Г.К.ШВИДЬКО ОСТАННI СПРОБИ ЗАПОРОЖЦIВ ВIДСТОЯТИ СВОЇ ВОЛЬНОСТI
Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

Г.К.ШВИДЬКО

ОСТАННI СПРОБИ ЗАПОРОЖЦIВ ВIДСТОЯТИ СВОЇ ВОЛЬНОСТI

Дана публікація, власне, є продовженням, вміщеної в попередньому випуску Запісок ,замітки та документів з фондів Воєнно-iсторичного архіву Росiї, що відображають драматичну боротьбу запорожців з наступом царизму, з брутальностями офіційної колонізації Новоросiйського краю. Вирiшуючи головне зовнішньополітичне питання – вихід Росiї на Чорноморсько-Азовське узбережжя, царський уряд "попутно "вирішував i важливу для нього внутрішню проблему – ліквідацію стороннього тіла в самодержавно-крiпосницькому державному організмі Росії – демократично-фермерського Запорожжя. Якщо досить успішне вирішення Чорноморсько-азовської проблеми пояснювалося загальним зміцненням Росiї в другій половині XVIII ст., то активізації наступу царизму на запорозькі вольностi (крім просування державного кордону все далі на південь) сприяла ліквідація гетьманства на Лiвобережнiй Українi i початок приведення устрою Гетьманщини у відповідність з загальнодержавними порядками. Процеси, що відбувалися на Гетьманщині i Слобожанщинi, виштовхували з насиджених місць значну кількість козаків, посполитих i міщан, потік яких уряд спрямовував на південь, на зіткнення з економічними інтересами Запорозької Січі. Ускладнювала ситуацію i регульована урядом іноземна колонізація на межі з землями Вiйська Запорозького.
Створення Нової Сербiї та Слов'яносербiї, виділення в окрему адміністративну одиницю Новоросiйської губернії, що вело до захоплення запорозьких земель, змушувало запорожців активно діяти. Тому поруч з депутаціями до царського двору i посиланнями на "старовинні права i вольностi" запорожці застосовували таку форму боротьби, як напади i розорення поселень на територіях, котрі вони вважали своїми. В противагу "чужим" вони організовували свої слободи, які теж в будь-який час, могли бути, зруйнованими військовими командами (російськими чи іноземними).
Пропонуємо кілька документів зі згаданого вище архіву, що відображають боротьбу запорожців за свої "вольностi" наприкінці 60-х – початку 70-х рр. XVIII ст. Документи виписані з фонду 52 (справа З7, частина 1). В момент формування фонду архівісти так назвали цю справу: "О препятствиях со стороны запорожского войска". Справа містить 335 аркушів. За хронологією вона охоплює період з 1740-х до 1775 рр. У діловодстві канцелярії Новоросiйської губернії (фондоутворювача) ці документи озаглавлені таким чином:"Дело о запорожцах”.
При публікації документів збережено мову оригіналу, титла розкриті, літера "ять" передана літерою "е".
"Дело о запорожцах"

№ 1

1768 р., сiчень 31. - Пропозицiя Ф.М.Воєйкова Новоросiйськiй губернськiй канцелярiї.

Предложение в канцелярию Новороссийской губернии.

Сего генваря 14 дня войска запорожского от кошевого атамана Колнышевского доношением и рапортом ко мне представлено,что поселенцы ведения крепости святыя Елисаветы разного звания люди с допущения тамошних командиров и сами собою за 40-верстною межою на землях войска Запорожского хуторами и слободами самовольно населились и расколниками и протчим в Чернечьих княжих баераках и других местах на поселения без ведома войска запорожского земли отдаются. Как то и Черного гусарского полку порутчику Маргажичу под хутор состоящей над Черным Ташлыком, который Ташлык принадлежит издавна владение войска запорожского и требует, чтоб тем за 40-верстною межею на землях войска Запорожского поселившимся разного звания,людям приказать сойти и впредь как помянутого поручика Маргажича, так и других тамошнего поселения людей на запорож-ских землях селитца не допускать, и о том кому следует предложить. А при разсмотрении мною высочайшей конфермованной Е.И.В. прошлого 764 году марта 22 д(ня) о Новосербии, коя ныне именуется Елисаветградской провинцией, подносимого от сенатора и кавалера действительного тайного советника Никиты Ивановича и генерал-аншефа Петра Ивановича Паниных доклада и о тамошней //земле, карты, оказалось, что как Черный Ташлык, над которым порутчика Маргажича хутор, так и слободы раскольничьи Калиновка при реке Калиновке и Днепровском пикинерного полку Верблюжка, Комисаровка и Пушкаревка состоят в границе той Елисаветградской провинции, а чтобы за тою границей на пренадлежа-щей в войску Запорожскому земле какое оной провинции селения или чьи хутора были по той карте не значит, о чем хотя от меня по оному Войску Запорожскому кошевому атаману и писано, однако ежели точно на запорожской земле за греницею той провинции какое селение и хутора есть, то имеет оная канцелярия кому надлежит накрепко подтвердить, оные оттуда свесть и впредь никакого на принадлежащей войску Запорожскому земле селения не заводить и ни для чего в границы оного войска не вступать и тем утесненият не чинить под найжесточайшим штрафом.
31 генваря 1768 году На подлиннике подписано так Федор Воейков

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк. 1-1 зв. - Тогочасна копiя.


№ 2

Кiнець 60-х рр. XVIII ст. - Розпис форпостам, якi необхiдно перенести на нове мiсце.

Расписание, с которых мест форпосты должо перевесть и в каких имянно местах учредить о том значит под сим.
Ныне состоят   Где должно вновь перевесть
Из Каменки    На устьи речки Калиновки
Из Боковенки    При устье балки Широкой, которая
   впадает в речку Каменку
Из Боковой    На вершине речки Большой Верблюжки
   при хуторе пикинера Карнаухова
Из устьи Зеленой    При речке Ингуле от слободы Верблюжки
   вниз по реке пять верст
В Широкой Балки   На речке Жолтой при хуторе Кондратенкова
Жолтенка   При своем месте
Из Комиссаровки    На речке Лозоватке при хуторе пикинера Хренева
Комышеватой    На вершине речки Вшивой
Берестовой    На речку Грускую, где зимовник Носов
Лозоватой    При своем месте
Корабельной    На вершине Мигейского Ташлыка
Подлинник подписал порутчик
Iван Федоров.

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк. 3. - Тогочасна копiя.


№ 3

Кiнець 60-х рр. XVIII ст. - Витяг з доповiдi Новоросiйської канцелярiї про знесення хуторiв з земель вiйська Запорозького.

...на землях же Елисаветской провинции Елисаветграда пикинерского полку в седьмой роте при смежности слободы Домотканной по речке Самоткане состоят запорожских козаков зимовники разных куреней: первой Платнировского Макара Нагая или речке Самоткани в расстоянии от речки Днепра в семи ста саженях, - второй Мышастовского Грышка Щулги повыше балки Таркашевой в двух верстах, третей Медведовского Козмы Бени при устье Балки Стешкиной; четвертой Конеловского Самойлы Носа при оной же речки повыше балки Сержановой в шестистах саженях; пятой Конеловского же Петра Чебана; шестой Незамаевского Фомы Кучера, седмой Лукьяна Небуяна; осмой Конеловского же Кирика Руди; оные от вышепоказаного Конеловского зимовника разстоянием в двух с половиною, а от черты в двух верстах, девятой Тимашивского Андрея Щербины в даче седмой Государевой округе, где ныне отведен под слободу раскольническую Спаскую при устье Балки Камышеватой над речкой Верблюжкой; десятой Корсунского Екима Пугача при речке Верблюжке от черты в двух стах саженях; первой на десять Пашковского Ивана Разумовского повыше оного при той же речке от черты в ста саженях; второй на десять Тимошевского козака Кирила Темного [не розбiрл. сл.] при самой черте при бывшем хуторе пикинера Буткова; третий на десять Семена Величка при вершине показанной речки Верблюжки, где прежде был хутор пикинера Карнаухова розстояния от черты во сто саженях, // четвертой на десять Кущевского Ивана Шулги в даче слободы Плетеноташлыцкой при речке Черном Ташлыке от балки Куцой к вершине оного в расстоянии не более двух, а от черты, которая назначена во опробованой карте одинатцать верст. Пятой на десять Максим Рота при тойже речке в даче слободы Злынки при устье балки Сотницкой ростоянием от черты 14 верст; шестой на десять Деревянковского Павла Косого и Искры в Дачах второй на десять Государевой округе при устье впадающей балки Груской в Черньй Ташлык, который от балки Фурмановой вниз Ташлыка разстянию три, а от черты 13 верст; седмой на десять Менского Ивана Носа во оной же округе вверх по балке Груской от Ташлыка в растояние не более как в три с половиною, а от черты 10-и верстах...

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк. 4 зв.- 5.

№ 4

40-вi рр. XVIII ст. - Донесення вiйськової колегiї до Сенату стосовно дозволу займатися господарством за Українською лiнiєю.
Правительствующему Сенату, Военной Коллегии

Доношение.

Памяти в прошлом 742 г. Военной Коллегии генерал-кавалеру Леонтьеву по представлении к нему генерал-лейтенанта Дитрикса доноса, что в 740 году от генерал-лейтенанта Девица представлено к [нерозб. сл.] фельдмаршалу Миниху по прошению находящихся близ линии нефорощанского монастыря архимандрита Гавриила Полтавского полку полковника Кочубея и Китайгородского сотника Ерофея Семенова.
1. От Нефорощанского архимандрита в прошлых де годех в близости от оного м[онасты]ря в урочище Краснопольском был монастырский старинный хутор для содержания скота, который в военное время дабы какого нападения не было, совсем разорен, а тое де Российская империя с Турецкою Портою Б[о]жiей м[и]л[о]стiю в примирение вступила, от чего слдуе с турецкой стороны безопасность, и намерен он, архимандрит был того 740-году там же построить хутор, точно де полковник Рикачев того хутора там не позполил (?). а егда де помянутое урочище от архимандрита монастырнского владения отойдет, то м-рi крайнее воспоследует оскудение ибо де с оного грунта м-рь толко и довольствовался, и просил дати в построение в помянутом монастырском угодье хутора дать изволение.
2. От полковника Кочубея. При реки Орели имеется всемилостевейшее ему блаженной памяти от Г[осуда]рыни императрицы Анны Иоановны его грунта и пасеки в которых угоде недавно даваны с турком всегда бывали собственных ево и других людей с ево позволения пчелы и не толко со пчел мед, но и в ловле рыбных и звериных, как ему так и тем людем, которые ту [нерозб. сл.] садержат не без особливого прибытку бывало от начала ж помянутой войны для ловли зверей, рыб, а особливо з держания и не пропуску не было, а дабы нынешнее с турками время как в помянутом ево грунте позволили дать.
3. От Китайгородского сотника Семенова по вешнему времени обывателям оного местечка потребно землю пахать, и для своего пропитания сеять хлеб точию де угодие их пахатное земля отмежевана на ландмилицкие полки, а хотя де по сей // стороне линии имеется толко к паханию и посеву хлеба не угодная и не токмо хлеб родит но и семена пропадають, ибо де на высоких местах имеется, через что обыватели за неурожаем хлеба претерпевают иногда нужду, а за линиею для пахания и посеву того хлеба земли пропуска нет, и дабы повелено было помянутым обывателям землю пахать и хлеба сеять по той стороне линии за рекою Орелью, которые де места от линии не в далности состоят, почему от объявленого генераллейтенанта Девица, дабы оные какой нужды не претерпевали под прикрытием команды ево козаков хлеб сеять позволено, а бывшего фельдмаршала Миниха требовании на вышеписание резолюции, токмо не получено, да эа линиею же за рекою Орелю в степи малороссийской Полтавского полку местечка Китай-горадка и Кишенки сотенная старшина и обыватели построили хутор, и для звериной и рыбной ловлм пред линиею обретаются многие люди да и те как Катай-городка так и протчих местечек старшина представляет о пропуске за линиею для снятия с поля хлеба и кошения сена, також и о построении пред линиею хуторов для содержания скота и о пропуске ж // за реку Орель за дровами, форостом м протчими домовыми обывательскими нуждами, а понеже де оних обывателей за линиею хлеб может пропасть, а они немалой в том убыток и нужду понесут, в таком случае приказал он генерал лейтенант тех обывателей для снятия с поля хлеба и кошения сена за линиею пропускать по билетам за старшинскими руками, а хуторов не строить, а впредь до пахания земли и посеву хлеба и кошению сена оных обывателей за линiю пропустить, також хутора строить повелено ль будет требовать указа, о чем как генерал о вышеписанных представя требовал повелительного указу сентября 13 дня того ж года посланному из Военной Коллегии к нему гениралу указу велено, о пропуске для пахания земли, посеву хлеба и кошения сена за линиею и н[ы]не те требуемые места в российской ли стороне остались и в случае не подтвержения опасности, також по требованию показанных обывателей в строении хуторов позволение дать надлежит ли, обо всем ему генералу обще с генерал-лейтенантом Дебрием протчими на Украине генералитетом, доволно обретаючимся представить Военной Коллегии мнение, и по тому указу он Генерал мнение учинит и за подписанием своим и протчого Генаралитета прислал в Военную Коллегию при доношении // того рода в Военной Коллегии определение в Правительствующий Сенат подать сiе доношенiе, в котором написать, что Военная Коллегия с вишеписанним Генералитетским мнением согласна, больше ж предает на разсмотрение Правительствующего Сената и требует повелительного указу, а для лучшого усмотрения со оного мнения сообщается при сем точная копия.
У подлинного подписано тако
фельдмаршал князь Долгоруков
Петр Измайлов
Иван Козлов

Мнение

Указом Е.И.В. з государственной Военной Коллегии повелено о пропуске украинских обьвателей для пахания земли, посеву хлба и кошения сена за линию н[ы]не де трабуемые места в росийской стороне остались и в случае не подтверженых опасности також и в строении хуторов позволение дать, надлежит ли разсмотреть и представить мнение и по силе оного Е.И.В. указу покорно представляем.
"1" лежащих при линии местечек полку Полтавского по имени Нефороща, Маячок, Царичанка, Китайгородка и Орлик обыватели просят, чтоб за линиею землю пахать и хлеб сеять, сено косить; "2" того полку старшина и протчии объявляя, что за линиею ж их прежние жалованные грунты имеются, при которых содержали скот и пчелные заводы, требуют позволения владеть теми грунтами и для того владения, також их вышеписанным обывателям для убратя хлеба и содержания пчел построить хутора; "3" малороссийская ж как на правом крыле Полтавского так и на левом крые линии слободских полков жители просили о пропуске в лежачiе за линиею к содержанiю пчел удальные места, иметь пасеки, також для рыбной и звериной ловли, понеже в минувшее с турком [втрата тексту] // а хутори токмо для одних работников, скота и пчелы и не болше как по одному двору строить и содержать, но со всеми фамилиями отнюдь не жить и до болшого числа дворов населения не допускать, и чтоб далее реки Самари отнюдь не распространятца [втрата тексту] и сие мнение покорно представляем в главное разсмотрение Государственной Военной Коллегии.
Под тем подписано тако
Михайло Леонтьев, Адрiан Добриен
Франиц Дареванiй (по немецки)
Петр Стрешнев
бригадир де Фредерицкий (по немецки)
бригадир Иван Берлов
по листам закрепил канцелярист Федор Шляхов

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк.7-11.


№ 5

1743 р. - Указ iмператрицi Єлисавети про заборону мешканцям Гетьманщини заходити для промислiв за р. Самару.
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы всероссийской из Правительствующего Сената в Малую Россию в Генеральную Войсковую Канцелярию, Г[ос]п[о]д[и]ну генерал-лейтенату и кавалеру Бибикову с присудствующими члены, по указу Е.И.В. Правительствувщий Сенат по доношению Военной коллегии, при которой приложено генералитетское мнение – о пропуске для пахания земли, посеву хлеба, кошения сена и убрания онаго, скотом и со пчелами, заводы для звериной и рыбной ловле и встроении хуторов за линиею с таким подтверждением, что далее речки Самары отнюдь не распространяться, и строить хутора для одних работников, скота и пчел и не дальше как по одному двору – и о протчем под назначенным запрещением и страхом смертной казни, о чем и Военная коллегия согласно приказам учинить о том по оным генералитетскому и Военной коллегии мнениям, которые при сем прилагаются точные копии и Г[оспо]д[и]ну генерал-лейтенанту и кавалеру Бибикову с присутствующими члены о том ведать, а в Военную коллегию указ послан ноября 16 дня 1743 году.
В подлинном подписано тако   Оберсекретар Павел Северинов
     Канцелярист Федор [нерозб. сл.]

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк.6.


№ 6

1772 р., травня 28. - Кiш при Гардi. - Донесення вiйська Запорозького при Гардi до Ф.М.Воєйкова

Доношенiе Ф.М.Воейкову.

На два к Вашему высокопревосходительству от нас взнесенiе доношенiя в резолюцию ордером прошедшего февраля 7-го под № 95 м состоявшиеся знать дати мне высокопревосходительство [нерозб. сл.] изволили, что к[анцеля]рии Новороссийской губернiи о запрещенiи кому надлежит, дабы принадлежащим войска Запорожского дачам отнюдь не было никакова притеснения и обид от кого не было – [нерозб. сл.] предложить; но потому не толь никакова исполненiя не делается, но сверх того еще и вновь селения на эемлях, войску Запорожскому принадлежащих эаводятся, как-то: теперь при следовании с войском запорожским к Очакову в походе усмотрели мы, что полковник Молдавского полку Зверев пригнатым людям отвел для поселения земли войска Запорожского при устье Мигейского Ташлыка лежащую, но к тому тех людей // поделенными (?) и командою войска Запорожского старшинами не допущено. Объявленой же п-к Зверев старается, чтоб поныне при сем Мигейском Ташлыке тех людей с насильствнною рукою разселить. А в Черном и протчих Ташлыках и понад Синюхою он же полковник Зверев протчие же в Жолтенкой, что впадает в Ингулец, в Комисарки и в других местах еще в прошлом и позапрошлом годах начал разселивать и разселивает и теперь; а как те и Мигейской Ташлыки да и при оных к тому ж между Богом и Днепром лежащие земли все единственно войска Запорожскго владеню принадлежат. Полковник же Зверев и протчие селят на оних людей упрямствению и в противносить высочайшим Е.И.В. грамотам. То яко тая земля войска Запорожского имеет оное их к таковому поселению все возможным образом недопустить. Однак дабы при том какова неудобства последовать не могло, покорнейше ваше высокопревосходительство просим строжайше кому надлежит подтвердить, чтоб полковник Зверев и никто на землях войска Запорожского в Мигейском, Черном и других Ташлыках, также в Жолтенкой и Комисарки и в протчих местах вновь поселения заводить и в оных людям жительствовать и корыстоваться войсковыми угодиями, яко то не их, но войска Запорожского собственные дозволять не дерзали //. Где ж на запорожской земле людей разселили, тых бы оттоль зараз свели, чтоб чрез то войско Запорожское сугубейшей обыды узнавать не могли, ибо запорожские козаки по окончании нынешней войны и сами оную заселивать имеют, и что учинено будет резолюциею неумедлительно предстановить.
Атаман Кошовой Петр Калнышевский войскова старшина и товариство
А ч. 28 мая
1772 году При Кошу в Гарде

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк.13-14.


№ 7

1770 р., червень 7. - Кременчук. - Рапорт генерал-лейтенанта В.О.Черткова до Ф.М.Воєйкова.

Рапорт

Каков получен мною от г[оспо]д[и]на п-ка Зверева репорт с приложением, оной вашему высокопревосходительству подношу, из которого усмотреть изволите, что эапорожские казаки в числе четырех сот человек приехали в дачу Екатерининского шанца к Мигейскому Ташлыку, называемому прежде Котоватою (?), где к населению Молдавского гусарского полку одной роты, переведены были более ста семей. волохов, селиться не допустили и прогнали, а при том же еще посыланному порутчику Саве Бадюлу от кошевого сказано, что и поселившихся на Синюхинском Бриду, а в Павловском редути выгнать намерены, почему он господин п-к Зверев просит защищения, а как вашему высокопревосходительству о поселившейся роте в Павловском редуте сначала когда бывшей прдводителем второй армии, его высокографское сиятельство, господин генерал аншеф, сенатор и кавалер Петр Иванович Панин прожектировал Павловскому редуту быть, и чтоб при оном и полковую квартиру Молдавскому гусарскому полку там иметь, ровно и о поселении при Екатерининском шанце двух рот репортами коими от 27 и от 28 числа мая 770 году от меня донесено было, почему ваше высокопревоскодительство оное поселение рот при редуте Павловском и при Екатерининском шанце опробовать изволили, то как о еще ротах, так и о поселившихся на Синюхином Броду, вашему высокопревоскодительству в благоусмотрение донести не преминул, что и население оных рот в означение места, состоят в границе Елисаветградской провинции, а не в дачах войска Запорожского, почему и запрещение, дабы в поселвнии [нерозб. сл.] рот означение запорожские козаки не препятствовали, а при том бы и от причиняемого вновь поселившемуся народу утеснения и разорения удержаны были испрашиваем от вашего высокопревосходительства разсмотрения и резолюции.
Генерал-майор Чертков
7 июня
1770 год
благополучное место Кременчук

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк.15.


№ 8

1771 р., червень. - Ордер Коша вiйська Запорозького полковнику Iвану Гараджi i полковому старшинi Степану Роменському.
Ис Коша войска Запорожского низового господам полковнику Ивану Гарадже и полковому старшине Степану Роменскому.

Ордер

Прописываемые вами в рапорте земли принадлежат войску Запорожскому, по высокомонаршим грамотам, королевским привилегиям, гетманским универсалам и другим письменным докаэательствам, даже до Азовского моря, как имеющиеся при Коше письменные военные зделки свидетельствуют, почему на основании данного вам в прошедшем апреле мце сего года ис Коша ордера и повелеваем, крепко надсматривать, чтоб не подчиненные войску Запорожскому никакого продовольствия себе не имели, и не разселивались в дачах запорожских, даже по вкопанной при ограничении по сим высокомонаршой грамоты Шлюшетербургского (так!) пехотного полку подполковником Яковом Билым между границами трех владений запорожским, донским и Бахмутским, горелой пень для знаку незабвенного, а подчиненных запорожских от всяких посторонних причиняемых обид защищать и недопущать каким же народом по ею сторону речки Берети до устья Бретая (?) и далше в гору к горелому пню прописани ж в рапорте вашем владельцами по запорожских землях // слободки и хутора населены каждого в тех селениях обывателей спросить не ис Польши ль он или не ис Турции ль либо из другмх каких заграничных мест вызван и поселен тамо как давно в нем (?) вызван и естли покажуть что они с тех границ выведены, то оэначить по тем селениям при урочищах, над которыми именно выселено над рекою или (?) над балкою и в какие реки те речки и балки котят всякого наймения и прозвания и когда же покажут, что они населены из российских природных подданных, то оттуда выведены тож означить каждого по имениям и прозванию как до всех сих статей и сочиненого при сем всем формуляр прилагается и что затем вами окажется присылкою ясной обо всем как имени и прозвания ведомостей рапортовать немедленно в Кош.
Подлинной подписал Судья войсковой Николай Тимофеев
Куренные атаманы и товариство

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк.33-33 зв. - Тогочасна копiя. Зверху напис:

Свидетельствовал капитан Василь [нерозб.]
 С копии читал генеральной писарь Парфен Фролов.

№ 9

1772 р., липня 3. - Рапорт Коша Запорозької Сiчi Ф.М.Воєйкову.
Его высокопревосхадительству господину геяерал-аншефу Киевской губернии, генерал-губернатору Новороссийской губернии, главному комомандиру и кавалеру
Федору Матвеевичу Воейкову.

Рапорт.

На ордер вашего превосходительства под № 364 нами полученной, имеется донесть что Елисаветградской и Екатерининской провинции обыватели будто угнетаются от сего войска подчиненных, то о сем справиться велено: Прописанное ж в приложенном экстракте не представляет никакой тем обывателями от сего войска обиды, а если б что оне и чувствовали, то причиною их командиры, допускаемiе селитися, на землях запорожских, ибо как те земли запорожские так и не следует никому в оные к покористованию и завладению их влазить.
С Елисаветградской и Екатерининской провинции мы никаких границ не имеем таковых, которым бы принадлежали по высочайшим повелениям отобрать нашу землю, кроме толко самоохотных командирами в крепости Святыя Елисаветы находячимися заселеные во утешение и разорение войска запорожского, чертежи ли прежние означают запороажкого войска земли на той сторояе реки Днепра до самой реки Днепра [так] и других мест, а на той стороне по Орел // протчие места о которых чертежах как и вашему высокопревосходительству известно, то и не остается притчины никому за оние далше в запорожские земли вмешиваться, – по оному ж вашего высокопревосходительства ордеру в прекращение излишних переписок и штап-офицеру командирован будет отсель старшина войсковой, а дабы земли войска запорожского сам [нерозб. сл.], но и сего войска по учиненими завладение остались на спокойном войске Запоржского владения по приписанному.
Атаман Кошевой Петр Калнышевский войсковой старшина и товариство
1772 году июль 3 дня

РДВIА. - Ф.52, оп.1, спр. 37, ч.1. - Арк.60-60 зв. - Оригiнал.

Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com