Мильчев В.И. “ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ТУРЕЦКОЙ ГРАНИЦЫ”
Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Володимир Мільчев

 

“ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ТУРЕЦКОЙ ГРАНИЦЫ”

П.Рум’янцева, як джерело з історії Південної України

 

У зібраннях Російського державного архіву давніх актів (м. Москва), у фонді № 20 – “Військові справи”, зберігається вельми цікава справа1, введення якої до наукового обігу дозволить значно розширити знання дослідників Південної України XVIII ст. відносно оцінки вищим російським командуванням обороноспроможності прикордонних з Османською імперією місцевостей, характеру його населення, візій щодо оптимального соціального устрою регіону.

Досягненню цього має прислужитися запропонована увазі археографічна публікація. Публікацію здійснено популярним способом, зі збереженням граматичних та орфографічних особливостей документу.

Окрім подання тексту документу вважаємо за доцільне поділитися власними думками та міркуваннями відносно часу та обставин створення цього огляду, його спрямованості та композиції, тем, що в ньому висвітлюються та практичних рекомендацій, за результатами інспекції російсько-турецького прикордоння.

Відносно часу створення “Военно-политического обозрения...” можемо занотувати наступне. Як видно із самого тексту документу, він є результатом подорожі П.Рум’янцева теренами Новоросійської губернії впродовж кінця травня – початку серпня 1765 р. Нижню хронологічну рамку – 18 травня 1765 р., – вказано самим автором, верхня ж виходить з указівки на відстань, яку довелося подолати П.Рум’янцеву під час подорожі та її маршрут – 672 версти (≈ 720 км), що відділяли Бахмут на сході губернії від Орловського форпосту на її заході. При цьому у тексті П..Рум’янцевим визначено лише ту ділянку маршруту, яка проходила власне по південному кордону Новоросійської губернії, без зазаначення відстані яку довелося йому подолати від Глухова до Бахмуту, та від Орловського форпосту у Катерининській провінції до Глухова. На те, що й кінцевим і початковим пунктом цієї подорожі був саме Глухів, вказують як місце відправлення “Обозрения”, вказане самим адресантом, так і рапорти та донесення цього російського командувача в Україні Катерині ІІ, впродовж березня–травня 1765 р. З них виходить, що в цей період П.Рум’янцев перебував у своїй резиденції у Глухові2.

Отже, врахувавши маршрут та тривалість подорожі П.Рум’янцева, а також термін необхідний для зведення у систему та оформлення подорожніх нотаток у чистовий варіант, дійдемо висновків, що кінцевий текст “Военно-политического обозрения” було завершено автором приблизно у третій декаді серпня 1765 р.

Авторство П.Рум’янцева нам убачається безсумнівним. Відчувається авторський стиль, чи краще мовити “безстильність” тексту. Це характерно для більшості донесень та реляцій П.Рум’янцева складених власноруч, без залучення фахівців-канцеляристів. Мова тексту незграбна, кострубата. Фразеологічні оберти часто-густо “налізають” один на одного, перекручують думки та роблять їх важкими для сприйняття.

Це, власне кажучи, й не дивно, оскільки сам Петро Олександрович здобув лише домашню освіту (характерну для більшості російського дворянства того часу), та й то, вона тривала лише до 14-річного віку. Спроби батька продовжити освіту сина за кордоном не мали успіху3. Ймовірно і сам автор, не мав жодних ілюзій відносно рівня науковості та літературності тексту, оскільки вже у перших реченнях характеризує свої нотатки як “мало искусные”. Без зайвої помпи визначає він і характер свого твору – “примечания4.

Втім, якщо щодо невисокого рівня цього огляду, чи радше приміток, ми цілком згодні із самим автором, то твердження його про те, що це огляд власне кордону Російської та Османської імперій, стоїть під великим знаком запитання. Як відомо, формально кордон двох держав, за пунктами Бєлградського миру 1739 р. та “Інструменту” 1740 р., проходив значно південніше місцевостей описуваних П.Рум’янцевим – по південним рубежам Запорозьких Вільностей. З цього факту ми не можемо робити гучних та мало аргументованих висновків відносно того, що навіть у сприйнятті вищого російського командування другої половини XVIII ст. Запорожжя не було часткою імперії і т.ін. Усе значно простіше. За зізнаннями того ж Рум’янцева він не відвідав Січі та Вільностей під час інспекції, оскільки заручився безпекою від чуток про можливість татарського нападу на південь імперії (донесення Катерині ІІ від 27 серпня 1765 р.)5. Та й подорожувати по більш заселених теренах Єкатерининської та Єлисаветинської провінцій було значно швидше та комфортніше. Відтак, твір, що публікується, це, власно, огляд кордону Запорожжя та Новоросійської губернії. Хоча й зберігається можливість поширення на ці території статусу “Прикордоння”, але тільки у тому розумінні, яке використовується для позначки тотожних зон в історії колонізації Північної Америки XVII – ХІХ ст. – “Frontier” (Кордон).

Обозрение” не має чітко визначеної структури чи композиції ані за тематичним, ані за хронологічним чи територіальним принципом. Тобто, як нам убачається у Рум’янцева не існувало практики ведення журналу чи щоденника під час подорожі, впорядковані записи яких становили б основу його твору.

Читач не побачить тут якої-небудь внутрішньої логіки у викладенні фактів. Автор досить легко перебігає з опису ландшафтів та флори регіону на історію залюднення його в середині XVIII ст., чи на замальовку побаченого ним будинку татарського каймакама, зведеного майстрами-розкільниками. Привертають його увагу і малозначущі, однак курйозні епізоди такі, як, наприклад, факт переходу кількох родин поселенців-латишів із лютеранства до старообрядства.

Утім, навіть безконтрольному накопиченню матеріалу у “Обозрении” автор намагався надати привабливих для августійшої читачки рис. Чудово орієнтуючись у ідеологічних конюктурах верхівки російського суспільства він намагається застосувати їх. Зокрема, відразу впадає у око використання П.Рум’янцевим окремих положень географічного детермінізму: “...сия степь коротко донести, есть главной причиной малороссийской пустоты, и всем здешним неустройствам…” Очевидно, на думку автора, це мало додати кілька зайвих балів у оцінці твору Катериною ІІ, яка певний період свого життя перебувала під сильним впливом “Духу законів” Шарля-Луї Монтеск’є. Розвиваючи думку у тому ж напрямку він досить швидко дістається висновків про незручне, з огляду на можливість державного контролю за населенням, географічне розташування Єлисаветинської провінції та Запорозьких Вільностей. До подібних висновків він приходить не в наслідок складних теоретичних побудов, а завдяки значного життєвого досвіду та природної кмітливості. Показовим є той факт, що подібні ж думки висловить через кілька років і академік І.Гільденштедт, який також подорожуватиме Південною Україною та складе ретельний звіт за результатами своєї експедиції6.

Не можна сказати, що “Обозрение” це суцільна профанація, помножена на компіляцію. Це було б меншою мірою некоректно по відношенню до автора. Брак освіти та літературного хисту П.Рум’янцев компенсує вже згаданими практичністю, досвідом та кмітливістю. Будь-який фахівець з військової історії, та й історик узагалі, відзначать той факт, що найбільш сильною частиною твору є практичні рекомендації у площині покращення обороноспроможності та епідеміологічної безпеки регіону. Нераціональна побудова Української лінії, незадовільна робота форпостно-карантиної служби, несвоєчасність реформи 1764–1765 рр., за якої частину південноукраїнського козацтва було навернено у пікінерів – жодна з помилок чи недоречностей не залишилися непоміченими Рум’янцевим під час інспекційної подорожі. За кожною з порад проглядається постать непересічного воєначальника, офіцера, який здобув цінного досвіду та знань за роки польової служби, на полях битв Семилітньої війни.

Звісно, ми не вправі забувати про те, що, дбаючи про захист південноукраїнських земель від нападів ординців, чи від загрози занесення чуми з Криму, Рум’янцев насамперед дбав про інтереси імперії, про збереження та примноження кількості лояльних до уряду платників податків до російської скарбниці. З точки зору “корисності” розглядається ним і населення регіону. Ознайомившись з текстом “Обозрения” важко казати про те, що діяльність П.Рум’янцева з управління українськими землями, то є послідовне та продумане україножерство. Як ми бачимо, у темних кольорах охарактеризовані ним іноземні поселенці Новоросійської губернії – “...от сих всех половину турков, я разумею волохов, поляков и сербов, разве болше развращения ожидать нечего…

Такіж неоднозначні висловлювання зустрічаємо у оцінці місцевого населення. З одного боку, симпатії Рум’янцева як військового, явно на боці козацтва. Він висловлюється як прибічник збереження козацького способу життя більшості населення регіону, вважаючи, що саме він є найоптимальнішим у справі нейтралізації турецько-татарської агресії. Утім, ідеал козака у Рум’янцева це лояльний до уряду український, слобідський чи донський козак. Він стоїть форпостами на кордоні, він несе тягар відряджень до регулярного війська під час походів, він має стале господарство, родину... Такого козака гріх ображати, позбавляти його заслугованого соціального статусу, навертати у пікінери. Зовсім інакше ставлення до запорожців. У “Обозрении” ми не зустрічаємо нотаток відносно становища запорозького козацтва та устрою Вільностей. Сталося це тому, що Рум’янцев не відвідав Січі через вищезгадані причини. Однак образ Запорожжя в цілому простежується у багатьох його рапортах та донесеннях до імператриці. Запорожець в уяві Рум’янцева це непідконтрольний державі гультяй, який не сплачує податків державі, ні до чого і ні до кого не прив’язаний, збагачується за рахунок контрабанди... Запорожці, на його думку, козаки лише за назвою, на яку вони не мають жодного права7.

Залишимо подібні сентенції на сумлінні Петра Олександровича. Він був людиною свого часу та свого кола. Не маючи бажання трафаретними оцінками його постаті здобувати собі такого ж штампу, надамо слова документам, які іншого разу говорять набагато краще людей.

 

1 РГАДА, ф. 20, оп. 1, д. 247 “Военно-политическое обозрение турецкой границы графа П.А.Румянцева. 1765.”, лл. 1-10*.

2 РГАДА, ф. 13, оп. 1, д. 76 “Донесения императрице Екатерине II от графа П.А.Румянцева о делах по управлению им Малороссией и Запорожским Войском. 1765 – …”, лл. 1-292.

3 Петр Румянцев-Задунайский / В.И.Буганов, А.В.Буганов. Полководцы XVIII в. – М.: Патриот, 1992. – С. 301-302.

4 РГАДА, ф. 20, оп. 1, д. 247, л. 1. Назву “Военно-политическое обозрение турецкой границы...” було дано пізніше, під час описування справ Розрядного архіву.

5 РГАДА, ф. 13, оп. 1, д. 76, л. 8.

6 Н.А.Никифоренко. Щоденник подорожі І.А.Гільденштедта Єлизаветградською провінцією // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII–ХІХ століття. – Вип. 4(5). – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1999. – С. 37.

7 РГАДА, ф. 13, оп. 1, д. 76, лл. 3-6, 7-8, 126.

 

 

№ 1

1765 р., серпня 27. – “Военно-политическое обозрение турецкой границы

 

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица и самодержица всероссийская

Государыня всемилостивейшая

 

Я от .18.числа маия в последнй моей реляции ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданейше донести щастие имел, что я от’ехал для осмотру границ ВАШЕГО // ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА государства с Туркциею, ныне по возвращении моем всеподданейшей долг мой исполняю ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО всенижайше уведомить о положении сих и натуралных свойствах тех земель и о предосторожностях кои на сие время употребляются, осмеливаясь зделать мои примечания военные и политические мало искусные.

Начиная от Буга по черте к Днепру вся часть земли есть почти одна большая дорога разумея степь везде ровную и гладкую, реки протекающие ею больше могут названы быть озерами в разсуждении, что они большою частию заросли так твердо, что чрез оные переезжая о реки и не мыслится; воды однако в сих озерах посредственные, лесу мало, или исключая Черной лес, которой от границы и где близ оной селение делается, однакож удален вовсе нет. Трав множество и похожи на лес больше нежели на луга. Ботаник может конечно много и трав и кореней повсюду ретких там наитить. Да где же столько земли и оставлено натуре на ее собственное употребление, в протчем как утверждают единогласно все тамошние жители, что лошади и скот большую часть сеи травы по грубости не едят а покидают. Крепость Святыя Елисаветы въсреди сеи часты лежащая по положению своему не лутчие обороны имеет, и работ много еще требует, которои форштат разных нацеи жителями доволно густо населен. Протчие селени // коль редки, толь еще малолюднее, и большая часть расколников, между которыми нашол я в согласии безпоповщины шесть дворов латышей недалеко от Риги из полськой Лифляндии ушедших и следующих сему толку и учению, оставя свою евангелическую лютерскую веру. Первое сие заднепрское селение было видов партикулярных ради, одно: чтоб безъданно и безъпошлинно торговать, другое: искать разглашенных тамо сокровыщ, третье: зделать переходцов своими данниками будучи всегда на готове как ловцы при первом беспокоистве возвращатся в свои домовства за Днепр. Первои был Капнист, кои на свое время тем и восползовался, как слышно, лутче всех; он часть великую полку своего и других делающую ныне Заднепрскои козацкои полк и отменнои проворности козаков перевел, обложа их точно себе в дань. Хорват все сии населении, которых числом несколько уже тысяч было согнал для Новои Сербии тогда там населяющеися, некоторые из них вовся разошлись, а часть большая осталась около тех же жилищ наимовая у гусар земли свои коими они владели. И так селения козачьего нестало, а гусарское по худым их тогда основаниям не успевало, и ныне от всех сих гусар и суще // нищих, коих мне случилось видеть, прямои оседлости чаять не можно, разве афицеры, коих и число полное повсюду: Господин же Мелгунов, усердствуя к интересам ВАШЕГО ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА видно, что старался исправлять злоупортеблении Хорватовы, и примышлял только способы и средства о скореишем заселении сих диких степей, и по тогдашним обстоятелствам не примечая много на Малую Россию, а воображая себе на то разные возможности, кои однако суть великия трудности по испытанию. Свободной торг и лгота на несколько лет, и малои положеннои оклад з земли влечет всех и всякого на те селении. Под видом же надобных в крепости товаров идут и те, которые из рук в руки передают в Крым и Полшу; следственно таможни ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА весма сими способами окрадены бывают! А сия степь, коротко донести, есть главнои причинои малороссиискои пустоты, и всем здешним неустроиствам. Народ привыкшеи бродить и беспечно жить, идет туда, где он службы не служит и дани не дает а находит для себя зароботки и пищу достаточные, где однакож ни хозяин ни работник о запасе не пекутся; при первом же наложении платежа или малеишеи // тягости открыты ему ворота и двери в Полшу или Турцию. Турки и татары напротив на сих степах никаких селении, кроме скотоводства не заводят; следователно при неспокоиствах первых они ничего и не утратят. Между Буга и Днестра, правда отдает хан земли армянам в аренду, на которых оне селят жидов и христиан с данью не малою, только в селениях самых живых или подвыжных. Церковь христианская, кою я сам видел, в слободке Голты против Орла чрез Буг, имеет сущеи вид мекинницы рускои, а каимаканов дом самого старинного руского терема или круглои башни из лучинок почти зделаннои;

Делая все трудности переходящим в границы ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; с польской стороны учреждена новая камора в месте том, которое в прошлом годе сожжено на тои стороне Сенюхи реки, где з всех въезжающих и выезжающих из Новой России беретца пошлина. Река Днепр отделяющая оную часть от Малой России по обявлению всех жителеи часто и среди лета иногда наводняется, а весна и осень продолжителные здесь ее делают почти без проезду на долгое время. Воображая себе военное время, с какими трудностми сопряжена // будет тогда чрез Днепр каммуникация, что на тои стороне едва малая часть воиска держатся сможетли, а ежели она о своеи безъопасности токмобы пещися долъжна была; следственно была бы она в разсуждении охранения и обороны жителей бездеиствителна, а болшеи армии поснабдениям и помещениям каковы для таковои потребны в зимное время быть там и средства не предвидится; испытанием минувшеи воины сие мое мнение оправдатся может, где всякую зиму вся армия входила за Днепр и Линию, а запорожцы на свои остров, не оставляя на тои стороне ни каковых нетолько постов ниже разъездов.

Верить и тому надобно однако, что все не возможности не преодолимые и настояли: инакоже кажется как бы оставить ту краинюю предосторожность, чрез которую воиско завремянно меры свои и брать только могло к сопротивлению и обороне; но к удивлению краинему татара и за Днепр впадали без всякаго препятствия, распространяясь в околичностях и не самоближных, и с неописанною поспешностию людеи и скот забрав возвращались. Малые команды не были в состоянии им препятствовать но или пострадали или ретировались к большим, а большие по обширному расположению и будучи отовсюду встревожены не могли так скоро соединится. //

Полонение лда с каким изнурением народным делано ни было, всю ночь в полоненном, чтобы не замерзло, прозтаскиваны были бревны, всио без успеху, ибо под Переволочной, где как под крепостью на самую короткую дистанцию полонить занужно не почли, татары тот час ворвались.

Сообразя все вышеписанное бывшее с Днепром и степью оборонителная война, которая за супетелную между протчими и везде щитаетца, едва может с тем деиствием производится, каково от ние требуется, искуство военное истинно не послужит там ни к чему; и так ВСЕМИЛОСТИВЕИШАЯ ГОСУДАРЫНЯ , остаются ли к сохранению сих селении каковы средства надежния!

Я предаю на проницателное предусмотрение ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, осмелясь донести, что они все при первом там только беспокоистве уже не сущими; настоящее же время сладчаишего мира, где мы мудрым и милосердым царствованием ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА находимся, отнюдь там не воображается, и доволно утверждает мое мнение, ибо везде та трудность безъпрестанно и безпременно настоит, какова не вовсякои воине и редко быть может; несколько тысяч козаков отдаленных от домов и // промыслов своих стоят на сеи степи в шалашах зиму и лето, содержав караулы и розъезды ежевремянно не видя никаво почти во все время своего стояния!

За тож смело отвечаю, что всякои и все проезжать могут, где кто хочет; следственно сие бдение и затруднение коль изнуряет подданных ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА в мирное время. А в военное едва сия предосторожность и употребляема быть может. Мое мнение есть всенижаишее, чтобы сию провинцию Елисаветградскую, аще ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ угодно, конечно ее населять выходцами из Полши и Турксии, приписать к Малой России по крепость Белевскую, где межуется точно Полтавскои полк с Слободскои губерниеи и с бывшим Харковским полком. Обратя гусарские тамо назначенные полки другим в комплект ровними, с коих едва настоящее число и вынесть может, а на опрабованном о них до времени штате якоже и заднепрских козаков оставя по прежнему козаками, которые и слышать не хотят о пикинерах, записываются в поселяне, и употреблять их умеренно в разезды и в содержание там караулов, построив подвыжныя же караулни, позволя на сих степях близ Днепра скотоводство водить тем и таким кои в Малои России // оседлыми и дань настоящую платящим и не инако как хутора делать, а в предместиях крепосты Святыя Елисаветы, кою уже как зачатую докончить, по мнению моему, надлежит, воображая себе что турки по известнои своеи диликатности зимою формалнои осады не предприимут, а татар она всегда в респекте содержать может; и жидам селится особыми слободами позволить с податью меньше, чем противу наложенных в Крыму и в Полше, дозволяя им въезжать в ярмонки во все малороссииские и слободские полки с платежем везде употребляемых [белеитов]*. В таковых населениях не утратите ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ничего, хотябы они на время и домовство свое оставыли в разсуждении, что воина и всякои народ делает на время и не короткое от платежеи свободным разумея чрез разорение. А расколников по времени, когда они понаберутся отправлять туда, куда все выведенные из Полши назначены, утверждая заверно, что они все однои ногои и теперь почти в Полше.

А от Белевской крепости откуда Екатерининская провинция начинается и продолжатся до Бахмута, по тому же своему положению пристоинее весма быть в новои Украинскои губернии сочиняющеися в слободских полках; А в протчем ВСЕМИЛОСТИВЕИШАЯ // ГОСУДАРЫНЯ зачиная от Орла до Бахмута сеи новои губернии суть “672” версты! Возможно ли управлять таковую да и краинюю черту границы в военном и политическом виде. Екатерыненская провинция совсем рекою Днепром отделена от Елисавет Градскои, а напротив Слободскою губерниею начиная от Белевскои крепости ничем! Правительство политическое и команда воинская там все свои распоряжении делать может на всякое время безъпрепятственно; токмо ВСЕМИЛОСТИВЕИШАЯ ГОСУДАРЫНЯ в сеи новои губернии губернатору искусному генералу, как по пограничному месту быть надлежит. Я осмеливаюсь господина генерала порутчика Бранта, как истинно ревностнаго и искуснаго генерала ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ рекомендовать. Ново назначеннои же губернскои город Кременчук, по его положению и неминуемому там в военное время болшому чрез Днепр переходу воиск, вовсе не способен.

От Переволочни в семи верстах начинается Линия и продолжается до слободского Изюмского полку. Последняя длина онои не по банкету до “250” верст. Плана онои нигде я отискать немог, в заложении ея ни натура ни работа не менажирована; она во многих // местах по положению натуралному гораздо сокращеннее бы быть могла. Ведена она по болшей части в пол горы, следственно в противной стороне все двыжении позади линии до самои подошвы онои почти видны. Реки въпереди онои лежащие почти все болотные следственно и гнилые, исключая Донец. Леса перед Линиею еще не все выведены. Первые две крепости Борысохлебская и Ливенская обширнее, а протчие все четвероуголные сажень по “60” в сторонах в адну почти меру. Профили их доволной препорции; линия же сама весма слабои бруствер и банкет только имеет; в крепостях оных никакова селения нет исключая караулни и сараи, для збережения полковых тягостеи бывших полков там поселенных. Слободы сих полков лежат все внутри линии и поблизости сих крепостеи. Между сими крепостями зделанные реданты и редуты, в которых по нескольку орудии стоят ежевременно и при них караул. Поселенные полки на всеи сеи дистанции расположены были, для которых постороенны были все эти слободы, и в тех штап и обер афицерские домы по безлесью во многих местах доволно и хорошие, Следственно поселенные // полки сии караулы содержали, и пропитание себе по всем семь редутам иметь могли от домов своих. Настоящеи Украинскои корпус сочинен из непоселенных и поселенных полков во всем полевыми и получил свои непременные квартиры в Малои России и слободских полках. Из сих десяти ныне сочиненных полков безпременно один в крепости Святыя Елисаветы, другой по переменно в Киеве, а три на линии погодно; следственно оные полки ежегодно должны квартиры свои оставлять и там распологатца. По всем сим крепостям маркитентеров всякое число отделенное при себе иметь не может. Своего домовства никакого они не содержат, натурално в пропитании и во всем надобном терпят сии полки краинюю нужду. В поселениях же сих селятся пикинеры, или больше их афицеры, ибо первых весма мало: покупая сии домы и заводя разные селении свои собственные выходящими из Малои России под имянем пикинеров на вшедших в черту землях, какими поселенные полки ползовались.

Мое всенижаишее мнение есть: упредя последнюю продажу и растащение сих // жилищ великими иждивениями и трудом построенных. По две роти от всякаго полку, которые и без того положено оставлять в квартирах, отделить и поместить в сих жилищах во всем на основании гарнизонов, и ими содержать все сии караулы в крепостях и редутах, сочиня их баталионами, определив к ним в командиры великороссииских штап афицеров назначенных и отнюдь не способных в пикинерныя полки; а сих всех пикинеров и поселян из малороссиян по положению мест и предусмотрению болше надобности приписать и поселить при тех же крепостях и на тех же землях на основании козацком!

Для делания разездов и содержания в степи постов, на которои немалое число содержится малороссииских козаков голод и нужду терпящих, в разсуждении, что они должны себя содержать всем собственным пропытанием; Натурално могут ли те люди для себя всегда то, завозыть в степь по отдаленности от домов, что им к пропитанию и содержанию своему надобно; к таковым же разездам не минуемо там люди надобны и чем меньше они ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ // судят, тем лутче в разсуждении

“1е” Что соседи наши ближние или татара истинно ни то что хорошо, ни то что регулно не знают

“2е” Что без таковых обездов и в самую воину оботится не можнож; а обыкновенно и по выступлении армии оставляются там для того люди

“3е” По ополчению и образу воины татрскому, я заключаю, козаки болше могут еще быть употребленны, как регулярная реитарея

“4е” Что там живущеи народ известно не так впадают в болезни, как всякои прихожеи в разсуждении несносных жаров и гнилых вод, которои пункт сам по себе один весма важен.

Будебы показалось сих поселенных баталионов для обороны сих крепостей мало, то и настоящее число рот в трех полках, исключая две роты оставляемые в квартеирах, толко “30” а тогда будет “20” да и татара никогда крепостеи брать не будут. А вопрос состоит только в том, как сеи линеи ползуясь оборонять селения внутри земли, то в военное время все другие полки всегда целыми уже готовы к обороне границ, где они только будут надобны. Генералитет может быть определен // при сих гарнизонах по сменно или иногда по способности и один безпременно.

Настоящие магазеины все почти наполнены хлебом старых подрядов, в которых кроме гнили, завеля в некоторых червь называемои шашель таким множеством, что ево от муки отделить никак невозможно6 притчина тому мне мнитца быть сыромолотной хлеб, которои здесь везде генерално употребляется, хотя в контрактах именно постановленно, чтобы был сушенной ставлен; Я приказал Генералу провиантмеистеру леитънанту онои продать, буде купцы наидутся, и магазеины, где такои червь завелся, на новое место перенесть и перестроить: Мне мнится, что в случае надобности сии магазеины наполнеы быть могут из однодворческих селении заменяя им в подушные денги, кои им трудно за неимением почти вовся торгов и без того доставать, или же из малороссииских и слободских полков за некоторую точно установленную заплату.

За линиею зделанные селении вовсем суть видом, умыслом и вредом // для Малои России и слободских полков сходны с заднепрскими, и те же трудности к защищению их настоят, какия там, а промысел их еще таможням ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, аще они останутся, вреднее, тут уже никакова способа не предвидится к пресечению.

Живущие вънутри линии имеют свои хутора, пашни и сеножати за линиею, под видом сего упражнения ездят ежевременно следственно и провозят все, что им только надобно. Известнож что под сим видом из Малои России скрываются беглецов множество без возврату.

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволите всемилостивеише напомнить из поданнаго мего вам о украинскои линии примечания, что я всегда воображал себе, яко сии селении иностранными и надежными к обороне людми заселены будут, тогда и не были мне известны пустоты в Малои России от того точно произшедшия, но в настоящих обстоятелствах я осмеливаюсь усердно донести, что сие разширение границ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и без того обширных и в разсуждении благословенных плодоносиями и всеми естественными дарованиями обогащенных малороссииских и слободских селенеи, весма вредно, и никогда оно может быть полезно по своему натуралному дикому положению, // кои вовсеб населять за линиею пересечь же, а только позволить иметь там скотоводство и хутори подвыжные тем и таким жителям только, кои твердо оседлыми внутри линии в лежащих селениях и в окладах положенными состоят и на спокоиное время только так, как я и о заднепрских селениях полагал, а в разсуждении воины и заразливои болезны никого там ни под каким видом не терпеть, а все имеют возвращатся в свои селении внутри линии.

Самы карантинные домы построенные при Буге за Днепром и по линии по настоящему отнюдь не служат в ту предосторожность каковои ради они положенны, первое, что всякои сведущеи на дороги и средствы проезжает их под разними виды, а только вовсе не сведущие во оные являютца!

Я ездя находил только наших афицеров возвращающихъся из посылок, да бедных грузынцев ушедших из полону татарскаго. Везде сии домы на реках лежат на нашеи стороне, и перевощики пришелцов перевозя; следователно // сообщаясь с ними сообщаются генерално и с всеми; и ащебы болезнь прямая заразителная была, то она уже свое деиство легко возъиметь может. Когдаже Днепр и линия прямо в границу на крытические времена поставлены будут, то и предосторожность сия прямая будет, ибо таковые домы за рекои и линиеи построены будут.

Афицеры задолженные и получающие двоиное жалованье межующие сии степи естлибы обращены были к снятию точных планов и сочинению карт по владениям в Малои России и слободских полках, тобы оказалась и пустота явная к населению народом исправляющим благонравие, земледелство и хозяиство, а от сих всех половину турков, я разумею волохов, поляков и сербов, разве болше развращения ожидать нечего.

Сие новое установление тем кажется, // резонее ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ зделать на сие время возможнобы было когдабы правительство малороссииское переведено было в Киев, коего положение по всем военным и политическим резонам за удобнеишее, а в разсуждении Елисаветградской провинции больше всех; ибо как лежащеи на одной стороне иметь в себе могущеи город большои запас и людеи и всех военных и съестных припасов. В военном времени крепость Святыя Елисаветы подкреплять может, в разсуждении же малороссиискаго правителства на таковое время, дабы вовсе безъпрепятственно сообщение и распоряжение было, можно где либо на сеи стороне Днепра и недалеко от устья Десны совсем новои и не болшои город зделать

Ч. 27. Августа

1765 году

Глухов

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

всеподданеишеи раб

Граф Румянцев

РГАДА, ф. 20, оп. 1, д. 247, лл. 1-1 об, 2-2 об.,

3-3 об., 4-4 об., 5-5 об., 6-6 об., 7-7 об., 8-8 об., 9-9 об., 10.

 

Мільчев Володимир Іванович, кандидат історичних наук, докторант, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету; старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (Запорізьке відділення).* Згідно до останніх методичних рекомендацій Держкомархіву України, легенди та посилання на документи архівних установ за межами України, наводяться мовою країни в якій знаходиться ця установа.

* Очевидно, перекручене “билетов(белейтов).

Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com