А.В.БОЙКО МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА ПІСЛЯ СКАСУВАННЯ СІЧІ
Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

А.В.БОЙКО

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА
ПІСЛЯ СКАСУВАННЯ СІЧІ

Історія запорозького козацтва після зруйнування Січі і до сьогодні залишається білою плямою для істориків південної України. Можна назвати багато факторів, які ставали і посьогодні стають на перешкоді грунтовних досліджень. Але головною залишається відсутність джерельної бази. З одного боку, імперія Катерини II не бажала акцентувати увагу на існуванні цієї проблеми, адже після маніфесту 3 серпня 1775 року для російського суспільства її просто не існувало, а тому всі справи набували грифу секретності і не відкладалися в процесі фондоутворення у відповідних відомствах та установах. З іншого боку, — втрати місцевих архівів, які призвели до того, що за цей період документів практично не збереглося. Тому неабияку цінність становлять матеріали, пов’язані з показаннями Якова Чорногора щодо агітації колишніх запорожців на переселення на турецькі землі.
Цей комплекс документів зберігся у машинописній копії початку 30-х років, яка була зроблена Д.І.Яворницьким з матеріалів Азовської губернської канцелярії, що зберігалася у Дніпропетровському краєвому архіві. Невідомо, чи це є повний комплекс у справі Чорногора, чи копії, які було зроблено Д.І.Яворницьким лише з окремих документів. На користь останнього говорить те, що у пагінації аркушів справи, яка присутня у машинописній копії відсутня значна кількість сторінок. Крім того, згідно з рухом фондоутворення відсутні відпуски документів, а також їхні копії.
Публікація здійснюється за машинописною копією, що зберігається у Дніпропетровському історичному музеї ім.Д.І.Яворницького. При передачі тексту зберігаються всі його особливості. Документи подаються за хронологією, тоді як у Д.І.Яворницького вона порушена.
 

1. 1777 р., липня 13. — Показання Якова Чорногора при рапорті сотника Михайла Гутарина.
Л.2.
1777 г. июля 13 дня представленной при рапорте сотника Михаила Гутарина за выговор нижеписанных сумнительных речей Яков Чорногор добровольно показал.
От роду ему более 40, родился он в Малороссийском городе Полтаве отца Саввы Самбурскаго, по умертвии которого пришел в бывшее Запорожье, где служил у хуторе старшины войскового Ивана Бурноса годов 12, а потом уже по разрушении Сечи жил в заработках по разным казакам, по разрушению ж той прошлого 776 г. в осеннее время после праздника Покрова богоматери он Черногор с речки Ингульц от невода полтавского Кожуха при коем был в заработках, согласясь с бывшим при том неводу их Иваном Суханом, Сидором Корсунским, Борисом и Герасимом Полтавским, Яковом и Яковом Калниболотцикими, всего в семи человек, приняли путь в Молдавию, куда следуя прибыли ночью на устье Буга, где сыскав на берегу неводничего Косте Левушковского дуб, переехали оным на турецкий город Белгород, а тамо через реку Днестр переправили их волохи сандалкою и затем пришли до р.Дуная на косу Юржанску на коей застали бывших запорожцев человек до 50 при неводах волоских в заработках пребывающих, где и он Черногор с товарищи остались и были тамо чрез всю зиму, довольствуясь все таковые харчми, покупаемые за зарабочие деньги и тамо будучи слыхал, что вниз по Дунаю подобных им бродяг находится тысяч до пяти и между ними кошевым Козма Лавренович Сукур, 1-он // Великом Куте- , однак он Черногор сам там не был и сколько с ним человек сам не знает точию. Видел приезжих к ним от толь сегож года у Великой пост на похвальной неделе и в среду к той Юржевской косе, где Черногор был, пришло два полка российского войска, пехотной Белевской и гусарской венгерской и некоторых на той косе человека до 20 переловили и пошли оба те полка вниз по Дунаю к другим таковым зборищам, чтож тамо произошло он не слыхал и при взятии ж тех бродяг он Черногор с прочими разбежались по разным местам и похоронылось и затем он Черногор не вохвращаясь уже к той косе пошел обратно в свое отечество Молдавиею и Польшею вниз по реке к Бугу, которой перешел днем противу шанца Екатеринославского на левую сторону пред николаевским днем и шел от толь не остановясь ни где ни мало довольствуя себя хлебом прошеным по хуторам и по дороге от чумаков до Нового Кодаку, а в оном ночью небольшою лоткою переехал Днепр и пришел в хутор новоселицкого жителя Григория Шевеля во урочище займах состоящей, сказуя ему, что был на работе у хуторе старшины полкового Еремея Малого, в которого Шевеля жал ржу 4 дни, сегож июля первых числе пришел в Новоселицу и стал пянствовать, а между тем у вечеру поздно кричал по улицам новоселицким — я де пришел з Дуная вызывать 3000 казаков туда, а тамо уже есть 5000 при устье Дуная у Великому Куте и между оными Козьма Сокур он же Швец да еще со мною от него два человека прислано казаков Ивана Великого и Петра Чернозуба, с которыми я оставил лошади Словянской провинции у хуторе старшины полкового Верменки при р.Суре и разошлись от него по разным местам для вызыву туда вышеписанного числа 3000 казаков и // еще маиор Суханов будет нас трепетать, однак сие выговорил с пьянства и товарищей у него не было также лошадей у хутора его старшины Верменки  не оставляли, билиж с ним в товарищах вышеписанные Иван Великой и Петро Чернозуб за бившего Запорожья в рыболовных неводов у Азовского моря на Калмиюских косах, но с них там же Великой помер, а Чернозуб за що то взят в крепость Петровскую, что у Азовского моря под караул и где ныне находится неведом чему уже следует третий год; показал справедливо и подписался вышеписанной Яков Черного, а вместо него неграмотного по его прошению руку приложил.

ДІМ. КП–83773/Арх.200. Арк. 69-71.


2. 1777 р., липня 19. — Наказ Азовської губернської канцелярії Сасаганській воєводській канцелярії про арешт козаків Чорнозуба та Великого.
Л.4.
По указу ее и.в. Азовская губ. канцелярия имея рассуждение, что содержащейся в сей канцелярии под караулом колодник Яков Черногор меж  прочаго допросом в сей канцелярии показал, что для вызову из бывших запорожских селений бездомовных казаков за границу прибывшие с ним от усть реки Дуная остались от него в Славянской провинции неподалеку местечка Новых Койдак в урочище при р.Суре против хутора казака Верменки  товарищи его из бывших же запорожцев Иван Великой и Петр Чернозуб, которые приметами: Иван Великой лицем беляв, росту среднего, лет 25, Петр Чернозуб росту среднего, лет 27, один передний зуб черный, для того приказал Славянской провинции в саксаганскую воеводскую канцелярию послать нарочный указ и велеть как наискорее от той воеводской канцелярии принять всевозможные меры...и поимке показанных Чернозуба и Великого от них не // последовало. Вдаль какого потому их подговору возмущения ; и по поимке прислать в сию губ. канцелярию в ручных и ножных колодках или железах под крепким и надежным караулом, о чем в НР губ. канцелярию послать промеморию, а ведомства сей губернии в окружные правлении указы.
Григорий Шахов
19 июля 1777 г.

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 71-72.


3. 1777 р., липня 19. — Промеморія Азовської губернської канцелярії Новоросійській губернській канцелярії щодо затримання І.Великого та П.Чорнозуба.
Л.19.
Содержащиеся в сей канцелярии под караулом пойманной колодник Яков Черногор между протчего допросом в сей канцелярии показал, что для вызову их бывших запорожских селений бездомовных казаков к вершинам р.Дунаю прибывшие с ним от толь товарищи его остались от него в Славенской провинции неподалеку мес. Новых Кодак в урочище при р.Суре против хутора казака Вермении, а именно Иван Великой и Петр Чернозуб, которые пристали Иван Великой лицем беляв, росту среднего, лет 25, Петр Чернозуб росту среднего, лет 27, один зуб передний черной, для того по указу ее и.в. в Азовской губ. канц. определено во оную Новороссийску. губ. канцелярию послать промеморию с предписанием, дабы благоволено было ведомства Славенской провинции и прочих мест той губернии селениях подтвердить о присматривании ль не окажется, где показанные Чернозуб и Великой по описанным приметам и буде скажутся, то приняв к поимке оных неопустительные меры, дабы от них не последовало потому их подговор какого возмущения и по поимке прислать в сию губ. канцелярию под крепким и надежным караулом, о чем Новороссийская губернская канцелярия благоволит учинить по ее. и.в. указам июля 19 дня 1777 г.
(подпись)

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 76.


4. 1777 р., липня 21. — Рапорт Азовської губернської канцелярії Г.О.Потьомкіну
Л.8, 12.

Григорию Александровичу Потемкину
Из Азовской губернской канц.
Рапорт

Сего 1777 г. июля 17 дня в присланном в сию губ. канцелярию от самарского уездного правления рапорт написано, что Новоселицкой житель Михайло Губарик в то самарское земское правление представил одного пойманного бродягу Якова Черногора, потому что он Черногор по улицы кричал — есть де при Дунае у Великом Куте 5000 запорожцев, а кошевым Козьма Лаврентьев сын Сукур он же и Швец, а он пришел еще туда 3000 человек вызвать и когда соберет, то будет от них и находящийся в том самарском правлении маиор Суханов трепетать, которой Черногор при том рапорте и прислан под караулом, где по довольном указами повеленном увещевании допрос он Черногор указал, родился в Малороссийском городе Полтаве...(читайте стр.1. Д. №24 до слов: кошевым Козма Лаврентьевич Сокур, он же и Швец) кой лет в 50, а росту среднего, волосы рус., лицем кругловат, беляв, левым глазом крив, тамже находился он Черногор только // 2 недели, а после того ему Черногору ис тамошних казаков Иван Великий и Петр Чернозуб объявили, что тот их кошевой приказал им обще с ним Черногоровым ехать к р.Днепру в бывшие запорожские селения для вызову туда еще бездомовных казаков к чему он согласясь обще с ними на имеющихся у тех товарищей ево трех лошадей сего году на страстной неделе в четверток поехали с намерением, чтоб таковых бродяг набрать, почему и приехали к состоящей ниже мест. Кодак р.Суре и стали в балке ниже хутора казака Ермении, отколь оные товарищи ево пешого послали для того вызову на сю сторону Днепра, а сами остались с таковым же намерением на том месте, почему он оставя их там пошел и пришед в Новоселицу напившийся пьяной начал ходя по улице о том кричать, то потому и взят под караул, тех товарищи его приметами Иван Великой лицем беляв, росту среднего лет 25, Петр Чернозуб росту среднего ж, лет 27, передний зуб один черный, а больше сего никому о том еще не говорил и никого не приглашал, между тем собравшимся в устье р.Дунай казаками слыхал он, что они собираются для того, чтоб выпрося там от турок земли поселясь быть под владением их турок, как де те собранные казаки послыхали, что российских два полка будто к тем местам следуют, то они опасаяся их в большем страхе обстояли, теж де находящиеся при устье реки при косах сборные из бывших запорожцев казаки получают для себя хлеб из близ лежащих к тому месту волоский селений покупкою, в работах же они упражняются только в одной по тамошним косам рыбной ловли же своими покупаемыми в Волощине неводами и с тех же казаков конных нимало нет, а вовсе они пешие, а что он // Черногор с товариши приехал на 3-х лошадях, то где те лошади оные товарищи его взяли он и не ведает, оружий воинских никаких у тех казаков нет и в тех местах где они находятся никакого земляного и деревянного укрепления нет, а равно и пушек не имеется, в минувшую ж зиму те казаки зимовали по разным лежащим по устью реки Дуная косам и жили в зделанных ими там землянках, о чем вашей светлости Азовская губ. канцелярия к рассмотрению сим представляет, а показанной Черногор содержится под караулом, потому ж его Черногора показанию о сыске и о поимке и присылке в сию канцелярию под крепость караулом значащихся товарищей его оставшихся за р.Днепром, куда надлежало писано, а посылке оных, что окажется впредь вашей светлости с обстоятельством особливым рапортом донесено быть имеет.
21 июля 1777 г.

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 72-74.


5. 1777 р., липня (21). — Витяг з додаткових показань Я.Чорногора на допиті в Азовській губернській канцелярії
Л.22.
1777 г. июля 19 содержащейся в сей канцелярии колодник Яков Черногор в силе учиненного в сей канцелярии определения в дополнение прежде учиненного ему допроса с доволным в силе указов от присутствующих в Азовской губ. канцелярии допрашиван и показан.
Находящиеся при устье реки Дуная, при косах зборные из бывших запорожцев казаки, получают для себя хлеб из близ лежащих к тому месту Волоских селений покупкою, в работах же они упражняются только в одной по тамошним косам рыбной ловли, своими покупаемыми в Волощине неводами, а из тех казаков конных ни мало нет, а все они пешие. А что он Черногор с товарищи приехал на трех лошадях, то где те лошади оные товарищи его взяли он не ведает, оружий воинских никаких у них нет, и в тех местах где они находятся, никакого земляного и деревяного укрепления равно и пушек не имеется. В минувшую зиму те казаки зимовали по разным лежащим по устью реки Дуная косам и жили в сделанных ими там землянках и тех казаков повидимому будет не меньше как 5000 о чем и показал по сущей справедливости.
(подпись).

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 77.


6. 1777 р., липня 27. — Запис допиту Захара Кривденко (Чорнозуба) в Азовській губернській канцелярії
Л.8.
1777 г. июля 27 присланной из Саксаганской воводской канцелярии колодник о ниже следующем з доволным в силе указов от присудствующих увещеванием в Азовской губ. канцелярии допрашиван и доказан.
Зовут его Захар Яковлев сын и приведено от роду ему лет 20, сего году в исповеди и у св.причастия сего году в Новороссийской губернии, в с. Каменке был, родился он Новороссийской губернии, в мест. Кобеляках, где по умертвии того отца ево жительством и ныне находится вотчим малороссиянин // Софрон Подалка при нем, мать его родная в живых. Он же Захар живучи при них по собственому своему желанию, прошлого 776 г. в Петров пост...в свободном проходе билета обще с женою жительствующего в Кобеляках Акулиною Конюшею отлучился по обещанию по бывшей на нем болезни для богомолия в м.Кодаки Кодацкой богоматери, где будучих как оная жена сама собою по отлучки ево поехала в другой Кодак, то он не имея способа пробраться обратно в Кобеляки оставшись нанялся у кодацкого кушнера, коего звания и прозвища не знает в служении на год за 5 р., но по неудобству его побыв токмо три дни отошед, также нанялся по подговору не сведома ему казака быть в работниках в расстоянии от одного Койдака верст в 30 по р.Суре у казака Лукьяна Великого, у коего заведомо не имеющего билета из той кобеляцкий житель и жительствуя прошедшего году Петрова поста другой год от коего по взятию и в сию канцелярию прислан, на воровствах же и разбоях не бывал и к побегу бывших запорожцев не подговаривал, не знает в том и утвердился. К сему вопросу вместо вышеписанного колодника Захара Кривденка за неимением грамоты руку приложил копеист Замуруев.
Почему Якову Черногору дана была очная ставка, на которой и утвердились он Черногор, что показанной Кривденко, он же и Чернозуб при том подговоре казаков не был да и ни почему его не знает и буде объявлен в прежнем его допросе Чернозуб росту среднего, собою толстоват, в усах, на голове волоса черноватые, бреит голову под чуб и Кривченко утверждается на прежнем своем допросе.
(подпись).

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 74-75.


7. 1777 р. — Екстракт справи Я.Чорногора, складений в Азовській губернській канцелярії.
Л.31-34.

Экстракт

Учиненный в Азовской губ.канцелярии из производимого во оной канцелярии на содержащимся под караулом колодником Яковом Черногором следственного дела по которому оказался:
Сего 1777 г. июля 17 дня прислан в сию канцелярию при рапорте Самарской округи от командира земского комиссара Суханова, пойманной на улице человек (а в том рапорте написано в местечке Новоселице кричал — есть де при Дунае у Великом Куте 5000 запорожцев с кошевым Козмою Лаврентьевым сыном Сукуром он же и Швец, а он пришел от толь звать еще туда 3000 человек).
А допросом он у него Суханова показал: зовут его Яковом Савельев сын, лет сорок от роду.....(дальше читайте д.№ 24. печатн. стр. 1 и 2 до слов)...для вызову туда вышеписанного числа казаков 3000 чел.
По учиненному ж в сей Азовской губ. канцелярии определению з довольным пред присутствием в силе указов вещеванием, он Черногор допросом показал, что он точно находился в устье р.Дуная по сю сторону оной, где зашедше из бывших запорожских селений казаки и как он тамо слышал, что всех оных по всем тамошним косам есть до 5000 и при них кошевой, прежде бывшего Запорожья Левушковского куреня казак Козьма Лаврентьев, сын Сукур он же Швец, кой лет в 50, а приметы росту среднего, волосом рус, лицем кругловат, беляв, левым глазом крив, а там находился он Черногор две недели, а после того ему Черногору из тамошних казаков вышепрописанные // Иван Великой, Петр Чернозуб объявили, что тот кошевой приказал им обще с ним Черногором ехать к р.Днепру для вызову туда еще бездомовных казаков к чему он согласясь обще с ними на имеющихся у тех товарищей ево трех лошадей сего году на страстной неделе о четверток поехали с намерением, чтоб таковых бродях набрать, почему и приеха к м.Кодак р.Суре и стали вблиз ниже хутора Кодака Ерменка, отколь оные товарищи ево пешого послали для того вызову на сю сторону Днепра, а сами остались с таковым же намерением на том месте, почему он оставя там их пошел и как пришед в Новоселицу напившись пьяной начал вслух кричать, то потому он Черногор взят под караул и представлен в сию канцелярию тех товарищей ево приметами, а больше того о сем никому не приглашал и не пригласил, между тем, собравшимись в устье р.Дуная казаками слыхал он, что они собираются для того, чтоб выпрося там от турок земли, поселясь быть под владением турков, как же те казаки послыхали, что российских два полка будто к тем местам следуют, то они опасаясь оного в большом страхе обстояли, а больше ничего и чтоб они намерение имели другое, какое чинить злодейство равно и посылалиль кого к туркам с тою просьбою о земли не слыхал, на воровствах и разбоях и пред сим в наказниях он Черногор не бывал, в чем и показал в справедливости, а что он в Самарском окружном правлении о всем том при допросе утаил, то по причине боязни, дабы иногда он за то бит не был.
Потом в сходстсво учиненного в сей губ.канцелярии определения показанной колодник Яков Черногор в дополнение прежду учиненных ему допросов за волными ж в силе указов // увещеванием допрашивал и показал, находящиеся при устье р.Дуная при косах вышеупоминаемые сборные из бывших запорожцев казаки получают для себя  хлеб из ближ лежащих к тому месту волоских селений покупкою в заработках же они упражняются только в одной по тамошним косам рыбной ловли своими покупаемыми в Волощине неводами, а из тех казаков конных ни мало нет, а все они пешие, а что он Черногор с товарищи приехав на трех лошадях, то где те лошади оные товарищи его взяли он не ведает, а оружие воинских никаких у тех казаков нет и в тех местах где они находятся никакого земляного и деревянного укрепления нет.
Минувшего июля 19 дня в силе учиненного губ. канцелярией определения посланным Новороссийской губернии, в Саксаганскую воеводскую канцелярию чрез нарочного указом велено, как наискорее к сыску и поимки вышеизъясненных товарищей его Великого и Чернозуба, принять всевозможные меры и естли пойманы будут, то прислать в сию губернскую канцелярию.
А того ж июля 26 дня при рапорте Саксаганской воеводской канцелярии прислан проживающий тамо бурлака Захар Кривденко, что во оного зуб Черной, которой допросов доказал, что он показанного Черногора не знает, ни то б из бывших запорожцев заграницу вызывал не ведает однако во изыскании истины дана ему с вышеписанным Черногором в сей канцелярии очная ставка, на которой он Кривденко утвердился на оном своем в первом показании без всякой отмены, а Черногор показал, что упоминаемого Кривденко он не знает и с ним в вызове людей за границу в товарищах оной Кривденко не был, а хотя и был как в допросе его явствует в товарищах Чернозуб но токмо не оной, а другой. //
И потому по учиненному в сей губ. канцелярии определению показанной Кривденко по неимению в нем виности отпущен к прежнему ево жительству.
А из Новороссийской губ. канцелярии промеморию и из прочих подчиненных сей губернии мест рапортами знать дано, что по учиненным поискам упоминаемые Великий и Чернозуб не найдены.
А в законах повелено:
Уложения 6-й главы 3-м пунктом:
А буде кто поедет в которое государство без проезжие грамоты и быв в оном государстве приедет в Московское государство, а оной кто...на него извещать, что он ездил без проезжие грамоты самоволством для измены или для иного какого дурна и потому извету про того кто ездит в иное государство без государевы грамоты сыскивать всяки сыски накрепко да будет про него в сыску вкажут, что он впрямь ездить в другое государство без проезжие грамоты для измены или для иного какого лихого дела и того сыску за измену казнить смертью.
В воинском 99-м артикуле:
Которой весьма к неприятелю перебежит того имя к высилице прибито, кой яко нарушитель присяги изменником и пожитки его забраны и ежели он пойман будет, без всякой милости повесить его надлежит.
Того ж артикула.
Когда многие умясля к неприятелю перебегут, а действительно того не учинят, оняе в некоторых местах живота лишены бывают.
В 127 артикуле:
Кто какую измену и посему подобное // учинить намерится и хотя он сие к действу не произведет, однако же имеет по состоянию дела и признанию воинского суда таковым же высоким наказанием наказан быть якобы за произведенное самое действо.
Именным ее и.в. указом состоявшимся 763 г. февраля 10 дня 1 пунктом повелено всех пойманных воров и разбойников в тюрмах и острогах под караулом более месяца хотябы и оговорные сысканы не были не держать и для того и дела об оных решить непременно щитая от дня приводу таковых в судебное место в месяц.

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 78-82.


8. 1777 р., грудня 7. — Пропозиція Г.О.Потьомкіна Азовській губернській канцелярії по справі Я.Чорногора.
Л.38.
Получено генваря 2 1778 г. о чем следует учинить по сей канцелярии исполнение о таковом же исполнении и куда следует предложить Азовской губ. канцелярии.

Предложение

Рассматривая представленные от оной канцелярии экстракты со мнениями из произведенных над ниже писанными преступниками следствием по которым оказалось: 1. Что Трофим Трешдев обращался в грабежах в краже лошадей и будучи сведом не объявил о злом умысле слободы Тарановки жителя Налетова жены Акилины, коя намерена была удавить своего мужа. 2. Иван Ильминский и Анисим Криченков чинили неоднократные разбои и 3) Яков Черногор, зделав побег из бывшей Сечи Запорожской в Турецкую область возвратился с намерением, чтобы подговорить к таковому же побегу бывших запорожцев предлагаю учинить им наказание кнутом дав Трещеву, Ильминскому, Криченкову по 20 ударов и первого употребить на Днепровской линии в // крепосную работу, а последних поставя им указные знаки сослать в каторжную работу, в Сибирь, куда и Черногора по наказании из положенного во мнении числа третьею частью ударов кнутом и поставя указные же знаки сослать.
Подлинное подписал князь Потемкин.
декабря 7 дня 1777 г.

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 82-83.


9. 1777 р., грудня 26. — Пропозиція Г.О.Потьомкіна Азовській губернській канцелярії по справі Я.Чорногора.
Л.40.
Азовской губернской канцелярии

Предложение

На рапорт оной канцелярии прошедшего июля от 21 дня под № 3478 о подговаривании бывшим запорожским казаком Яковом Черногором прочих запорожцев к учинении в чужие земли побегов в резолюции предлагаю, прочтя оному Черногору приличные артикулы воинского устава о дезертирах и внушив, что оные законы его к смерти осуждают, но из человеколюбия ее и.в. в надежде его раскаяния даруется ему жизнь, а вместо того в страх другим наказав на самом том месте, где он подговаривал и где кричал публично плетьми, определить куда способным окажется.
Князь Потемкин.
декабря 26 дня 1777 г. № 2821.
Получено губ. канцелярией генваря 27 1778 г.

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 84.


Приписка Д.І.Яворницького: «Черногор был публично наказан плетьми и сослан на работы в Петровскую крепость на 5 лет».

10. 1778 р., січня 26. — Наказ Азовської губернської канцелярії сторожеві Є.Дмитрієву про доставлення Я.Чорногора до Бахмутської канцелярії
Л.39.
По указу ее и.в. государыни Екатерины Алексеевны.
Дана сия ее и.в. указ Азовской губ. канц. сторожу Ермолу Дмитриеву о том, что подлежащего в Бахмутскую провинциальную канцелярию колодника Якова Черногора, закованного в ручных и ножных кандалах и огнем запечатанного в канцелярию указ приняв от места до места на переменных обывательских подводах и подлежщих и там конвойных, коих имелось не менее 3-х вооруженных, каковые в ту Бахмутскую канцелярию доставить стараясь при том всячески особливо в ночные времена дабы утечки произвести не мог под опасением поступления по строгости законов в чем найстрожайшее подтверждение из упоминаемой Азовской губ. канцелярии с приложением печати.
генваря 26 1778 г.
Г.Шахов .

ДІМ. КП–383773/Арх.200. Арк. 83.

 

Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com