Г.К.ШВИДЬКО ДОКУМЕНТИ РДВІА ПРО ТОРГІВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЗАПОРОЗЬКОЮ СІЧЧЮ І ГЕТЬМАНЩИНОЮ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII СТ.
Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

Г.К.ШВИДЬКО

ДОКУМЕНТИ РДВІА ПРО ТОРГІВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ
ЗАПОРОЗЬКОЮ СІЧЧЮ І ГЕТЬМАНЩИНОЮ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII СТ.

Одним з найбагатших документами з історії Запорозької Січі останнього періоду її існування є Російський державний воєнно-історичний архів у м.Москві. Вони відображають найрізноманітніші сфери життєдіяльності цього, у звісній мірі, автономного економічного, політичного, культурного організму. Ці документи розкидані по різних фондах у розпорошеному або компактному стані. Багато таких документів утримує в собі Ф.52 — «Потьомкін-Таврійський Григорій Олександрович», — який складається з 3.574 справ. Вже одна та обставина, що значний період його військового та державного життя був пов’язаний із Південною Україною, говорить про наявність у вказаному архівному фонді документів, котрі відображають історію цього регіону. Ліквідація Запорозької Січі у 1775 році, природно, вплинула на долю її обширного архіву. Частина Січового архіву опинилася у фонді Г.О.Потьомкіна. Про це свідчить і красномовна назва справи №1, в якій документи охоплюють роки 1735–1760: «По Запорожскому войску. Черновые бумаги по переписке Коша Запорожского с Правительствующим Сенатом, Коллегией Иностранных Дел, с гетманами и разными учреждениями выясняющие права и привилегии Войска Запорожского, внутренние его распорядки и недоразумения с Крымом за 1755–1759 гг., которые найдены в Кошевой Церкви при уничтожении Сечи. На 290 листах».
Із всього розмаїття документів справи в даній публікації відібрані ті, які відображають товарний обмін між Запорозькою Січчю і Гетьманщиною (Малою Росією). Головним чином, це реєстри та донесення, подані кошовими отаманами в Київську губернську канцелярію. Вже побіжний погляд на змістовний бік наведених документів показує неадекватність товарного обміну між Запорожжям і Гетьманщиною як за асортиментом, так і за обсягами постачання. З Січі на Гетьманщину вивозили в’ялену рибу, сіль, хутро, коней, велику рогату худобу. Життєдіяльність Запорозької Січі забезпечували доставлені туди у більшій чи меншій кількості продукти харчування (житню і пшеничну муку, пшоно, сало, мед, горілчані вироби, прянощі), рибальське начиння, нитки на риболовні сіті, канати, мануфактурні вироби (полотно, хрящ, крашенина, китайка, оксамит) та готовий одяг, смушок, зброя, скоб’яні та канцелярські товари, тютюн, фарба тощо.
За походженням — це в основному копії документів, створених у січовій канцелярії і відправлених у Київську губернську канцелярію протягом лише одного 1755 року.
Документи підшиті в одній теці, отже, це справа досить об’ємна, багато слів або їх початкові букви потрапили під скрепу і прочитати їх не можна. Тим більше, що в читальному залі архіву видається не сама справа, а лише її мікрофільми. Текст, в основному, читається вільно, хоча в деяких випадках він згасає. Непрочитані слова позначені при публікації таким чином: [...]. Іноді в документах немає кінця. В окремих документах зроблено дуже скорочені канцелярські поміти, а також — нерозбірливі підписи. Наведені нижче документи — не всі, які є в справі, а лише ті, які мають закінчений характер. При передачі тексту збережені фонетичні особливості. Твердий знак в кінці слів опущено. Літери b та і замінені відповідно на е та и.

№ 1

1755 р., травня 9. — Лист запорозького кошового отамана Григорія Федорова в Київську губернську канцелярію

В Киевскую губернскую канцелярию покорное доношение.
По взнесеным от меня атамана кошового ис товариством в Киевскую губернскую канцелярию, а з оной Киевской губернской канцелярии в Правительствующий Сенат и в государственую Коллегию иностранных дел доношением о невзимании с запорожских козаков, следуемых по купеческому промыслу в Малую Россию и обратно тарифы и пошлины, состоявшимся в Правительствующем Сенате и в оной Киевской губернской канцелярии полученом указе, ко мне же атаману кошевому с товариством присланим ордером велено, от мене атамана кошевого истребовать известия, на коликую сумму для запорожского войска покупных в Малой России хлебных и питейных припасов в Сечь Запорожскую в год в привозе, а напротиву того своих собственных промыслов рибы и мяхкой рухляди в Малую Россию в отпуску уповается быть, с которых Ея императорское величество из особливой к Войску Запорожскому высочайшей милости во учреждении пограничное таможни пограничных портовых и // внутренних пошлин брать не укажет и чтоб высокий Ея И.В-ва соблюдая интарес в том положении иметь средства, не требуя излишнего, дабы под именем того войска козаков посторонние без пошлин покупкою и продажею дозволенных войску запорожскому товаров пользоваться случая не имели и по учинении означеное известие чрез нарочно посланного Киевского гарнизона прапорщика Андрея Сатарова в Киевскую губернскую канцелярию при доношении прислать як наискорее и во исполнение высочайшого Ея И.В-ва указа Киевской губернской канцелярии ко мне атаману кошовому присланого ордера по вичитании оного при всей войсковой старшине и куренных атаманов сходки, по общому нашому мнению покупних в Малой Россiи хлебных и питейных припасов в Сечь Запорожскую в привозе в еденъ год ржаного борошна четвертей десять тысяч, пшеничного борошна пять тысяч, горелки бочок малороссийских пять сот, солодов ячних двести, меду пресного ведерок малороссийских тысяча, ниток на рыболовные сети чотири тысячи пудов, полотна на рубашки двадцать тысяч, да хрящу двадцать тысяч аршин, // китайки на кафтаны четыре тысячи штучок, сукна разного цвету чотири тысячи аршин, материй разных две тысячи аршин, и протчого нужного по одеянию, яко то шкур з рогатого товару и овец, да сукна простого, шерсти овечей, пороху и свинцю, також кружев, а напротив того своих собственных промыслов в Малую Россию з Запорожской Сечи в отпуску в един же год риби возов четверных тысяча пятьсот; соли возов четверных две тысяче, мяхкой рухляди лисичих и волчих шкур четыре тысяче, лошадей тысяча, рогатого скота тысяча уповается быть может; да особливо з Киево-Межигорского монастыря на духовный чин зде в священно служении пребывающей борошна ржаного и протчого тридцать четвертей, пшона десять четвертей, горелки — две бочки, полотна тысяча аршин, а отсюдова в тот монастырь рыбы десять возов четверных, и соли десять возов четверных же. И вишь писаное все на высочайшую Ея Имп. В-ва милость и определение, о пожаловании тем нас войска или чин указано будет благаем; атаманам же куренным о нечинении порук за малороссийскими людьми под видом запорожских козаков, в дачи им от Коша войска запорожского низового пашпортов от мене из старшиною крепко приказано, под присягою, о чем в Киевскую губернскую канцелярию сим во известие покорнейше донося прошу, о предписанном всем, куда надлежит представить с требованием скорейшой резолюции и о невзиманиии з виш писанного всего тарифа и пошлин внутренних в таможне и другие места, где пропуск в Сечь ватагам бывает предложения, и что по сему последует покорнейше прошу резолюциею мене з старшиною вскорости не оставить.
     В подлинном написано
     Атаман Кошовой Григорий Федоров
     с товариством.

РДВIА у м.Москві, ф.52, оп.1, ч.1, арк.7-8 (копія).

№ 2

1755, жовтень. — Додаток до листа кошового отамана Григорія Федорова від 9 травня 1755 року, складений невідомою особою.

Реестр, каких товаров и вещей сверх написаных од войска низового Запорожского в дополнение про то войско еще надобно и коликое число по мнению нашему оних в год так [...] сойти без излишеств т[о]вар[а] может.
Железа         3000 пуд
Масла конопляного куфов        30
Масла коровьего куфов        2000
крашенины штучок        1000
пестряди штучок         500
Рубашок, шитих з малороссийского полотна     2000 //
Свит з малороссийского сукна сшитых      2000
Бурок,тоесть епанчей з повстен и с шерсти овечей делающуюся в Малой России по 1000,
итого          2000
Бумаги пищей для канцелярии войсковой и общей надобности стоп 20
и сургуча 5 фунтов.
Скота рогатого         2000
Гречаной муки четвертей        1000
Рыболовных снастей, неводов и бродников малых зделаных пудов  1000.
Смолы возов то есть дегтю и сапожного + бочок 200.
Тютюну и табаку курительного малороссийского пудов    4000.
Веревок болших и малых и вежок и канатов на рыболовные неводы
и протчие нужды пуд        2000.
Ниток на рыболовные обори, которые употребляються и в свече, пудов  2000.
Перцю пудов         5.
Ценовок          5000.
Рогож черных кроме болших       5000
Смушков овечих малых то есть кож
шапочных на околушки и на венгури      10000

[Пiдпис нерозбiрливий].

РДВIА у м.Москвi, ф.52 ,оп.1, спр.1, ч.1, арк.11-11зв.


№ 3

1755, грудень. — Лист Запорозького кошового отамана Григорiя Федорова до колишнього кошового отамана Данила Стефанова, який знаходився при гетьмановi К.Розумовському

Высокоблагородный и высокопочтенный Гпдн бывший кошевой атаман Данило Стефанов всегдашний благодетель мой.
От Его Ясневеломожного Нашего Милостивого Гпдна гетмана Кирила Григорьевича Разумоского о взятых в козака куреня Пашковского Дмитра Горкуши за провоз з Малой России в Сечь трох куф горелки трох рублях и пятидесяти копеек денгах доношения копия для ведома и к вашему высокоблагородию посилается; по которому доношению ваше высокоблагородие изволите у его Ясневелможности о возвращении денег, а паче о невзимании з провозимых в Сечь и з Сечи Запорожской естных и питейных припасов и протчих потребностей тарифной пошлины к тарифщикам крепкого подтверждения прилежно просить, чтоб те тарифщики над вышеписаним розлакомивися более впредь не повеленого здирства не чинили, ибо уже итак хотя з риби тарифи не берут, но на то место включая и отбирая рибою и денгами гостинцы несносно чумаков и купечество обижают, за что хотя давно подлежало приуставлять, толко ж ни от кого подленого известия и жалобы не имееется в Коше; и потому об оном до ныне не представлялось; в протчем отдав вашему высокоблагородию мой уклон с моим почтением пребываю.
Вашего высокоблагородия всегдашнего благодетеля моего верножелатель,приятель и слуга Атаман кошовий Григорий Федоров с товариством.

[Помітка: Получено 1755 г., декабря 20 на Глуховской почте]

РДВIА у м.Москвi, ф.52, оп.1, спр.1,ч.1, арк.11-11зв.

[У справi знаходиться копiя листа з Коша Запорозького гетьмановi К.Г.Розумовському за пiдписом кошового отамана Григорiя Федорова та канцеляриста Iвана Глоби про те, що козак Пашковського куреня Дмитро Горкуша у своїй «купецькій справі» їздив на Гетьманщину і купив там 3 куфи горілки, але на Переволочанському перевозі у нього взяли мито, всупереч царському указу].

№ 4

1755р., жовтня. — «Донесення» запорозького кошового отамана Григорія Федорова до гетьмана Кирила Розумовського.

В походную канцелярию гетмана из Коллегии иностранных дел пришла цедула, а потом гетман послал ордер в канцелярiю Запорожской Сечи, по которому велено учинить достоверную виправу о нужных вещах, которые должны покупаться в Малой России, и прислать в оную Канцелярию.
Из Малой России в Сечь ежегодно привозится:
Овечих кож       шестьдесят тысяч
Рогатого скота, кони     4000
Овец      20000
Сукна простого аршин     300000
Шерсти овечей      100 пудов
свинцю      500 пудов
Ружья       5000
Хотя ж во отправленном прошлого мая 9, 755 году в Киевскую губернскую канцелярию доношении положено покупных в Малой России хлебных и питейных припасов в Сечь Запорожскую в привозе в един год
Ржаного борошна четвертей    10000
Горелки бочок малороссийских    500
Полотна       40000 //
Да напротиву того з своих собственных прмыслов в Малую Россию з Запорожской Сечи вывозится:
Рыбы возов четвертных тысяча пятьсот
Соли четвертных возов две тысячи, однак уповательно есть, что уже вышеписанное число за две генварскую и майскую треть вийшло ныне же по исчислению Войска Запорожского козаков явилося 27 тысяч человек и ежели вышеписанное число борошна и протчего по прежнему отправленному с приложением мнения к доношению с Малой России в год отпущено будет, то в препитании войску запорожскому за непривозом может последовать немалая нужда и для того по общему моему з старишиною войсковою и куренными атаманами мнению вышеписанных вещей в привозе в един год муки ржаной положа на каждого члвка по 3 четверти всего 81 тысяча четвертей, горелки бочок малороссийских 1 000, полотна 810 000 аршин. Да не положенных в вышеозначенном в Киевскую губернскую канцелярию доношении припасов с Малой России в отпуске борошна гречаного 40 000 четвертей, рогатого скота - 1000. Да с Запорожской Сечи в Малую Россию
Рыбы паровых возов      5000
Соли паровых же возов      4500
Атаман кошовой Григорий Федоров
с товариством.

РДВIА у м.Москвi, ф.52, оп.1, спр.1, ч.1, арк.19-20.


№ 5

1755р., березня 12. — Реєстр товарів, поданий з Коша Запорозького в Київську губернську канцелярію

Реестр сколко и чего именно з Малой России в Сечь Запорожскую, а напротив того з Сече в Малую Россию надлежит быть в отпуске.
З Малой России в Сечь Запорожску.
Ржаной муки       10 000 четвертей
Пшеничной муки       1000 »   »   »
Пшона       5000 »   »   »
Сала свиного пудов      201000
Горелки малороссийских бочек     500 бочек
Солодов ячных       200 »   »   »
Меду пресного малороссийских ведерок    1000
На риболовные сети ниток     4000 пудов
Полотна на рубашки      20000 аршин
Хрящу        20000 аршин
Китайки на кафтаны      4000 штучек
Сукна разного цвету      4000 аршин
Материй разных       20000 аршин
I протчего нужного к одеянию и обувь яко то шкур з рогатого товару i овец да сукна простого, шерсти овечей, пороху, свинцю и ружей.
З Сечи Запорожской в Малую Россию.
Рыбы возов четверних      1500
Соли возов четверних      2000
Мяхкой рухляди, лисичих и волчих шкур    4000
Рогатого скота       1000 //
З Киево-Межигорского мнстря на духовной чин в Сечь
Ржаной,пшеничной и гречаной муки    30 четвертей
Пшона        10 четвертей
Горелки        2 бочки
Полотна        1000 аршин
З Сечи в Межигорский мнстр.
Рыбы разной четверных возов     10
Соли возов четверных      10
1755 году октября от 10 дня бывшим кошевым атаманом Данилом Стефановым с товарищи показано в прибавок
З Малой России
Железа        3000 пудов
Масла конопляного      30 куф
Масла коровьего       2000 пудов
Крашанины       1000 штук
Пестрових        500 штук
Рубашек зшитих из малороссийского полотна   2000
Бурок, т.е. епанчей и повстей из шерсти овечей, делающихся в Малой России по 1000
итого        2000
Бумаги пищей стоп       20
Сургучу        5 фунтов
Скота рогатого       2000
Муки гречаной       1000 чет.
Рыболовных сетей, неводов и
бродников малых зделаних     1000 пудов
Смолы возовой и сапожной то есть деготю   200 бочек
Тютюну и табаку курительных малороссийских   4 000 пуд
Конопляних веревок болших и малих, вежок,
канатов на риболовные неводы и протчие нужды  2000 пуд
Ниток на рыболовные оборы, которые
употребляются и в свече      2000 пуд
Перцю        5 пуд
Ценовок       5000
Рогож        5000
Смушков овечих черных малих, то есть кож
шапочних на околице и на венчури    10000

Того ж 755 года от 19 октября от вышпомянутого бывшого кошового атамана Григория Федорова с товарищи требовано отпуску
З Малой России в Сечь Запорожскую
Овечих кож       60 000
Рогатого скота кож      4000
Овец        20000
Сукна простого       300000 аршин
Шерсти овечей      1000 пуд
Пороху        400 пуд
Свинцу        500 пуд
Ружей       5000 //
Муки ржаной       81 тысяча четвертей
Горелки бочок малороссийских     1000
Полотна аршин       810 тисяч
Муки гречаной       40 000 четвертей
Рогатого скота       1000
З Сечи в Малую Россию
Рыбы паровых возов     5000
Соли паровых возов     4500
Сверх вышеписанного з Малой России в Сечь
Сукно разного цвету     5000 аршин
Материй разных       10000 штук
Китайки        54 тисячи штук
Ниток шолкових и шолку     5 пудов
Шнурка шолкового штучек     40 000
[...] и шнурка золотого и сребного     10 пудов
Ниток и шнурка простого      50 пудов
Дроту тонкого i толстого      300 пудов
Голок        3 пуда
Наперстков [...]      2 пуда //
Кос сенокосних       20000
Брусов каменных       20000
 Железа        3000 пуд
Крицы        1000 пуд
Мишаку мертурий, синиого каменя, серки, галуну,
[...] конфори и разной фарби    50 пуд
[...] разного        20 возов
Цени и меди деланой и неделаной     2000 пуд
Ружейного кремня      500 пуд
[...] ячних        800
Мила        100 пудов
Сала свиного и быкового     10000 пудов
Тютюну        10000 пудов
Канату и веревки и вежек к неводам и
на другие потребности      10000 пудов
Крашенины разной штучек     10000 пудов
Ножов складних и нескладних, бритов, ножниц,
[...] кравецьких       2000
Ниток шолковой и простой     5000 аршин
З Сече в Малую Россiю
Лошадей        2000
Рогатого скота       3000
Кож лисичих и волчих      5000

Атаман кошовий Григорий Федоров с товариством.

РДВIА у м.Москвi, ф.52, оп.1, спр.1, ч.1, арк.146-148.

 

Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com