Мільчев В. ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА
Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

В.І.Мільчев

 

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА

ЧАСІВ ПЕРЕБУВАННЯ ПІД КРИМСЬКОЮ ПРОТЕКЦІЄЮ

(1730–1733 рр.)

 

(Опубліковано: Запорозька старовина. – Вип. 2. – К.-Запоріжжя: Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України, 2002. – С. 384-399)

 

Запропоновані до уваги читача джерела з історії запорозького козацтва періоду 1730–1733 рр., тобто часів перебування під кримською протекцією, покликані заповнити той інформаційний вакуум, що й до цього часу існує у площині наших знань з історії Запорозької Січі. Зауважимо, що фундаментальних праць присвячених виключно цій проблемі не існує. Серед найбільш вдалих розвідок можемо назвати лише працю Д.Яворницького “Історія запорозьких козаків” (розділи 15–21, третього тому)[1]. Втім, від часу появи згаданого дослідження минуло вже 105 років.

Археографічні публікації здійснені цим вченим, попри всю свою грунтовність та фундаментальність, не увібрали в себе всіх джерел з досліджуваної проблеми[2].

Відтак на сьогоднішній день ісує потреба у подальших евристичних та едиційних археографічних студіях у архівосховищах України, Російської Федерації, Туреччини та інших країн.

Протягом 2001–2002 рр. нами було опрацьовано частину матеріалів Секретного повитт’я Військової колегії та Секретної експедиції Сенату, – ф. 20 Російського державного військово-історичного архіву та ф. 248 (оп. 8 та 113) Російського державного архіву давніх актів, – за 1730–1733 рр. Виявлено 12 раніш неопублікованих документів, що стосуються останньої доби перебування запорожців під протекцією Кримського ханства.

Гадаємо, що вони певною мірою розширять уявлення досдіників про специфіку воєнної активності Запорозького війска, його участь у військово-політичних акціях Кримського ханства та Річі Посполитої, господарську діяльність козацтва.

При публікації документів повністю збережено мову оригіналу, титла розкриті, старі кириличні літери "і" та "ъ" замінені відповідно літерами "и" та "е". Твердий знак наприкінці слів опущено. Непрочитані у тексті слова позначені трьома крапками у квадратних дужках.

 

 

№ 1

1730 р., грудня 4. — Донесення кн. М. Голіцина до Військової колегії з повідомленням про напад татар та запорожців на містечко Тарановку Полтавського полку

 

№ 21                                    Подано декабря 5 дня

В государственную военную колегию.

 

Доношение.

Сего декабря 4 дня в доношении ко мне из Белогородской губернской канцелярии пущенном 25 дня минувшаго ноября написано: Того ж де 25 дня в доношении в Белогородскую губернскую канцелярию Харковского слобоцкого полку полковника Кветки писано, что того ж ноября 23 дня полку ево полковой харунжей Булской да сопоновской сотник Писмич к нему осведомились де они от стоящих в пограничных городках Рижского драгунского полку афицеров, что в Полтавском полку местечко Тарановку напав татары з запорожцами тогож ноября 17 дня разорили и людей побрали в плен; а сколко их было, и многоли людей в плен взяли о том де подлинного известия не имеет, по которой де ведомости оной полковник полку своего в местечках приказал иметь крепкую предосторожность також и ис помянутой Белогородской губернской канцелярии о той предосторожности слобоцких полков к полковником, а в пограничные городы в Валуйку Патавы Салтов Чугуев в Новой и Старой Осколы к воеводам указы посланы о чем Государственной военной колегии доношу во известие и ежели такое впадение от татар и запорожцов нечаянно // учинено буду ожидать обстоятелного известия от генерала летенанта графа Дукласа, а получа Государственной военной колегии доносить буду и к нему генералу летенанту послан указ с нарочным по которому велено под такое татебское предначинание квартиру в Нежине отменить а стать в близости к пограничным местам. А в Правителствующий Сенат таковое ж доношение послано

Князь Михала Галицын.

Декабря 4 дня

1730 году.

РДВІА, ф. 20, оп. 1, спр. 31, арк. 1-1 зв.

 

№ 2

1730 р., грудня 4. — Донесення генерал-лейтенанта М. Дугласа до генерала М. Голіцина з повідомленням про розвідувальну інформацію зібрану купцями у прикордонних місцевостях

 

Светлейший князь высокоповелителнейший генерал фелтмаршал и кавалер

 

Мне милостивейший гсдарь

в нижайшей моей покорности вашей высококняжеской светлости доношу: в доношении полученном мною сего нижеписанного дня полкового хорунжего Булского от 28 минувшего ноября были от него в Самару для проведывания об обращениях крымских нововодалажские жители люди вероятные Илья Пьяныш да Семен Дегтяренко с пшеном и мукою и из них де Пьяныш на дороге занемог и привезен от реки Берестовой крисовым сторожем Попуденком в дом а Дегтяренко в Самару ездил и оного же 28го числа из Самары возвратился и под страхом смерти допрашиван а в допросе сказал крымское де войско все живут в домех своих и в улусах а запорожцы в Сечи и куренях а к походу никуды не готовятся и на самарской степи крымского войска татар кубанской и белогородской орды и запорожцы сего лета стояли на самарской степи и у днепровых порогов и в других местех и то войско тому недели с три и болше распущено в домы и по куреням а сказывали ему о том запорожские казаки Яков Бахотин и Данила Царичанский да валковской житель Марко Попуча которой живет пасекою на реке Орели для проведывания о обращениях крымских, и сам де он Дегтяренко в самарской и арелской степях крымского и запорожского войска в собрании кроме того что живут запорожцы по куреням не видал, а ведомства де ево Булского у крисовых сторожей караулы все в добром здаровьи и сакмы неприятелской чрез реку Берестовую нет, да и кроме вышеписанных еще по предложению к полковнику Лесовицкому Ахтырского полку велено послать в те места для проведывания и егда те посланные возвратятца и что покажут також и впредь ежели б какие имел известии о том впредь донести вашей высококняжеской светлости без укоснения не премину; и тако донесши остаюсь вашей высококняжеской светлости всепокорный и нижайший слуга

Dauklas

Декабря 4 дня

1730 году

Нежин

РДВІА, ф. 20, оп. 1, спр. 31, арк. 13.

 

№ 3

1731 р., січня 2. — Екстракт з донесень купців про становище у Кримському ханстві, надісланий генерал-лейтенантом М. Дугласом до Військової колегії

 

Экстракт.

Сего генваря от 2 числа писал из Нежина генерал леитенант граф Дуклас что отъезжает он в пограничныя места чрез почту, понеже того числа получил от полтавского коменданта Чичерина прибывшаго из Крыму купца, а от хорунжаго Булскаго, которой над крисовыми сторожами имеет команду, нарочно посланных в Самару допросы, которыми обявлял что татарам и запорожцам сказан поход и велено быть в готовности и о протчем, с которых присланы точныя копии.

И при том он доносит: что в прибытие ево в те пограничныя места, всякими образы разведать может, о том впредь донесет ныне же как в драгунския, а паче в стоящия в пограничных местах так и в слободския полки дал указ чтоб к выступлению были во всякой готовности и исправности, и по получении б указа ежели нужной случай востребует, могли выступить того ж часу.

О которых ведомостях и в Глухов к генералу маеору князю Шаховскому обявил, и требовал чтоб предложил во все малороссийския полки дабы были в готовности и исправности // и для лутчей безопасности было б командировано полков от 4х члвк по 300 с сотниками или старшинами, которые в прибытие ево ежели явятся, в самых пограничных местах поставить и сменятся будут помесячно, или как случай допустит, К тому буде ж куда возстребует по подлинным известиям может из стоящых в Малой России киевской и азовской полки по способности к границе подвинуть и о всем вспоспешествовать как де должность ево требует, токмо де ныне при полках драгунских весма малолюдно, а паче штап и обер офицеров почти никого от разкомандирований не имеется, и во время нужды, а ищели (от чего Бог сохрани) неприятелское намерение к нападению возпоследует, положится ненакого, чего ради просит дабы из отпусков и из отлучек офицерв повелено было выслать к полкам, чтоб хотя мало могли полки поправится.

А в допросе помянутого купца переволочинского жителя написано: поехал он из дому своего в Крым в сентябре мсце 730 году, и будучи в Крыму в городе Баксысарае видел персонално как приехал из Царя града от новаго турецкога салтана капачибаша во двор к хану крымскому, и вез саблю наголо, а другой за саблею вез грамоту а за нею кафтан, и потом учинилас // радость, и была пушечная палба чрез всю неделю чрез которую и купецким людям торговать было запрещено, и в тою пору присланы были из Сечи 2 атамана, которых хан дарил, дал по портищу сукна да по 6 .   . денег, и дано им 2 бочки пороху, которой взяли при нем в Перекопе и повезли в Сечь, и оной купец у многих турок спрашивал чего ради так саблю наголо несут, и они турки ему сказали, у нас такое поведение, что новой у них царь иметь будет войну, а с кем не сказали, и по отезде из Баксысараю будучи в городе Перекопи у многих спрашивал чего ради турки и татары веселятся, на что они ему сказали что будет война, а с кем не обявили ж, толко сказал ему городовой пушкарь, что всеконечно пойдет войско на москаля, и хотел де тот пушкарь ехать в Русь для покупки скота, толко того убоялся, зачем и не поедет. И потом как он купец приехал в Казикермень, и в то число увидели ево перевощики Запорожския казаки, и просили ево чтоб он с ними сходил до нагайцов для покупки борошну того ради что турецкой йазык он знает, а запорожцы не знают и как пришол с ними к нагайскому // мурзе, которой по разговорах велел их накормить, и потом спрашивал какие они люди, на что он ему сказал что те запорожцы, а он русак, и тот мурза взяв ево за плечо многократно говорил, что ты мне неприятель, а запорожцам говорил, то нам браты, а вы нам руския вороги, и в бытность ево в Казикермене крымской хан взят в Царь Град, а потом спустя 2 недели посылал из Сечи кошевой в Баксысарай до везиря 2х атаманов с прозьбою кому они будут кланятся, и под чьею властию будут, на что им везирь сказал, что вскоре будет у них из Царя Града новой хан Каплан Гирей и им велел быть в готовности на что они спросили, что для встречи ль им готовыми быть, и он везирь им сказал, чтоб были все казаки в готовности к походу как хан приедет.

 

РДВІА, ф. 20, оп. 1, спр. 31, арк. 64-64 зв., 65-65 зв.

 

№ 4

1731 р., січня 2. — Екстракт зі свідчень київських рейтарів І. Шидловського та С. Нелякаєва, поданий до Військової колегії

 

Экстракт из допросных речей киевских рейтар

Ивана Шидловского Степана Нелекаева.

 

В нынешнем 1731м году генваря 28 дня будучи де они в полских местечках увестились от тамошних жителей и от стоящих по Днестру полских хоронг от жолнеров что де в местечках в Бару и в Жванце и в Хотине моровое поветрие прекратилось. А воевода ж киевской староста галицкой собрал бучацкой орды тысяч сорок и намерен де с марта мсца со оною ордою ити на Украину и к Киеву и ныне де оная орда в Бучаке в собрании которую содержит он на своем коште також и на Запороже х кошевому атаману он посылал требуя несколко тысячь казаков ко оной орде в сообщение однако ж оной кошевой в том ему отказал в минувшем де генваре мсце в последних числех послан от Речи Посполитой к хану крымскому посланник а в каком интересе о том неизвестно да как де оные рейтары возвратились в Киев недоезжая Паволочи сказывал Укружинской мытницы мытник поляк которой ныне стоит у Василковской границы проехал в Царь Город турчанин наскоро посланной; а по справке со определенным // ис Киева при нем министре капитаном Епишевым что от оного министра с приезду ево к Василковскому форпосту и поныне никто в Царь Город не посылан.

Секретарь Матвей [Суде…].

 

РДВІА, ф. 20, оп. 1, спр. 31, арк. 166-166 зв.

 

№ 5

1732 р., січня 4. — Копія донесення київського генрал-губернатора генерала І. фон Вейсбаха в Правлячий Сенат про розвідувальну діяльність його довірених у Криму

 

Копия.

В Правителствующий Сенат от генерала и ковалера и киевской губернии генерал губернатора графа Фонвейзъбаха;

 

Доношение

В минувшем сентябре мсце 731го году от полковника и каменданта Чичерина в Крым для розведывания о тамошних обращениях переволочансъкой житель Иван Ковалчюк возвратясь сего генваря 2го дня передо мною показывал в допросе яко едучи туда Днепром и под Каменным Затоном видел татар едущих для осмотру новопостроенных украинских крепостей и в Бакцысаре слышал он о разбитии под Черкесами Народ Султана и что хан крымской будущия сего году весны пойдет с войском под Черкесы и о протчем с которого ево Ковалчюкова допросу для усмотрения присем в Правителствующий Сенат посылаю копию;

 

Оное доношение за рукою генерала губернатора Фонвейзбаха;

 

Генваря 4 дня

“1732”го году

РДАДА, ф. 248, оп. 113, спр. 49, арк. 1.

 

№ 6

1732 р., січня 4. — Копія з свідчення мешканця містечка Переволочні І. Ковальчука, який перебував у Криму з метою збору розвідувальної інформації

 

Копия.

1732го году генваря в 2 д. посыланной от полковника и полтавского каменданта Чичерина в Крым для разведывания о тамошних обращениях переволочинской житель Иван Ковалчюк возвратясь вышеписанного числа перед генералом и ковалером и генерал губернатором Киевским графом Фонвезбахом допрашиван и сказал нижеследующее;

 

Прошлого 1731го году в сентябре мсце в первых числех призван я в Полтаву и от полковника и каменданту Чичерина послан в Крым под образом купечества с челядниками своими сампять для разведывания о тамошних обращениях и 8го числа помянутого сентября отправился я ис Переволочны водяным путем рекою Днепром и как прибыли мы под Каменной Затон осмым днем тогда застали на пристани татар которые поили своих лошадей и из оных татар некоторые знакомые мне случились то иа их спрашивал татарским языком куды идут и из них некоторые стали таить говорили что яко бы приехали для осмотру своих чабанов (овчарен и скотины) токмо один знакомой мне татарин Карагасан которого иа позвал на розговор и сколко можно от протчих ево товарищей поотдалил и несколко разговаривал стороною потому он мне сказал что из Бакцысаря де от султана а как ево зовут несказал писано к перекопскому каймакану дабы послал агу и татар члвк с пятдесят которой бы ехал для усмотрения строющихся новых украинских российских крепостей каким образом делаютца куда де толикое число нас с агою под означенные крепости и идем и потом приехал я с челядниками своими // до Кизикермени, а ис Кизикермени даже до Бакцысарии где резиденция хана крымского и как прибыл то некоторые татара спрашивали меня чего для крепости близ границы московской строютца и я говорил тако может что для того строютца дабы мочно пресечь злодейския набеги от татар которые воровски подходя под росиские места отгоняют скот и часом и людей берут в полон и потом быв я в Бацысаре ходил по татарски и говорил татарским языком же понеже протчие татары (кроме тех которыя меня знают) принять меня за малороссиянина не могут и как я хаживал в ханской двор то при некотором случае сшелся з бывшим переволоченским жителем Матвеем Раченком которой из малолетства зашел в Крым и бывал и в Царе Граде а ныне живет в ханском дому за купчину покупает на кухню ханскую всякой харч и протчее и между разговором говорил мне секретно что какъде были присланы от московского генерала с писмом до хана переволочинской сотник Павел Викуленко и с ним значковой казак Янович и после де отправления их был совет в дворе ханском собрав знатных мурз и татар в следующей силе дабы собрався во оною и ударить для добычи ясырю (или полону) на росиские городы и одна половина в том крепко советовала другая половина спорила понежеде когда мы для добычи ясыря на росиские городы поидем столко недобудем как сами себя от запоросцов утратим, понежеде хотя и живут оне в нашей крымской стороне и числятца под нашим владением токмо де серца их лежит все в России и такоде лехко могут (ежелиб мы тронулися) Крым разорять и более де что в мысли их татарской было неизвестно и может что бы в том на росиские городы // нападении и утвердились токмоде воспрепятствовало им чтоб по полученным известиям от посланных под черкесы орд яко Народы Салтана розбили и много татар порубили також и запорожцов порубили которых запорожцов было в командировании триста девяносто один члвк и за утратою с тем Народы Султаном осталося живых запорожцов токмо члвк с шездесят и означенной де Народы Султан едва спася с малыми людми и те татары которые были с Народы Султаном и оттуда пришли в Крым говорили что конечно ж не одне черкесы при той баталии были но помагали де им от московского войска и сказывал показанной Раченко что будущия сего года весны как скоро снег сойдет хан с войском пойдет на черкесы и показанные де Народы Султан и Колга Султан остались с войскими на Кубани и я вышеписанные известия прослышав здав по тамошней цене свой товар которой было я купил в Крыму грекам и сюда поехал верхом, а моровой в Крыму заразы не имеетца и не слышно и в вышеписанном допросе сказал истинную правду;

 

Под тем подписано тако;

Иван Казимеров;

К подлинному допросу рука приложена Ивана Ковалчюка

Генералных дел писарь Иван Чаплыгин;

 

На том же подписано; Сенацкого протоколиста рукою Ивана Копиина тако;

Слушан генваря 17го дня 1732го году.

С подлинным читал подканцелярист Андрей Шираев.

 

Подлинное доношение отослано в Санкт

Питеръбурх на почте генваря 18 дня

1732: году с протчими:

РДАДА, ф. 248, оп. 113, спр. 49, арк. 1 зв., 2-2 зв.

 

№ 7

1732 р., січня 10. — Копія донесення київського генерал-губернатора генерала І. фон Вейсбаха до Військової колегії про розвідувальну діяльність у Криму та на Кубані

 

Копия:

В Государственную военную колегию от

генерала ковалера и киевского генерал губернатора

графа фон Вейзбаха  доношение

 

Ея Императорского Величества из оной Государственной Военной Колегии Указ писанной от 27: дня минувшаго декабря под номером 93м о имении мне и поблизости генералу маеору Стрекалову и донским атаманом и казакам крепкой предосторожности, когда крымской Калга Салтан ис Кубани имеет в свои жилища возвращатца от незапного нападения и о протчем как во оном указе изображено, мною получен 5: числа сего генваря. И по оному Указу исполнение чинитца. А о крепком разведовании чрез которые места оныя орды в жилища свои намерены идти к генералу маэору Стрекалову и на Дон до получения оного Указу неоднократно от меня писано, и егда о том что уведано будет, Государственной Военной Коллегии доносить буду. При том же доношу минувшаго декабря 1: дня получена мною от Войска Донскаго отписка в которой написано. Минувшаго де ноября :25: дня доносил им Войску Донскому в канцелярию войсковых дел Середней станицы казак Дрон Михайлов в бытност де ево на тех днях в Азове для торгового промыслу приходил к нему на кватеру азовской татарин а как ево зовут запамятовал и познакомству де // с ним пили вино. Тогда ж оной татарин по вопросу ево Дрона сказывал что оной татарин был под Кабардою а войска всего там было с Калгою Салтаном тысячь с семь и какде Колга Салтан прибыл на Кубань сам с неболшими людми остановился, А посылал де войска под Кабарду которых тамо кабардинцы розбили и немалое число людей побито. Токмо ж ему татарину в память что побито азовских обывателей с пятсот члвк запорожских казаков с триста, изменников некрасовских казаков с полтораста також де и крымских татар немалое число. А ныне де Калга Салтан с осталною ордою имеетца на Кубани, и якобы описывлся о том х крымскому хану: на чтож к нему Калге Салтану крымской хан писал что он весною намерение имеет и сам под Кабарду иттить посмотреть того кто за Кабарду стоит. Того де ради оной Калга Салтан с ордою имеет ныне зимовать на Кубани понеже де у них и кони худы; да оного ж декабря 2: дня получено мною известие якобы Жетка Гирей Салтан со всею ордою крымскою и со своим войском и з запорожскими казаками по баталии ис черкес возвратился и имеет путь свой в свои жилища. А на которые места поидут // о том заподлинно неизвестно, а в черкасах де останетца Народы и означенной Калга Салтаны зимовать. И для вышеписанных известей и возвращения тех орд приказал я при границе Ея Императорского Величества быть в крепкой предосторожности дабы оные орды незапно не учинили подданным Ея Императорского Величества нападения, и на Дон к Войску Донскому також и в крепость Свтыя Анны к генералу маэору Стрекалову писал чтоб о возвращении помянутых орд и что со оными в черкасах учинено накрепко всякими мерами проведывали заподлинно. И что уведано будет давали мне знать немедленно, и егда заподлинно возвращение реченных орд воспоследует ис черкес в свои жилища то о предосторожности приказал и исполнение чинить по Ея Императорского Величества указом и по моим предложениям во всем неотменно.

А какие впредь об оных ордах известие получю Государственной Военной Колегии доносить буду.

 

У подинного приписано тако                                             Фон Вейзбах.

 

Генваря 10: дня

1732 году.

Подканцелярист Андрей Ширяев.

 

РДАДА, ф. 248, оп. 113, спр. 49, арк. 16-16 зв., 17.

 

№ 8

1732 р., січня 24. — Копія донесення київського генрал-губернатора генерала І. фон Вейсбаха до Військової колегії про подробиці походу кримського війська на Кабарду та участь у ньому запорожців

 

Копия.

 

В Государственную Военную Колегию от генерала ковалера и Киевской губернии генерал губернатора графа Фонвейзбаха.

 

Доношение.

Сего генваря 23 дня получил я подлинное известия что бывшия под Кабардою при Фети Гирее Салтане запорожские казаки под четвертаста члвк по празнике Богоявленям Господнем в Кош свой возвратились а полковник которой над теми казаками был командиром поехал к хану крымскому для извещения о возврате своем и оттуда еще не возвратился а показанных привщих запорожских казаков в том походе как они были под Кабардою дела их находились следующим что чрез три дни всем войском у тамошних черкес просо в полуколках жгли а всего де еще не разорили а когда на ту сторону реки Терка переправились то день или два там ходили и остерегшись помянутой Фети Гирей Салтан что черкесы кабардинские хотят нечаянно ударить тот час не дав показанным запороским казакам о том знать отступил назад где на бродах терских при разных переправах вплавь от черкес побито запороских казаков восемь некрасовцов // з десеть крымской орды а наипаче азовских бешлеев сот с пять. А в нагае да черкесах и на Кубане при реке Лобе осталось еще два салтана Алди Гирей Калга а о другом как зовут неизвесно и будущую весною и сам крымской хан на Кабарду имеет идти и от войска Запорожского компанейного с тысячю и пехоты не толко имеет взятися. Да как мне чрез присланную грамоту из Государственной колегии иностранных дел знать дано что к хану крымскому и азовскому паше посланы от Порты указы дабы посланные под черкесы войска возвратили и войною не ходили почему я к оным крымскому хану и азовскому паше упоминая те посланные к ним от Порты указы писал дабы помянутые войска ис под черкес де неотменну возвратили и по возвращении чтоб те войска следовали невоблизости росиских границ чрез чтоб поданным Ея Императорского Величества тревог и обид показано быть не имело а егда впредь о движениях крымских и протчих орд какие известии получю о том в Государственную Военную колегию доносить буду.

 

Подлинное доношение за рукою генерала и ковалера графа Фонвейзбаха.

 

Генваря 24 дня

1732 году.

 

РДАДА, ф. 248, оп. 113, спр. 49, арк. 20-20 зв.

 

№ 9

1733 р., квітня 16. — Донесення київського генрал-губернатора генерала І. фон Вейсбаха в Правлячий Сенат про розвідувальну діяльність у Азові

 

О секретном деле.                                                     № 1002.

 

В Правителствующий Сенат от генерала и кавалера и киевской губернии генерала губернатора графа Фонвейзъбаха;

 

Доношение

Сего апреля 12го дня во отписке ко мне от войска Донскаго от 1го апреля ж написано. По силе де ордера моего о турецком походе в Персию для разведывания заподлинно посылан был от них войска Донскаго нарочно казак Иван Кулбакин под образом купечества в Азов каторой оного 1го числа апреля возвратясь им войску Донскому обявил. В бытность ево в Азове слышал он от азовского байрактора Асана (которой с ним пребывает здавна в знакомстве) что де по указу турецкого салтана велено было крымской орде готовитца к походу в касылбаши от семи один члвк а на тех днях прислан был ис Царя Града нарочно турченин в Азов и с указом салтанским поехал в Крым для наряду крымских татар и запорожских казаков от четырех члвк одного и против прежнего велено тому нареженному войску дать жалованья доволное с прибавкою а быть де тому войску всего тысяч с пятдесять с которым де войском наряжаются и из Азова бешлеи а сколко числом неизвестно також и на Кубань Бахтыгиреевы дети збирают для оного ж походу кубанских татар с которыми де будет наряд из некрасовских изменников казаков а сколко числом неизвестно ж токмо де над оным войском иметь будет // каманду салтан Девлет Гирей хан з Бахтыгиреевым сыном и дав им пушки и пехоту ис турецких городов отправить в Персию и иттить мимо крепости Свтаго Креста и Дербента токмо де оному крымскому войску российским подданным никакого озлобления чинить не велено понеже и от российского государства якобы дано будет на вспоможения войска для войны ж касылбашских народов которые якобы россиское войско вырубили в Персии выгнали и дойдут до Хивы и в Азове де имеется слух что росиское войско по всяк ден в Кабарду прибавляется и азовские де турки разговаривают ежели б де оному войску сказано было что им итти на Кабарду тоб охотников не было. Того ради и сказано бутъто итъти в Персию чтоб охотнее было оному войску итти и для того определяется им доволное жалованье. И хотя де кабардинцы служат Ея Императорскому Величеству токмоде имеют свое жилище якобы в турецкой границе и ежели де оные кабардинцы дани им не дадут то де их выгнать ис тех мест вон; да сего ж апреля 15 числа заподлинно я уведал здесь что уже в Касылбаш минувшего марта .25. числа от хана крымского орды дватцать тысяч послано при которой орде отправлены два салтана також некоторая часть и нагаев а сколко числом тысяч пошло нагайцов неизвестно а запорожских казаков в оной поход ни одного члвка не взяли. Тракт же оная крымская орда будет иметь чрез гирло морское на Кубань на Кабарду на Железные двери и ежели чрез границу // доброволно не пропущены будут то принуждены неприятелски вооружится; и против оных о крепкой предосторожности чтоб немогла оная орда тем походом коснутся в росиские границы к генералу леитенанту князю Борятинскому в Царицын також и к генералу маэору и кавалеру Шувалову в крепости Свтыя Анны и на Дон ордирами подтвердил о чем и в Государственную военную коллегию доношением представлял.

J. B. von Waizbach

Апреля 16 дня

1733 году                                                                   Слушано маия 22 1733

 

РДАДА, ф. 248, оп. 8, спр. 473, арк. 24-24 зв., 25.

 

№ 10

1733 р., серпня 22. — Донесення генерала О. Шаховського в Правлячий Сенат про розвідувальну діяльність у Криму

 

№ 13.                                                      В Правителствующий Сенат

 

Доношение.

Сего августа 21 дня при писме полковника и полтавского каменданта Чичерина получил я з допросов едущих ис Крыму малороссиян копии в которых написано, а имянно в 1м гадецкого жителя Семена Герасименка Тимофея Лемешка, в бытность де их в городе Казыкермене слышали они от запорожских казаков что полской области шляхтич а которого местечка и как имя и прозвание про то де им те запорозцы не обявляли толкоде слышали что он жителство имеет близ российской границы просил у хана крымского запорожских казаков також и отомана кошевова чтоб отпустили они к ним в Полшу все войско и обещал каждому козаку давать каждой мсц по червоному и оной де хан и кошевой атаман обявили что войска Запорожского к ним в Полшу не отпустят токмо ис тех запорожских козаков своеволством пошло к тому шляхтичу двести члвк конных и оружейных за вышеозначенную обещанную плату да они же гадяцкие жители слышели // тож что и выше показано при урочище Золоторечки от запорожского казака которой при дороге продавал рыбу; в 2м Миргороцкого полку Потоцкой сотни подданного Степана Ковалчука слышел де он от запорожских козаков которые провожают купцов до речки Омелника которая за Днепром, чтоде пошло запорожцов своеволних де конных и пеших с ружем пят сот члвк к поляку Галицкому который жителство имеет в местечке Збарыш за обещанную плату по червонцу на мсц, в 3м Нежинского полку села Жолтович жителя Петра Насекина как де он был в местечке Перекопе у озера где берут сол обявлил ему приставленной к тому озеру запорожец Андрей, а прозванием не знает, что де которые татары шли на черкес тысяч з дватцать на весне и онные татары теми черкесами побиты все и назад ни одного члвка невозвратилис и хотя выше сего в 2м допросе показано что поляк х которому // запорожцы прошли прозванием Галицкой но то на деле показано с недознания а аказиваетца что оной шляхтич Халецкой староста Речицкой которой жителство имеет близ российской границы и в подданстве ево населено из российских беглых при Ветке многое число.

 

Августа 22 дня                                                                              Князь Шаховский

1733 году.

 

РДАДА, ф. 248, оп. 8, спр. 473, арк. 85-85 зв., 86.

 

 

№ 11

1733 р., вересня 5. — Рапорт генерала О. Шаховського в Правлячий Сенат з приводу вступу частини запорожців у польську службу

 

В Правителствующий Сенат

№ 2135.

Репорт

Получил я известие о пошедших запорожских в границу Полскую казаках что тамо некоторой староста Белской а державца ключа Уманского своим камисарам в Умани будущим на резиденции еще пред Святой Неделей повелел к себе звать, куда де бутто не за ведомом войсковым казаки ишли самоволцы а наиболше ж те за которых полякам запорожцы дватцать и пол третьи тысячи золотых платилось и о том де и писали они от войска то ни самих тех противников не выдали ни платить за них не похотели и слышно ж что де с имани те казаки при полковнике волошенину Табану в Полшу да помянутого старосты Белского в пост Спасов пришли а между ими запорожской началник казак атаманом Василей Сич куреня Левушковского Вдовица того ж курени асаулом а хорунжим Роман Нос Поповичевского куреня всех же их некоторые сказывают что болше ста а другие сказывают же что болше дву сот члвк пошло;

Князь Алексей Шаховский

Сентября 5 дня

1733 году.                                               Слушано сентября 25 1733 во известие.

 

РДАДА, ф. 248, оп. 8, спр. 473, арк. 87.

 

№ 12

1733 р., вересня 22. — Донсення генерала О. Шаховського в Правлячий Сенат з повідомленнями про події у Криму

 

В Правителствующи Сенат

№ 2403

 

Доношение.

Сего сентября 20 дня получил я известии что крымской де Народы Салтан берет из Запорожской Сечи ис каждого куреня по казаку итого имеет быть оных казаков тритцать восемь члвк и собираетца де оной салтан с войском своим в немалом числе и намерение имеет итти к Молочной которая в крымской же Области якобы для искоренения воров и разбойников.

Також и белогороцкой салтан намерение имеет с войски же свои незнаемо куды итти да во многих крымских городех продают полонеников терковских казаков а как оные полонены неизвестно. Також которая крымская скотина паслась в степи сюда к Днепру по рекам Ингулцу и Саксагаю оную всю погнали х Крыму и все де незнаемо чего тревожатся. И об оном Правителствующему Сенату доношу во известие

Князь Алексей Шаховской

Сентября 22 Дня

1733 году

К : С : Параскевии

РДАДА, ф. 248, оп. 8, спр. 473, арк. 116.

 

 

 [1] Д.І.Яворницький. Історія запорозьких козаків, у трьох томах.– К.: Наукова думка, 1993. — Т.3. — С. 317-451.

[2] Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков. — Владимир, 1903. — Т.2.

 

Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com