Публікація документів на сайті "Козацтво XV-XXI ст."
История казачества

Козацтво XV-XXI ст.
СПОНСОРАМ
Заставка | Головна | Участь у проекті |

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ
Статті та повідомлення | Огляди | Рецензії | Персоналії | Монографії | Хроніка | Енциклопедія


Абросимова С., Мицик Ю.А. Документи з історії українського козацтва в збірці Дніпропетровського історичного музею (українською мовою)

АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ. Опис справ. 1713—1776/Упорядники: ГІСЦОВА Любов Захарівна ДЕМЧЕНКО Людмила Ярославівна. – К.: Наукова думка, 1994.

Бачинська О.А. Джерела з історії козацьких формувань Південної України ХVІІІ-ХІХ ст. (українською мовою)
Бойко А.В. Матеріали до історії Запорозького козацтва після скасування Січі
Бюллетень Политического отдела Донской Республики № 2 (електронна версія надана М. Єрохіним)
ВЕДОМОСТЬ исчисления потребности для людей и лошадей Донской постоянной и временной Армии на ОДИН месяц и на ОДИН день (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)
ДЕКРЕТ об организации Советской власти в казачьих областях 1-го июня 1918 года (електронна версія надана М. Єрохіним)
Дідик С.С. Архів фортеці Св. Єлизавети: маловідомий фонд
Дідик С.С. Розвідувальна діяльність Новослобідсбкого козацького полку в світлі матеріалів канцелярії Новосербського корпусу (1758-1762)

Журба А.С. Документи з архіву Коша Війська Запорозького Низового. Проїжджі листи, рапорти, атестати.

Закон про козацтво у Придністровській Молдавській Республіці від 10 січня 2001 року (російською мовою)

Йосип Гладкий та Окреме Запорозьке (Азовське) козацьке військо в матеріалах і документах// Автор-упорядник: Людмила Маленко. - Запоріжжя: ВАТ "Мотор Січ", 2010. - 195 с.: іл., карти. Монография.

Корсакова Н.О. "Кубанський історичний і літературний збірник" як джерело з історії і традиційної культури Кубанського козацтва (російською мовою)
Кравченко В.В. Нове джерело з історії Запорозької Січі (українською мовою)
Листи В. О. Голобуцького до В. М. Ратушняка, В. М. Покровського (підготовлені і видані Юсовим С.Л.)
Листи В. Голобуцького до В. Пічети (підготовлені і видані Юсовим С.Л.)
Кузик Тетяна. Про захворюваність та смертність в Запорізькій Січі (два документи із фондів ЦДІАК України ).
Маленко Л.М. Джерела з історії повернення Запорозького козацтва в межі Російської імперії в 1828 році
Маленко Людмила. "Справа про некрасівців, які побажали прийняти підданство Росії з приєднанням їх після переходу з Туреччини до складу Азовського козацького війська" з Канцелярії новоросійського та бессарабського генерал-губернатора
Маленко Л.М. Рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII - ХІХ століття в бібліотечних фондах України та Російської Федерації

Маленко Людмила. ЧОРНОМОРСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО В ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВНИХ ТА МУЗЕНИХ УСТАНОВ

Malenko Lyudmila, Shevchuk Oksana. The Plan for the End of the Eternal War with the Turks by Alexander Suvorov

Мільчев В.І."Военно-политическое обозрение турецкой границы" П.Рум'янцева, як джерело з історії Південної України
Мільчев Володимир. Джерела до історії запорозького козацтва у фонді "Славонська генералкоманда" Хорватського державного архіву (м. Загреб)
Мільчев В.І. Джерела до історії Запорозького козацтва часів перебування під кримською протекцією (1730-1733 рр.)
Мільчев Володимир. Запорожці на військовому кордоні Австрійської імперії наприкінці XVIII століття
Мільчев Володимир. Запорожці та некрасівці у пониззі Дунаю. 1780 р. (за матеріалами Російського державного архіву давніх актів)
Мільчев Володимир.
Заснування, організаційне оформлення та перші кроки Сербського гусарського полку (1724 - 1734 рр.).
Мільчев В.І. Епізод з історії піратства на Чорному морі на початку ХІХ століття
Мільчев В.І., Князьков Ю.П. Проект реформування устрою Запорожжя генерал-майора Карла Штофельна (1765 р.)
Мільчев В.І.
Матеріали секретної експедиції Сенату Російської імперії до історії Запорозької Січі в останні роки її існування.
Мільчев В.І.
Нездійснений колонізаторський проект 1786 р. (невдала спроба відставних чинів Албанського війська перетворитися на таврійських поміщиків)
Мільчев Володимир.
Світоглядні імперативи військових поселенців Нової Сербії (згідно матеріалів епістолярної спадщини)
Малукало А. М. Законодавчі акти і сфера їх використання
Мицик Ю.А. З джерел до історії Нової Січі (українською мовою)
Мякішев Володимир. Литовский Статут 1588 года в европейских библиотеках и книгохранилищах (Warszawa 2007, s.)
Нормативні правові акти Російської Федерації з питань козацтва (1991-1998 рр.) (російською мовою)
Оповідання з неопублікованих белетризованих спогадів В. Голобуцького "З минувшини. Оповідання мого сучасника" (надані С.Л. Юсовим)
ОТЧЕТ по Управлению Дежурного Генерала Войскового Штаба Всевеликого войска Донского (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)
ОТЧЁТ Управляющего Военным и Морским Отделами и Командующего Донскою Армией:
А. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ ВОЙСКА ДОНСКОГО ОТ БОЛЬШЕВИКОВ. (События от начала восстания и конца марта - до 1 августа 1918 года);

Б. Краткий очерк организации вооруженных сил Всевеликого войска Донского от начала восстания до 1-го Августа 1918 года
Отчет О деятельности органов снабжения с апреля по август месяц 1918 года (електронна версія надана М. Єрохіним)
Письмо Николая Ефремовича Андреева к Владимиру Алексеевичу Голобуцкому (надані С.Л. Юсовим)
Посунько О.М. Взаємовiдносини Запорозької Сiчi з Новою Сербiєю та Слов'яносербiєю (українською мовою)
ПРИХОД продуктов и фуража в Новочеркасском продовольственном № 1 магазине с 24 апреля по 18 июля 1918 года (електронна версія надана М. Єрохіним)
Сапожников І.В. Іван Юзбаша - полковник та бунчужний товариш Чорноморського козацького війська (українською мовою)
Сведения о количестве принятых медных пуль изготовленных на заводе Азовско-Донского Товарищества в период с 24 мая сего года по 18 июля включительно. (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)
Сведения о приходе, расходе и состоянии огнестрельного оружия и боевых припасов с 1 мая по 1 августа 1918 года в складах города Новочеркасска (електронна версія надана М. Єрохіним)
Сведения о произведенных работах в Артиллерийских мастерских Всевеликого войска Донского (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)

СВЕДЕНИЯ о числе раненых и больных чинов казачьей и Добровольческой армии, прошедших через лечебные заведения г. Новочеркасска с 1-го мая по 10-е июля сего года, о числе произведенных операций и о количестве умерших в лазаретах за тот же период. (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)
Сень Д.В. Новые материалы о социально-политическом положении некрасовских казаков на Кубани в начале XVIII в. (формат PDF)
Слуцький А.Й. Бібліотека генерал-лейтенанта Івана Діомидовича Попки (російською мовою)
Слуцький А.Й. До історії організації полкових бібліотек у Кубанському козацькому війську (російською мовою)
Слуцький А.Й. Сія книга монастиря Межигірського (російською мовою)

СПИСОК лечебных заведений для больных и раненых по территории Всевеликого войска Донского (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)
"Статистическое описание земли донских казаков, составленное в 1822-1833 годах". - Новочеркаск 1891 г. (Електронна версія любязно надана Миколою Єрохіним).
ТАБЛИЦА РОСТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДОНСКОЙ АРМИИ (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)
ТАБЛИЦА ТРОФЕЕВ взятых войсками Донской армии по периодам (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)

Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття). Монографія. / Фергад Ґардашкан Оглу Туранли. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. — 606 с. - Монографія.
Туранлы, Ферхад. Тюрские источники по истории Украины. - К.: Издательство Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украинь. - К.: 2010.-368 с. – Монография.
Хромов Анатолій. Проект козацького війська шляхтича Йосипа Павліновського 1805 р.: [документ] / [комент. А.В.Хромов] // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України : зб. наук. пр. - Одеса : СПД Бровкін О.В., 2012. - Вип.7. - С.124-128.
Швидько Г.К. Актові джерела до історії Запорожжя останніх років його існування (українською мовою)
Швидько Г.К. Боротьба Запорозького козацтва за збереження своїх володiнь в 50-60-тi рр.XVIII ст. (українською мовою)
Швидько Г.К. Документи канцелярії Новоросійської губернії до історії Запорозької Січі напередодні її ліквідації (українською мовою)
Швидько Г.К. Документи РДВІА про торгівельні відносини між Запорозькою Січчю та Гетьманщиною у другій половині ХVІІІ століття
Швидько Г.К. Останні спроби запорожців відстояти свої вольності (українською мовою) 
Шиян Р.І. Джерела з історії Чорноморського козацького війська (1788-1792 рр.)
Цифровые сведения о врачах и фельдшерах Всевеликого войска Донского (1918) (електронна версія надана М. Єрохіним)

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ на сайті "Козацтво 15-21 ст.". , Подається комплекс історичних документів різних часів козацької доби. Історія

Top. Copyright © 2001-2022 cossackdom.com