетьмана Івана Самойловича козельському обивателеві Петру Димидовичу на будівництво млина на річці Остер

Іван Самуйлович, гетман з Войском его пресветлого величества Запорозким Всей старшине и черни Войска царского пресветлого величества Запорозкого, особливе паном полковником киевскому и нежынскому, сотникам и атаманом, и всему тых полков товарыству, и кому колвек сей наш показан будет уневерсал, ведомо чыним

Иж мы постерегаючы уряду гетманства нашого повинности, а хотячы абы местца потребние ку пожыткови войска Запорозкого, а через непрыятелские переходы спуштошалие, не порожновали, аж бы яким колвек могли способом одновление быти, з чом бы скарбови войсковому помнажался прыход, местце на Козарской гребли до будованя млына на реце Остре на тры заставка од Гармошенка, товарыша войскового, обывателя косовского купленое, пану Петрови Димидовичи обывателеви козелскому назначыли есмо. А по збудованю млына, за его кошт и працю на рок, рахуючы од теперешнего 1672 року месяца генваря од третонадцеть дня по сем в прышлый рок до такого ж чысла [...], позволили есмо, абы спокойне з того млына на войско прыпадаючы мерочки одбераючы на свой оборочал пожыток. Од поколесчызни теж и од покабансчыны увольняем до того ж вышназначоного часу. Зачым абы жаден з старшых и меншых войскового товарыства особливе панове полковники киевский и нежынский и атаман козарский а меновите пан Игнат Казлницкий так в будованю млына, яко и в одновленню гребле, ежели того потреба будет, в держаню и пожытков браню тому пану Петрови Димидовичи на именыи не важил ся быти перешкодвю под карностю войсковою. Прыказуем пилно повыстю за сим то ее дефалкати. Пан Петро Димидович повинен ся нам будет з тым обявити уневерсалом.
Дан в Батурыне 27 июля 1672 г.
Іван Самуйлович, гетман Войска его царского пресветлого величества Запорозкого.
М.П.

ДІМ, КП-38623, /Арх-635/6.


2.2. 1715, серпня 29. Глухів. — Універсал гетьмана Війська Запорозького обох боків Дніпра Івана Скоропадського про звільнення від усіх повинностей пані Фальковської

Его царского пресветлого величества Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетман Іоанн Скоропадский пану полковникови кіевскому з старшиною его полковою, особливе пану сотникови колозецкому з урядом, и кому о том ведати надлежит, сим нашим ознаймуем универсалом

Иж отец Веніямин Фалковский, діякон святія обители Печерския, просил нашого на овдовелий дом матки своеи пани Фалковской оборонного универсалу. Мы прето гетман, ведаючи покойного малжонка и пана Фалковского не тилко в Войску Запорожском, але и на уряде охочопехотного полковництва чрез килко лет услуги свои ронившого, з тих мер помянутую пане Фалковскую в особливую нашу з всем еи домом взяли, есмо протекцию и оборону. И велели з канцеляріи войсковой сей наш видати уневерсал, которого повагою пилно приказуем, абы пан полковник кіевский з старшиною своею полковою, особливе сотник козелецкий з урядом и нехто инший з войскових и посполитих того полку обивателей жадних ей, паней Фалковской, найменших не важилися чинити трудностей и обид, станціи в двор ей не насилали, коней в подводи не брали и не до яких войскових и посполитих повинностей не чепали и в спокойном к грунтов заживаню и владению а особливе в дворцах и в отбераню приходов з бровара, под Козелцох стоячого, также и в млине, на гребле козарском будучом, найменшой не затевали перешкоди и препястия, а до того и неякой би до еи, паней Фалковской, помянутая старшина не мели претенсіи, и повторе рейментарско приказуем.
Дан в Глухове, августа 29 , року 1715.
Вишеменований гетман рукою власною.
М.П.

ДІМ , КП-38624, /Арх-636/5.


2.3 1729,. травня 30. Глухів.— Універсал гетьмана Війська Запорозького обох боків Дніпра Данила Апостола про тимчасове звільнення козака Кропив’янської сотні Петра Петраша від стації та провіантської повинності

Его Імператорского величества Войска Запорожского обоих сторон Днепра гетман Даниил Апостол пану полковникове переясловскому з старшиною полковою а особливе сотникове кропивянскому з урядом, також комиссарам полковим и сотне той и всем, кому о том ведати надлежит, сим нашим ознаймуем уневерсалом

Иж Петро Петраш, козак сотне Кропивянской, просил нас чрес поданную свою суплеку, дабы респектом войсковой его служби, на которой он в Ляховичах в шведскую попал был неволю и чрес осм год в оной зостаючи немало претерпел нужди, також и в сулацком первом походе был, дом его од станцеи и од сустентаціи провіянтовой был уволен. Теды мы, принявши его [просьбу] а барзей респектуючи на претерпенное его Петраша в шведской неволе страданіе, дом его ж Петрашов од сустентаціи, провіянтово ж и од станціи сим нашим уволняем уневерсалом. Засим, абы пан полковник переясловскій з старшиною полковою и сотник кропивянскій а особливо комиссаре сотне той жадних в дом его Петраша не насилали постоев и до кормления консистентов его ж Петраша не потягали до далшого нашого указу предлагаем.
Дан в Глухове, мая 30 дня 1729 году.
Вишменованний гетман рукою власною.
М.П.

ДІМ, КП-123695, /Арх-3964/2.


2.4. 1752, травня 17. Борзна. — Лист гетьмана Кирила Розумовського київському генерал-губернаторовi М.I.Леонтьєву стосовно справи про гайдамакiв

Высокопревосходительний господин генерал аншеф, Киевской губернии генерал-губернатор и кавалер, государь мой Михайло Иванович

На письмо Вашего высоко  Превосходительства сего на дате положенного числа зде полученное с обявлением, что в трех арестантах гайдамаках, державшихся при трете охочокомонном полку и бежавших оттоль при четвертом, караулом их, от обретаючогось в заднепровском городке Архангелском подполковника Фон Филикса, чрез нарочних сим чинен, [...] не обискани. И что де чрез долгое время те гайдамаки содержани при полку, а не отослани [...] куда надлежало. В том командири не без вини состоят. Сим в ответ к знанию вашему високопревосходительству сообщаю. От мене, прежде еще получения оного вашего високопревосходительства писма, в принадлежащие места о сиску тех бежавших предложения дани. [...] з за которого караула упущени, велено: буди арестанти не сишутся, поступить по силе прав, причем полковнику компанейскому Игнату Чеснику, чего ради он, имея неоднократния ордери, не мало промедлел отсилкою в Глухов тех гайдамак, в ордере прописано строгое за то предосуждение к лучшому ему в своей должности по исправлению. И велено прислать о том к усмотрению ответ, за получением которого по увидению, кто в том винен, тому и без штрафа по правам не может быть отпущено.
Вашего высокопревосходительства
послушнейший слуга граф К.Разумовский.
Мая 17 дня 1752 году.
Борзна.
№ 79.

ДІМ, КП-38627, /Арх-639/.


2.5. 1752, вересня 17. — Лист гетьмана Кирила Розумовського військовому товаришеві Семену Чуйкевичу про призначення його у ніжинську полкову лічильну комісію

Граф Кирилл Разумовский, гетман и кавалер, войсковому товарищу Семену Чуйкевичу

Понеже сего сентября 15 дня репортом нам от полковой нежинской щетной коммисии представлено, что де опредиленний в ту щетную коммисию на место войскового товарища Ивана Мазаракия к присудствию войсковий товариш Иосиф Сухоцкий, по известию оной щетной коммисии, умре. Того рады к показанному присудствию в полковой нежинской щетной коммисии опредилен ты. И повеливаем тебе зараз за получением сего, явясь в оной полковой щетной коммисии, иметь присутствие с прочими туда опредиленными неотлучно и в преизвождении подлежащих щетных дел всепрележнейшого прилагать старательства по данным от нас той коммисии наставлениям неотемно. А о сем для ведома и в оную щетную коммисию предложенно.
1752 году сентября 17 дня
Гетман граф К. Разумовский.

ДIМ, КП-38627, /Арх-639/7.


2.6. 1754, березня 14. Глухiв. — Лист гетьмана Кирила Розумовського київському генерал-губернаторові М.I.Леонтьєву стосовно справи осавула Київської сотні Г.Голика

Высоко Превосходительный господин аншеф, киевский генерал-губернатор и кавалер, государь мой Михайло Иванович

Сего марта 12 дня суд войсковой генералний в присланном ко мне доношении написал. В оном де Генералном суде по производимому делу сотне Киевской сотенного асаула Григория Голика. В судном произвождении он Голик между протчим показал, яко в 1742-м году взял било он у должника своего Василия Лукяненка нинешного попа села Вишгорода, за долг три кухли и един боченок горелки. И не имея у себе за изрением дому оной где поставить, упросил киевоподолского успения Богоматери церкви диакона Алексея Хоменка для поставки в его доме, где била и поставлена с тем намерением, чтоб оную продать в гурт куфами для снабдения дому своего. Которую горелку всю магистрата киевского урядниками загарблено. О сем де в 743 году он асаул Голик подал вашему високо Превосходительству две челобитние. И по тем челобитним посланними от киевогубернской канцелярии в оний магистрат указами велено ту всю горелку ему асауле Голику возвратить, точию де те челобитние з последовавшим по них произвождением в суд Генералний к обстоятельству дела потребны, для того требовано от оного надлежащого разсмотрения.
Того ради соблоговольте ваше високо Превосходительство приказать в киевогубернской канцелярии справясь, буди от его асаули Голика две челобитние вашему високо Превосходительству в 743—м году о заборе в него магистратовими урядники горелки в подаче били, то оние и что потому учинено с произвождением прислать ко мне, к отправке их в суд войсковий Генеральный.
Вашего високо Превосходительства покорнейший
слуга граф К. Разумовский.
1754 году
Марта 14 дня.
Глухов.

ДIМ, КП-38627, /Арх-639/.


2.7. 1757, листопада 14. Глухiв. — Ордер гетьмана Кирила Розумовського про надання чину значкового товариша Переяславського полку Петру Петрашу

Ея императоскаго величества Малия России обоих сторон Днепра и войск Запорожских гетман, действительний камергер, императорской санктпетербургской академии наук президент, лейб гвардии измайловского полку подполковник и обоих российских императорских ординов святих апостола Андрея и Александра Невскаго, також Белого Орла и голстинского святия Анни кавалер, Российской империи граф Кирилл Розумовский господину полковнику переяславскому, старшине полковой, сотникам того полку з урядами, значковим товорищам и всем, кому о сем ведати надлежит, обявляется

Сего ноября 13 дня войсковий канцелярист Демян Петрашевич подал нам доношение и оним показуя об отправленних предками его козаками полку Переясловского дедом Петром и отцем Петром же Петрашами службах, и что отец его Петро Петраш, будучи в походе в Ляховичах в шведскую папал бил неволю, где оную претерпевал чрез восем лет, о чем в данном 1729 году второго дня Петру Петрашу от умершого господина гетмана Апостола откровенном ордере, которой при том приложен, на уволнение дому его Петраша от постоев и сустентанций значился. Он же де Петрашевич при войсковой генералной канцелярии находится в службе в числе канцелярист войскових з 1747 году. Просил нашего разсмотрения о уволнении за старость отца его Петра Петраша от всех служеб с подвишением в чине значкових товарищей , а на место его об определении к отбуванию служби в числе значкових товарищей, брата его Петра Петраша, которой де при отцу его живет неотделно. И ми, гетман и кавалер, призирая на служби предков также и самого его, войскового канцеляриста Петрашевича, отца его, по причине старости лет, от всех служеб уволняем с подвишением в значковие товарищи, а на его место к отправлению служби войсковой в числе значкових Переясловского полку товарищей определяется от нас брат помянутого канцеляриста войскового Петро Петраш. И предлагает даби господин полковник переясловский, старшина полковая и сотники того полку з урядами, значковие товарищи и прочие о таком нашем определении ведали. Он же значковий товарищ Петро Петраш службу войсковую по примеру других Переяславского полку значкових товарищей, по определениям полковника и тамошней полковой канцелярии, отправлять должен верно и радетелно, для чего и сей откровенний ордер, с которим он, значковий товарищ Петро Петраш, должен явится в полковой переяславской канцелярии, [... ] его в реестр в число протчих значкових товарищей так же и ко приводу его тамо к присяги в верной ея императорскому величеству в звании значкових товарищей службе. Зарукою нашею и при нацеоналной малороссийской печати.
Дан в Глухове.
1757 году ноябра 14 дня.
Гетман граф К.Разумовский.

ДІМ, КП-38627, /Арх-639/ 6.


2.8. 1760, листопада, 29. Глухів. — Лист гетьмана Кирила Розумовського до київського генерал-губернатора стосовно заходів щодо небезпечної хвороби, котра мала розповсюдження в Запорозькій Січі

Превосходителный господин генерал-майор

Посля отправленных от мене к вашему превосходителству писем о появившойся в Сечи Запорожской болезни и что о имении от той опасной болезни наистрожайшой предосторожности, учинены от мене надлежащия распоряжения на основании височайших ея императорскаго величества указов, и к атаману кошевому Войска Низового Запорожского с товариством чрез ордери даны, о том доволния наставления, ваше превосходительство пишете нине ко мне. Яко де от оной опасной болезны всякая предосторожность по Киевской губернеи и в Запорожской Сечи одерживается, а ноябра де 12 дня нарочно отправленний из Киева в Константинополь к пребывающему при Порте Оттаманской статскому советнику и резиденту Обрескову с писмамы киевских рейтар вахмистр Козлов от 31 минувшего октябра из Бендер чрез прибывших к Василковскому фарпосту конвойных козаков в киевскую губернскую канцелярию репортовал, что в проезд его с товарищи к Бендерам в полском местечке Крутик от тамошнего ротмистра уведомился, яко в волоских местах Ясах и Балте, так же и в Крыму и в полском городе Могилеве моровая зараза уже силно распространилась. А по прибытии де в Бендери получили известие, что и тамо оная началась. В рассуждении де чего от киевской губернской канцелярии на все учрежденние в Киевской губернии по государственной границе фарпости и к кошевому атаману о имении от той опасной болезны в силе высочайших ея императорскаго величества указов крепчайшой предосторожности и о нероспуске никого проежжаючих из заграничних всех мест без видержания указного карантина и без надлежащих осмотров и впротчем наистрожайше притверждено и к генералитету писано. А находячийся в учрежденной при Никитине известной запорожской с татарами комисии асаул полковой гадяцкий Ситенский присланы ко мне рапортом представляя о той же в Сечи Запорожской опасной болезни, по причине де которой комисия течение свое приостонавливает, и находится в степе в благополучном месте, не сообщаясь с опастними местами, и в Сечь Запорожскую нет везду, а в находящихся де при нем козаков, провянт и для лошадей фураж во издержании и купить негде, просит отпуску к команде. И сего ради в подтверждение прежде учиненных от мене на основании высочайших ея императорскаго величества указов з довольным наставлением о имени от той опасной болезни крепчайшей предосторожности и о поступании в том в силу указов ея императорскаго величества притверждении и ныне наистрожайшие чрез ордери отмене во все малороссийския полки притверждения посланы. Старшине ж Войска Низового Запорожскаго с товариством особливо от мене в строгих терминах ордер послан, дабы они, наблюдая височайший ея императорскаго величества интерес, ко утешению и неразширению оного в Сечи Запорожской зла, всевозможнейших мер прилагали, и которие тамо люде покажутся болние, оних зараз отлуча от здоровых, отводить в отдаленние пустия места или зимовники, чтоб отнедь никто с ними никакого сообщения не имел, а мертвия тела заривать в глубокия ями, и тех людей, кои тела будуть заривать, тож не допущая к здоровым людем, велеть в особливых же местах им быть и оное заритие продолжать с осторожностию, и для того быть определенным особливым людем и в протчем поступать, как того высочайший ея императорскаго величества интерес требует. А чиим небрежением оная опасная болезнь в Сечь Запорожскую з крымских или других мест нанесена, верно изследов, кто в том виновен, явится представлено б ко мне. К оному ж Ситенскому также послан ордер чтоб он с командою от той опасной болезни всякую предосторожность имел и отнюдь бы в опасние места ни за чем не ездил и никого не посилал, и ежели по таким обстоятельствам татарской комисар съедет, и следователно коммисия прекращена быть может, то и ему об отезде своем оттудова требовать и дожидаться резолюций от киевской губернской канцелярии, с которой та коммисея и инструкцеею снабдена, и по наставлению той канцелярии и поступать должен. Для чего не оставте, ваше превосходителство, из киевогубернской канцелярии обретаючомусь при оной коммисеи полковнику Юнгеру и оному асаулу Ситенскому в разсуждении тамошних ныне опасных к прожитию обстоятелств, об отезде их дать приличную по лутчему в губернской киевской канцелярии о сем видению резолюцию, особливо ж для ползования и утишения в Сечи Запоржской опасной болезне отправлено бы доктора и лекарей несколко человек, когда при губернской канцелярии или при командах видения оной имеются, о которых особливо от меня и к господину генералу аншефу и ковалеру Стрешневу, как и о всем том ко видению писано и к ея императорскому величеству представлено, и из присланных от асаула Ситненского приложений, что по той коммисеи происходит, верние копии приложены.
Вашего превосходителства к услугам готовый
граф К.Разумовский.
Ноября 29 дня 760 году.
Глухов.

ДІМ , КП-38627, /Арх-639/5.

III.

3.1. 1717, квітня 8. — Конфірмація Генерального військового суду по справі сокольського намісника Полтавського полку Ігнатія Власеєвича з сокольським мешканцем Павлом Моргуном про порубку дерева

Року тысяча семсот семогонадцеть, месяця априля, осмого дня

Ставши перед суд войсковий енералний намесник соколскый полку Полтавского пречесній отец Игнатий Власеевич в справе з Павлом Моргуном и Анною, женою его, жителми соколскими ж, о верби в лесе зарубанние за водной при инстанциалном листе его милости пана Ивана Черняка, полковника полтавского. Поневаж презентовал тут писменние права врядовое соколское в року тисяча семсот шестомнадцеть, марта первогонадцеть дня виписанное свидетелство, да здати тоеже октовриа 23 дня заруками старшини полковой полтавской померкователно писмо, над тие от ясне в Богу Преосвященного архиепископа митрополита Киевского, Галицкого и всея Малия России его архипастирской святине з консистории виданное и тому ж последуючое на суде полковом полтавском в року сем же настоящом марта двадцеть первого споряженное писание, в якым согласно изображено, же речоный отец намесник в власном своем лесе Моргуном верби зрубанние по свидетелству вероятном людском себе одобрал. И як на все тие вишепомянутие мунемента просил преречонный отец намесник главного потверженя. Так суд Войска его царского пресветлаго величества Запорожскаго енералный, зрозумевши Моргунову и жены его упорчивость и напрасное турбованеи а намесникову невинность, заховуеть при оном, як власный его лес, навечное вспокойное самому и потомком его владение и всказуеть важившомуся над слушность завод, взнаваючи через шесть недель в вязеню седене правние [...] все, если на чоли не упросить, повинен будеть Моргун отцу намеснику нагорожати. Тым декреталним писанием конфермил року, месяця и дня вижей вираженними.
Его царскаго пресветлаго величества Войска Запорозкаго судия енеральный Иван Чарныш.

ДІМ, КП-38624, /Арх-636/15.


3.2 1744, березня 14. Глухів. — Універсал (абшит) Генеральної військової канцелярії абшитованому військовому товаришеві, козакові Золотоніської сотні Переяславського полку Андрію Синьооку на звільнення його від служби

По указу ея величества государыны императрици Елисавет Петровны, самодержицы всероссийской и прочая, и прочая, и прочая, енералной малороссийской старшине, полковникам а особливо полковнику переясловскому с полковою старшиною, сотникам [...] сотнику золотоноскому з сотенною старшиною и всем, кому о сем ведать надлежит, чрез сие обявляем

Настоящого 1744 году марта 10 дня был челом императорскому величеству в войсковую Генералную канцелярию, подал челобитную войсковий канцелярист Иван Андреевский, в которой написал, что височайшим ея императорскаго величества предкам [...] звании пры ненарушимой верности и животу свой окончили. А отец де его Андрей Синеок по смерти помянутих прадида и деда его начал всероссийского ея императорского величества престолу козачую в той же Золотоноской сотне отправлять службу з 1684 года и в том году был в походе полском под Выднем, где на подезде от неприятеля и ранен списом, а в последующих де также служил в походах, а именно был под Царичином, еден год в Сулаце, правя за сотника золотоноского над козаками той сотне, два года на Канаве за сотника ж, еден год под Печерами и под Камяним Затоном, а между тем и после оних походов сотенном золотоноском уряде за сотника правил и атаманом городовим был чрез немалое время, за что в 731 году вибран был волними той Золотоноской сотне козаков пры виборе нинешного золотоноского сотника Леонтовича в настоящие золотоноские сотники кандидатом. В 732 году син его, Синеока Василь, был в походе полским, чрез полтретя года в котором походе от неприятеля под селом Сосодковцями убит. В кримских же походах в 735 году под Белозоркою на Нагий син же его, Синеока Данило был. В 736 году за несостоянием здоровя уже в походе он Синеок ити не могл. А за бытием его, Андреевского, в малолетствии во училищи писма, посилал на собственном своем коште выборного козака под Перекоп вместо себе наемного, которой в оном походе от неприятеля на Чейман долине убит, и кошт оного отца его Андреевского, яко то лошадей пара и протчое с ним козаком надлежащое, как выборному козаку данной до шестидесят рублей, тамо в походе ввес утрачен. В 737, 738 в поход на Украинскую линею посилал вместо себе на собственном своем иждивении наемних козаков выборних. В 739 году син его Синеока Данило под Хотеном был. И ныединого де походу без служби он отец его Андреевского не остался, но верно оную за слабостию здоровя своего а за убитием брата его Андреевского в полском походе, за малолетством же самого его Андреевского, не могучи сам поход иты, на остатнем имении своем нанимая, отправлял и служа безпорочно более пятидесят лет, чрез то де прышол нине так на имении в крайную скудость, яко и в толикой старосты будучи, что уже ему Синеоку близ осмидесят лет, в слабость здоровя. Он же де Андреевский начал ея императорскому величеству служит в 737 году, мая от 7 дня, и в том году по 739 год априля по 1 число бил в сотне Золотоноской писарем, и при исправлявших в то время в местечку Золотоноше покупку провянта порутчику Бавкиеву да бунчуковуму товаришу Завадовскому, по комисии той отправлял добропорядочно подлежащие в составлении ведомостей и репортов дела, до вкончания оной за определением полковой переясловской канцелярии безотлучно також и в сотенном правлении без всякого упущения. А в оном 739 году апреля от 4 служил пры полковой переясловской канцелярии рачительно и исправно в числе и звании полковой канцелярист 740 году, июля по 24 число. И от той полковой канцелярии уволнясь, нине пры войсковой Генералной канцелярии показанного 740 году декабря от 4 действително и не пры делах ея императорскаго величества прилежнейшими труди по присяжной должности в звании канцеляристом находится. Между же тем в прошлом 741-м году генваря з 8 дня был отправлян пры посилавшихся в Москву и Санкт-Петербурх от Малоросии депутатах судии войсковому генералному Горленку с товарищи, где находился чрез два года. И просил он Андреевский за предявление отца его отправление долговременние близ шестыдесятилет войсковие службы нине же за слабость его и слабость здоровя, також и его самого Андреевского о прописанних местах писарем и в полковой переяславской канцелярии полковим канцеляристом, а настояще при войсковой Генералной канцелярии отправляемой же служби, з награждением его за оние рангом войскового товариства от всяких воинских служеб и гражданских дел отставя, уволнить, и покамест он Андреевский пры войсковой Генералной канцелярии находиться будет, дом отца его принять в ведомство Генералной войсковой канцелярии определения. А понеже как с предписанного челобитя в Генералной войсковой канцелярии усмотрено, что упомянутого Андреевского отец служил близ шестидесят лет во всякой верности безпорочно да и ис приложенних пры его Андреевского челобите полковой переясловской канцелярии данних отцу его о неупотреблении уже за старость к службам ордеров являться, что оной его Андреевского отец более служби отправлять в несостоянии. Того ради генерал лейтнант и кавалер Бибиков войсковой Генералной канцелярии [...], имея власть [...] ея императорского величества [...] принадлежащие отправлять дела и всякие устроевать порядки, респектуя же [...] отца Андрея Синеока долголетние и безпорочно отправленние войсковие служби за постигшою старостию и драхлостию и призирая на оказуемую сина его реченного Ивана Андреевского пры войсковой Генералной канцелярии добропорядочную и лесостную службу и яко велелы оного Андрия Синеока от служби войсковой и гражданской отставить с награждением чина войскового товариства, так на прив [...] его на верность ея императорскому величеству и присяги, дать ему сей з Генералной канцелярии за рукою моею и присутствующих войсковой Генералной войсковой канцелярии членов уневерсал, чрез которий предложить, дабы енералная малороссийская старшина, полковники а особливо полковник переясловский з старшиною полковою и сотниками, також сотник золотоноский з сотенною старшиною и протчие, кому о том ведать будет потребно, о том его Синеока в отставку в войсковие товарищи определении ведая, ныкакого к нему дела отнине не в чем не имели и ны в какие войсковие служби и гражданские дела не употребляли. Но должен он ведом быть и дом его в Генералной войсковой канцелярии а судом и росправою в суде войсковом Генералном по примеру протчих войскових товарищей. Для чего ему абшитованному войсковому товарищу Андрею Синеоку сей уневерсал дан в Глухове марта 14 дня 1744 года.
Генерал лейтнант и ковалер Иван Бибиков.
Полковник Андрей [...].
Судия енералний Федор Лисенко.
М. П.  Подскарбий енералний Михайло Скоропадский.
  Енералний войсковий асаул Петр Валкевич.

ДIМ, КП-38628, /Арх-6401/.


3.3. 1761, грудня 22. Переяслав. — Відвертий ордер (абшит) з переяславської полкової канцелярії гельмязівському сотникові про звільнення від служби значкового товариша Івана Євтушевського та надання чину значкового товариша його синові Данилові Євтушевському (Євтушенкові)

Из полковой переяславской канцелярии всем полку Переяславского господам сотникам значковым товарищам, а особливо господину сотнику гелмязовскому и сотеними старшинами и кому о сем ведать надлежить

Сего 1761-го году декабра 10 дня козак сотне Гелмязовской Иван Евтушенко поданим в полковую переясловскую канцелярию доношением представил. Прадед, дед и отец его, сотне Гелмязовской козаки, високославним ея императорского величества предкам в звании козачом служили верно и радително по смерть свою, с коих де прадед в военном походе в заднепровских местах волею Божиею и умер, чему де и он последуя с младих лет той же сотне отправлял козачую службу: бил в военних походах — нагарском, кримском, карасевском, и хотенском, в которих де, будучи против неприятеля в сражениях, так дествовал и поступал, как присяжная должность велит. А потом де чрез три года безсменно на Василковском фарпосте встречи турецкого посла чрез лето налепей двожди, чрез три года безсменно у Мещурином Розе, чрез год в Кременчуце лето, а на днепровских фарпостах почти безсменно, пока малороссийских козаков лантмилицкими полками переменено било, и в прочих командированях находился. И чрез те все военние обращения и командирования привел себе в здорови и имуществе крайнему несостоянию. И хотя де в том звании и продолжению служби пришло било до последнего изнеможения, однак де он, Евтушенко, наблюдая даби всегдашняя служба от его происходила, с прошлого 1753 году в полковую переяславскую канцелярию сина своего Данила к службе представил, за якую де оного сина его при оной полковой канцелярии отправляемую службу, в 1755-м годе о некомендировании его в сотения наряди от полковой канцелярии и сотнику гелмязовскому Тоцкому откровенний ордер дал, иж де син его действително, по удостоении его званием полковий канцелярист, находился при оной же полковой канцелярии и поручаемия ему неленостно и без малейшего порока исправлял 1759 году по июнь месяц. А в том де году от оной же полковой канцелярии комендирован он его син для письма при отправленном от Генеральной войсковой канцелярии с набраними з Малой России к заграничной ея императорскаго величества армии с восми тисяч й половинним числом волами в пруской поход комендиру господину асаулу полковому переяславскому Лукашевичу, в котором де походе на своем собственном коште сего 1761 году по июль месяц бил, где, будучи как по тем писменним, так и по другим поручаемим делам, и справлялся верно и радетельно, в чем данние ему от будущого при тех волах за главного комендира полтавского полку киевского гарнизона господина подполковника Шмакова и от вишеозначенного асаула Лукашевича атестати свидетелствують. По возврате ж з того походу он, син его Данило, и таки при полковой канцелярии от июля месяца службу канцелярскую повождая нине же маеть служить в звание значкових товарищей. И тем доношением оной козак Евтушенко, приложа вишеписание дание в пруском походе сину его от господ подполковника Шмакова и асаула Лукашевыча аттестаты, просил, призирая на прописание предков его и его самого также и сина его Данила отправуемие верние служби, его самого с подвишением звания значкових товарищей от всех служб абшитовать а к отправлению тех же войскових служб оного сина его званием значкових товарищей удостоить в полковой канцелярии разсмотрения. А понеже високим его сиятелства графа ясневелможного високоповелителного господина гетмана и разних ординов кавалера ордером минувшего 760 года мая 10 дня состоявшимся повелено, ежели в полку Переясловском к указно определенному числу нине значкових товарищей недостаточно или впред будут убилие места, полковнику з старшиною полковою на то место з достойних и заслуженних людей определять. И хотя в полку Переясловском значкових товарищей полно число состоит, но с них некоторие по старости и дряхлости а протчие за обнищанием в крайное пришли несостояние и служить в том звании вовся не могут, просителевого ж сина полкового канцеляриста Данила Евтушевского к тому званию значковых товарищей згодность. И полковая канцелярия, как и по показаним атестатам службы его значится, совершенно усмотрела, того ради в оной полковой канцелярии определенно респектом отправуемых предкова просителевых и его самого, також и сына его верных служеб его, просителя его Ивана Евтушенка, за старость лет его и дряхлость с подвышением звания значковых товарищей от воинских и гражданслих служеб абшитовать а сыну его полковому канцеляристу Данилу Евтушевскому по особой его к тому званию згодности быт в полку Переясловском значковым товарищем. И на то звание верное ея императорскому величеству службе привести к присяги, кои уже и приведен, и дать им на то откровений сей ордер, через который предлагаеться, дабы ведая о таковом его просителя увольнении с подвищением звания значковых товарищей от служб а сына его Евтушевского в значковие ж товариши и отправлению служеб определении, к дому его просителя никто, а особливо господин сотник гелмязовский с тамошнею сотенною старшиною никакова дела не имели.
Для чего и сей откровенной ордер оним значковым товарищам Евтушевским даний имеют они в сотенном гелмязовском правлении обявит.
Дан в Переясловле 1761 году декабря 22 дня.
В подленном подписанно тако:
Полковник Семен Сулима.
Судия полковой Якив Каневский.        М.П.
Писар полковий Cтефан Корпицкий.
Полковый канцелерист Осип Кулговский.
С подленним чытал полковый канцелярыст Грыгорий Красник.

ДIМ, КП-38300, /Арх-31013/.

IV.

4.1. 1715, липня 13. — Лист уступний полтавського полковника Iвана Черняка обителі Нехворощанськiй на вiчне володiння людьми, грунтами та герциковими луками на Нехворощі

Я, Иван Черняк, полковник Войска его царского пресветлого величества Войска Запорозкого полтавский

Сим моим листом ведомо чиню, же по приватному листу яснивельможного его милости пана Ивана Иллеча Скоропадского, Войска Запорозкого обоих сторон Днепра гетмана. За людей нижей подписаных на грунте законников обители Нехворощанской оселих межо моими подданим [...] родку на сей стороне Ореле будучих и [...] за Антона Шумила, Гаврила Чмихала, Каленика Старого, Романа Погребного, Якова Шокала, Стецка Погребного [...] мену за Орелю своих власных подданих з грунтами, уступаючи ко обители святой в послушание, именно Остапа Панасенка, Мусея Шевця, Василя Олехверенка, Педка Волнянского, з Беляков перешешаго нине Андрея Москаленка и Романа Бондара, з тем в потомние часи определением же не я сам, не потомство мое, еже того годни будуть, не мают монастирских подданих в [...] свою приймати. Так же и они законники не меют на подданих з места Нехворощи, а особливе и селских в тож способ до себе не привлащати, кром в обе стороне захожих заднепрских людей, волно осажовати на старих грунтах пустовских без прибавки. И вже яко я о своих за Орелю будучих людей, уступивших обители святой, не маю отца игумена турбовати, так и отец игумен и вся братя мне не мают на сем боку Орели в людей и ухтом грунте на оние вишиписанние люде сидячим чинити найменшое трудности. Да до сих же людей обители святой Нехворовской уступаю вечне луки мои герциковские на реце Нехвороще, будучие на межу з их же луком Семеновскую лежачую.
Для чого во уверение в обе стороны сие письмо написано.
Року 1715, месяца июля, 13 дня.
Вишей написаний полтавский полковник рукою власною.
М.П.

ДIM, KП-38624, /Арх-6369/.


4.2. 1719, серпня 6. Полтава. — Писання полтавського полковника Івана Черняка обителі Нехворощанській на вічне володіння млинами на річці Оріль в Царичанці

Року тисяча семсот девятогонадцять, августа шестого числа. Я, нижей именований, обявляю сим моим писанием кождому, кому колвек тепер и в потомние часи ведати будет потреба

Иж з доброй воле своей и согласия потомства моего за души преставшихся жени моей и кревних моих же млини о чтирох колах на реце Орели в Царичанце, будучие працею набутии, непеннии и некому не в чом незаведение з частю войсковою, по ласци рейментарской мне наданною, так же лесок баранувский, тамо будучий, и леваду, називаемую Саловскую, до оних мельниц належащие, надаю во вечное владение обители Нехворощанской, позволяючи тамошним закоником з тих млинов да и з пятого кола в чере [...] там же на гребле идучого, всякие розмеровие пожитки обирати и як своим добром користовати, в яком помянутих чтирох кол, и пятого в чергу идучого млина, на Ореле в Царичанце будучого, им законикам нехворощанским, аби нихто з близких и далеких кревних моих жадного препятия и трудности не дерзал чинити. Гребля теж царичанская, яко здавна общим шарварком тамошних жителей или барзей им всем до переезду есть потребная гачовилась, так тепер и впред по тоей же давней заховалости меют царичане належитого времени неотреченно оную греблю гатити и умоцняти. Мерочники за [...]якие моих менених млинов дозирали и под моею обороною жили, тие и при обители святой Нехворощанской знайдоватися и всякую подлуг звание своего должни будут повинность оддавати. В чом аби воля моя наипачей состоялась. В лучшое крепости содержание преречоних моих млинов царичанских законникам нехворощанским сие писание при подписе руки моей и ствержению печати полковой закрепилем.
В Царичанце року и дня звишспецефикованих.
Его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник полтавский Іван Черняк.
М.П.
рукою Григорий Іванович Черняк.

ДМ, КП-38624, /Арх-6364/.


4.3. 1719, червня 28. Нехвороща. — Писання знатного військового товариша Гната Вовченка на власний грунт на річці Оріль, який він продав ігуменові Нехворощанського Свято-Успенського монастиря Гаврилові Шишацькому за 10 талярів

Року тисяча семьсот 19 июня 28 числа. Я, Игнат Вовченко, знатний товариш войсковий, явно значно и ведомо чиню тепер и в потомные часы, и кому колвек о том ведати надлежит

Ознаймую сим моим рукоданим писанием, иж продалем грунт свой притаманий, стоящий по тому боку Орели на межу и з гунчиним грунтом Василевим, а при том грунте Весняний изок прозиваемое, а черело также и земное и зовище по лесом, а озеро що ест при том лесе, волне кому хотя рибу ловити, и еще помещик при том лесе проданом Сергий Юхименко от места. А тот грунт проданый чесному отцу игумену Гавриилу Шишатскому монастиря Нефорощанского Свято Успенского за готовие гроши талярей 10 и за полосмачки борошна. Який грунт варуючи и вечне зтвержаючи при вольном писании моем добровольно так записую жене. Повини близкие и далние мои за тот грунт турбоваты не брата не сестры. На то упросили смо обе сторони враду нашего Гордея Савича сотника нефорощанского, Григория Криницкого старости, Лукаша Михайленка атамана городового нефорощанского, и на тот час будучого Никифора Виниченка для подпису руки писарской и печати городовий звиклой. Рок и месяц вышписаний.
Иван Тихонович, писар рукою.
М.П.
№313.

ДІМ, КП-38624, /Арх-63614/.


4.4. 1722, листопада 16.— Полтава. Декрет полтавської полкової старшини стосовно угоди між Ф.Д.Котом та Я.Михайленком на володіння орільским грунтом Узмен

Року тисяча семсот двадцять второго, месяца ноеврия шестогонадцять дня.

Перед нами нижеименами написанною старшиною полтавскою при общих веригодных людех в ратушу полковом полтавском ставши обополне Федор Данилович Кот з Прокопихою Кунашкою и з зятем еи Яремою Михайленком просили окончения своего заводу о грунт орелский за Узмен, которий Узмен написан в духовници покойним Федором Кунашом, дедом Котовим, еще за полковницства покойного ж старого пана Прокопа Левенца, споряжений, а в року 1677 рукою Данила Войцеховича писара полкового писанной. И становили во свидетельство пасечников, именно: Филипа Пасечника, Гарасима Василченка, Грицка Семченка и Диниса Лукомщенка, которіе пасечники были допрошивани под сумненем и тое сведоцством своим твердили, як есть кунашевскій грунт од вишшой сечи до нижшой, где рибная ловля, то все тое корито води називалось Узменем, а что под нижшою сечю на изу, Котець тим владел здавна по отцу своем небожчик Никита Кунашенко. Потом пасечников признатю уважали и мерковали, жебы тоею рукою, як прежде деди и отци их держували, волно было рибу ловити од вишшой до нижшой, а од нижшой до вишшой сечи и в Узмене, в духовници написанном половина, так всеми ужитками и озерами Федор Кот з Яремою Кунашевим Прокоповим зятем и тепер владели бы. Аже оние по многих между собою спорах, уходячи абы едному от другого не чинилась кривда, сами на том погодились перед правом мовячи, як есть вже положени клейна на дубю од кримской сторони на том боце Орели межи проданними лесними грунтами Галущиним и Филевим, житилей нехворощанских, од тих клеен реку впоперек просто на вяз дерево к рускому берегу, стоячий надвое розделити, од якой граници тоей реки Федор Кот до своей вишшой сечи, а Ярема Михайленко до нижшой, где Котец, боронити повинни. И не меють з сетками и не з якими посудками через границю еден в другого част поступовати. А якие есть озера особніе по сей стороне зовеміе Дубрувніе, а потом за Орелю Белое и Хомутець в рибной ловле пополовине меют держати, и з тол Котца озле низшой сечи Яреминой будучою Федор половину риб брати мает, а едно купне допомагати и городити повинен. В озерах також пополовине рибная ловля. Просили в той згоде урядовного обваровательного писания. Мы прето старшина полтавская, не касуючи тоей духувници, а такое постановлене и розграничене грунту од Федора Кота, Прокопихи Кунашки и зятя еи Яреми Михайленка слишачи, варуем сим декретом нашим аби тая их згода была содержана без нарушения тестаменту в розделенной реце, чтоб нетайно а неявно Федор Кот в части Яреминой зятя Кунашева, а Ярема в Котовой не дерзали рибы ловити, а что в Котце будет риби пополовине делити, и той из, з якого брати рибу, едно купне меют городити а чого потребно до него обополне кошт ронити, тилко Котов пасечник не мешкал бы в Яреминой хате, где Котец так пилновал би, у озерах всех чотирох рибная ловля тож по половине. Если бы хто з них, якая сторона, чи то неводом, чи сетьми еден другому неизвестивши стал ловити рибу, продавати или сам пожитковать, а належную половину риб утаити, тот свою часть грунту будет тратити. А хто бы вже з них мел и сей завод взновити, на такового турбатора заруки талярей сто перед яким правом трафится покладаем. И для лепшое певности в часи потомние сие записавши при стверженню городовой печати и при подписании власними их руками крестов на обе стороне погодившихся выдати росказали. В Полтаве року и дня звишменованного.
Яков Черняк, сотник полковий и полковник [...]
Василь Артемович, судя наказний.
Асаул полковий полтавский Федор [Сибцелевич].
Лука Старицкий, атаман полтавский.
Кирило Иванов, войт.
М.П.
Левкий Яковович, на тот час писар полтавский, рукою.

ДІМ, КП-38624, /Арх-63612/.


4.5. 1766, січня 24. — Купча відставного значкового товариша Й.К.Левенця поручикові Донецького пікінерського полку І.П.Тимковському на землю та 4 млинових кола на річці Оріль в містечку Царичанка

Тысяща семсот шездесят шестаго генваря дватцать четвертого дня местечка Цариченки отставной значковой товарищ Осип Кирилов сын Левенец в роде своем непоследней. Продал я Донецкого пикинерского полку порутчику Ивану Пантелемонову сыну Тимковскому и жене ево и детям в вечное и потомственное владение имеющияся старинния свои у самого того местечка Цариченки подле крепости за линиею на реке Орели четыре пустыя мелничныя кола з землею, которыя достались мне по купле назад тому лет с тритцать оного местечка Цариченки от обывателей Федора Даниленка, Максима Луценка и Ивана Васильковского. А взял я Осип за оныя свои мелничные колы с него порутчика Тимковского денег шездесят рублев. А напред сего оныя мои мелничныя колы иному никому не проданы и не заложены, и не у какия крепости не укреплены, кроме сей купчей. А ежели кто во оныя мои колы станет вступатца, то мне Осипу, жене, детям и наследникам моим ево порутчика Тимковского от оных уступщиков очищать, харчьми и убытки никакими не доставить. А ежели те мои мелничныя колы по каким ниесть крепостям от него Тимковского отойдут, то ему Тимковскому взять на мне Осипе, жене, детям и наследниках моих те свои данныя денги шездесят рублев а харчи и убытки.
По указу к сей купчей Еактерининской правинциальной канцелярии пищик Карней Смольянинов вместо местечка Цариченки отставного значкового товарища Осипа Кирилова сина Левенца в том что Донецкого пикинерного полку порутчику Ивану Пантелемонову сину Тимковскому старинныя свои у самого того местечка Цариченки подле крепости за линиею на реке Орели четыре пустыя мелничныя кола з землею, которыя достались ему по купле назад тому лет с тридцать оного местечка Цариченки от обывателей Федора Даниленка, Максима Луценка и Ивана Васильковского, продал и за оныя денег шездесять рублев взял. Поево прошению руку приложил у сей купчей екатерининской правинциалной канцелярии писар Иван Фатеев, свидетелем был и руку приложил у сей купчей оной же канцелярии писчик Иван Сидоров сын Седово, свидетелем был и руку приложил у сей купчей тоиже екатерининской правинциальной канцелярии писарь Федор Тиханов сын Федосеев, свидетелем был и руку приложил у сей купчей, сию купчую писал и записал екатерининской правинциалной канцелярии крепосных дел писец Лука Апышков. Запрещения нет.
1766 году генваря 24 дня купчея в екатерининской правинциалной канцелярии в книгу записана пошлин с рубля по пятнадцати копеек девять рублев, от письма десять, от записки десять же копеек, на расход пять копеек принял и совершил надсмотрщик Петр Музолевской.

ДІМ, КП-38300, /Арх-3103/.


4.6. 1766, жовтня 20. — Випис з канцелярських книг Донецького пікінерського полку “ухвали” по справі між І.Васильківським та В.Кущинським стосовно млинового кола на річці Оріль поблизу містечка Царичанки

1766 году октября 20 дня у полковых Донецкого полку дел слушав дела, состоявшего о владеемом умершого сотника царичанського Ивана Кущинского под городом Царичанкою на реке Ореле женою на гребле царичанской ставил де об одном коле прозиваемом Васильковского, с которого дела оказалось, что сего году июля 14 числа к полковым делам умершого царичанського сотника Федора Васильковского син Иван Васильковский подал доношение, прописуя в нем: умершой де сотник царичанской Иван Кущинской состоища под городом Царичанкою на реке Орель между владением монастиря Нехворощанского на [...] гребле завладел погорелое [...] видно, бывшое в его Васильковского владении об одном коле мучном, по деду и отцу наследственно спадалчое, и оное де жена его Кущинского намерена вновь делать, которое ставил де он Василковской, просил в ее Кущинской отобрать и поручить ему во владение, в чем подленно [...] так есть, как он Васильковской в доношении прописал. [...] того доношения велено от полковых дел господину полковнику князю Баратову и порутчику Тимковскому при депутате от царичанской роты определенном виизследовать, и что явится к полковым делам рапортовать. Почему оной господин подполковник Баратов, порутчик Тимковский и определенной от роты царичанской депутат подпорутчик Карноухов сего октябра 20 числа к полковим делам в рапорте между протчим написали, о прописанном де ставидле и коле, на что било нимы следствие, при котором следствии присланной от удоволствующой сотниковой Кущинской син ея подпорутчик Донецкого полку Василь Кущинский при верующом писме в ответе показал, яко де отец оного Кущинского умершой Иван Кущинской подленно в матки истцевой за согласием племенника еи Петра да двух синов Леска и самого истца Ивана Васильковского тое коло купил и денгами все роздилили, за якую цену и била у отца ево Кущинского купчая, не ведает, а для обстоятелнейшаго о той купле изяснения он Кущинской сослался на совесть вышеизображеных Петра и Леска, також и самого истца Ивана Васильковского [...].[...] Петро Васильковский под присягою показал, он Петро Васильковский отцу Василя Кущинского Ивану Кущинскому спадаючое по наследию отца его Петра половинную часть дедоваго и отческого кола продал за пять рублей. Леско ж и Иван Васильковские под присягою показали, что матка их другую половину кола, на двоих спадаючую, продала или нет, они не ведают. Между тем истец же Иван Васильковский и ответчик Василь Кущинский подали мировое доношение обявляя, что они за тую половиную часть кола между собою смирились. И принял он Васильковский от Кущинского за оную часть кола восемнадцать рублей денег, почему и уступил он Васильковський ему Кущинскому во вечное владение. Которое мировое доношение за подписом подпорутчика кущинского и Ивана Васильковского, дав согласие о уступки тоей половинной части кола Кущинскому Леска Васильковского орегиналом, к полковым делам при том рапорте предоставлено. А в оному по протчому помянутой Кущинской, також Иван и Леско Васильковские [...] [...] следствия, оказалось, что помянутого Васильковского толко половинная часть прописанного мучного кола, а не целое. Другая ж половина по купле означенного сотнику Кущинскому отцу Василя Кущинского от двоюродних истца и ваша Васильковского брата Петра Васильковского половинную часть мучного кола, они к дальшой судной де работе себе не вдавая и между собой поговоря, [...] истец Иван Васильковской от Василя Кущинского за тую половинную часть кола восемнадцать рублей денег [...]. И тую спорную половиную часть кола Кущинскому он Иван Васильковский в вечние часи уступил, и впредь он Васильковский, жена ево, дети и родственники на Василя Кущинского ни на каком ураде искать не должни, и тем мировим доношением на вечное владение колом просят выдачи выписи. И понеже, как выше явствует, истец умершего сотника Васильковского син Иван Васильковский в сина умершего сотника Василя Кущинского восемнадцать рублей денег за половинную часть кола принял. В чем и брат его Васильковского Леско Васильковский согласие обявил.
И так нежелая дальнего иску, довольними обе стороны остались, того ради определено того дела более не производить, но токмо во удовольство истца и ответчика на владение уступленым Васильковским Кущинскому при [...] половиной части колом с оного определения от полковых Донецкого полку дел данна подпорутчику Василю Кущинскому за подписом и печатью сия выпись.
      полковник Я. Алыманов
 М.П.     адьютант Герасим Струпов
      писар Иосиф Кастентиновской

ДІМ, КП-38300, /Арх-3105/.

Додаток 1

1762, травня 23. — Переклад з татарської листа хана Крим-Гірея до отамана Донського війська Д.Єфремова

1762 года, 23-го дня. Перевод с писма татарского, присланного к господину войсковому атаману Ефремову от крымского Крым-Гирея хана с нарочным посланцом Сарсенбии Агою, в котором по переводу войскового переводчика Абдрахмама Банчурина написано следующее: “Между господами в месиском законе в Исусовом народе высокоблагородному и высокопочтенному ныненаходящемуся на Дону главному командиру господину войсковому атаману, приятелю нашему Ефремову, которого конец да будет благ, дружеское мое объявление

Для усмирения здревле находившихся у нас в подданстве темиргойских черкес от противности определения был от меня на Кубани сераскером багадыр Гирей Солтан, которому от меня велено было в том старание употребить. Но оной багадыр Гирей Солтан не токмо не исполнил моего повеления, но и сам, сообщась с темиргойцями, явился мне в противности и измене, а при том и из данного ему от меня при определении ево на Кубань сераскером войска некоторую часть повредил и тем оказал мне немалое оскорбление, О которих худых поступках уведав, я ево багадыр Гирей Солтана от сераскирства отрешил, а на ево место кубанским сераскиром определил брата нашего Бахты-Гиреева сына Казы-Гирея, которому велено от меня от такой же противности и кочующих в вершинах реки Кубани ногайцов, называемых касаи-улу и каспулат-улу, к спокоитю, куды он и отехал. А в них по реке Кубани кочующия ногайские народы, едишкул-улу называемые, для сдержания их в покое и тишине поручены были в смотрение брату нашему ж Калге Солтану, который будучи на Кубани по приказанию моему и о успокоении темиргойцов старался, между чем хотя он Калга Солтан и больным находился, однакож то приказанное ему дело исполнял. Что видя предписанно противник багадыр Гирей по ево противности и беспокойству тайным образом кочующих на низу реки Кубани нагайских народов с мурзами Шамомбетеевым сыном Темиром и с протчими согласясь на тех нагайцов учинить незапное нападение с тем намерением, чтоб их склонить под свое владение, но как о том те ногайц уведали, то, не желая ему багадыр Гирею показать склонности, учинили с ним баталию. Причем как означеной мурза Темир, так и протчия ево согласники, некоторая часть побиты в смерть. Причем и сам он багадыр Гирей раненой бегом спасся. Вышеписанные ж кочующия вниз по Кубани нагайские народы по усилному прошению главных людей, как и прежде о том желание их уже было, переведены ныне совсем до единого человека на крымскую сторону. Помянутой же багадыр Гирей пустил о себе такое разглашение, что он может собрать войско и со оным учинить на нашу сторону нападение. Казы Гирей же Солтан во исправлении порученного ему дела донине находитця в верхах реки Кубани у нагайцов касай-улу называемых, и что происходит, о том ожидаю я от него известия.
И хотя о вышеписанном произшествии пред недавним времянем от Калги Солтана с нарочным к вам и писано, однако и я по соседственной с вами дружбе чрез сие вам знать даю и притом обявляю, что ему багадыр Гирею на нашу сторону нападение учинить никак неможно, но по извесной ево пративности не зделал бы он воровскими подбегами вашей стороне какого вреда, чего ради надлежит вам от того иметь осторожность и как на бродах, так и на перелазах учинить крепкие заставы. И ежели он багадыр Гирей или единомышленники ево будучи в том нападении, кто из них убит или в полон взят будет, за то ни от кого иску не будет. Егда же на сие от вас какое ответствие ко мне будет, то о том изволите меня уведомить на письме. А посланному от меня Сарсемби—аге как о том, так и ни о чем другом словесно не приказывали. И  того посланного моего прошу немедленно обратно ко мне отправить. Я же на сих днях по указу его султанова величества отправляюсь в Аккермен и как скоро оттуль по исполнении повеленого мне дела возвращусь, то тогда имею я для усмирения помянутого багадыр Гирея и ево единомышленников сам итти на кубанскую сторону и уповаю оных успокоить.
В заглавии писма узнал, а при заключении чернильная печать, в которой написано: ”Крым Гирей хан, сын Давлет Гирей ханов”.
Войсковой дьяк Иван Яковлев.

ДІМ, КП-38300, /Арх-31011/.

Додаток 2

1. 1775, липня 25. Полтава. — Атестат генерал-поручика О.О.Прозоровського писареві Личківської паланки В.С.Чернявському

Атестат

Сим засвидетельствовать нахожу, что бывшаго Войска Запорожскаго Лычковской поланки писарь Чернявской, быв с протчими того войска в компанию 770-го году под командою моею под Очаковым, оказывал себя по мере ево звания к службе ея императорскаго величества усердным, а равно и добропорядочным, а ныне сверх того и по засвидетельствованию об нем командированного сперва от господина генерал-маиора и кавалера Якобия для переписи селениев оных запорожцов, имеющихся в околичности Новоселице, секунд-маиора Страмилова значит, что он Чернявсков в прибытие ево, маиора, в Лычково, явившись тотчас к нему, показывал себя усердным и все то исполнял, что только к поспешествованию дел относящихся до покойного жителей пребывания служить могло. Для чего и даю ему сей в Полтаве июля 25-го дня 1775-го года.
Подлинной подписал генерал порутчик князь Прозоровской.
С подлинным свидетельствовал переводчик Михайло Горновский.

ДІМ, КП-74268, /Арх-14561/.


2. 1775, серпня 24. Січ. — Відкритий лист командуючого військами Новоросійської губернії генерал-поручика П.А.Текелі колишньому полковому старшині Війська Запорозького В.С.Чернявському про його відмінну службу

По указу ея величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, самодержицы всероссийской  и прочая, и прочая

Объявителю сего бывшаго Войска Запорожского полковому старшине Василью Чернявскому. Представленным о себе рекомендации и атестату от господина генерал-порутчика и разных орденов кавалера князя Прозоровскаго, свидетельствующим прежние ево ревностные службы в походах и добропорядочное состояние, в коем и мною усмотрен, заслуживает особливаго в числе подобных ему почетных старшин уважения. Чего ради и дан ему, Чернявскому, за рукою моею и с приложением обыкновеннаго герба моего печати сей открытой лист для виду тех ево заслуг и получения предбудущей награды, равно же и предохранения от обид. О чем сим и рекомендую всем регулярных войск начальникам.
Лагирь при городе бывшей Сечи. Августа 24-го дня 1775-го году.
Ея императорскаго величества всемилостивейшей государыни моей от армии генерал порутчик, командующей отделенным из первой армии корпусом и войсками в Новоросийской губернии орденов российских святых Александра Невскаго, великомученника и Победоносца Георгия и голстинскаго Святыя Анны кавалер.
Подлинной подписал Петр Текеллий.
С подлинным свидетельствовал переводчик Михайло Горновский.

ДIМ, КП-74269, /Арх-14562/.


3. 1776, сiчня 7. — Донесення колишнього полкового старшини Вiйська Запорозького В.С.Чернявського новоросiйському i азовському генерал-губернаторовi Г.О.Потьомкiну з проханням пiдтвердити його права на майно в селi Личковому

Его сиятельству господину генерал аншефу, командующему легкою конницею и всеми нерегулярными войсками, государственной военной коллегии вице-президенту. Новороссийской и Азовской губерней генерал-губернатору и войск в них поселенных главному командиру, ея императорскаго величества генерал-адьютанту, кавалергардскаго корпуса порутчику, действительному камергеру, лейбгвардии преображенского полку подполковнику и разных орденов кавалеру, графу Григорию Александровичу Потемкину всенижайшее доношение

Продолжая ея императорскаго величества всероссийского престолу при Войске бывшем Запорожском с 1768-го года службу, посылан был по разным пограничным делам едичкулских орд к Сераскер султану неодиножды и к очаковскому трехбунчужному паше под претекстами для разведания пограничных обращений и примеченных было тогда сумнителностей, да и при самом начале с Портою Отоманскою войны, посылан в Едичкульскую Орду и по сведении точности для предосторожности границ доносил о всем главнокомандующим. В прошедшую с Портою Отоманскою войну был в походах и действиях противу неприятеля по мере моего звания и присяжной должности, о чем так же и о добропорядочных поведениях и отличной противу неприятеля отважности от генералитета и от бывшаго Коша имею за свидетелством атестаты. При уничтожении ж бывшей Запорожской Сечи быв я нижайший в личковском правлении командиром старался привесть всех тамошних жителей к повиновению и делал что толко служить могло к спокойному пребыванию, на что имею от главнокомандующаго на то время господина генерала и ковалера Текелия одобрение.
А как высочайшим ея императорскаго величества публикованным в народ милостивым манифестом объявлено, что служившия в прошедшую с Портою Оттоманскую войну добропорядочно старшины, кои иметь будут атестаты, без награждения оставлены не будут, и буде кто не захочет выходить на свою родину в Россию и пожелают остаться на своих местах, земли, на коих живут, останутся за ними вечно. За каковым обнадеживанием и желаю я нижайший остаться при выстроенном мною в селе Личковом доме с подсуседками и выстроенных и по купле доставшихся там же хуторах.
Того ради ваше высокографское сиятельство всенижайше прошу вследствие объявленного высочайшаго ея императорскаго величества обнадеживания вышеписанный дом с принадлежностьми утвердить вечно за мною, и о том кому надлежит дать повеление, а данныя мне атестаты и одобрение на высокое вашего графского сиятельства разсмотрение прилагаю при сем.
К сему доношению бившого Запорожского Войска старшина полковий
Василей Чернявский руку приложил.
Генваря 7-го дня 1776 года.

ДIМ, КП-74267, /Арх-14560/.


4. 1776, сiчня 18. — Ордер князя Г.О.Потьомкiна азовському губернаторовi В.О.Черткову з проханням розглянути справу колишнього запорозького вiйськового старшини В.С.Чернявського стосовно його прав на майно в селi Личковому

Ордер господину генерал маиору, азовскому губернатору и кавалеру Черткову

Бывшаго Запорожскаго Войска старшина Василей Чернявский, имея о порядочной и ревностной своей службе от многих генералитетов одобрении, просил меня, что как желает он остаться при выстроенном им в селе Личковом доме с подсуседками и хуторах, то утвердить оныя земли вечно за ним. Ваше превосходительство изволите приложенное при сем оное прошение его разсмотреть, и как он Чернявский служил порядочно и безпорочно, то и зделать ему возможное в том удовлетворение.
Г. Потемкин.
Генваря 18-го дня 1776 года.

ДIМ, КП-74271, /Арх-14564/.

 

Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com