Юсов С.Взаємини В. Голобуцького і М. Рубінштейна в контексті наукових зацікавлень вчених (погляд з ракурсу епістолярних джерел)
Главная | Персоналии
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Взаємини В. Голобуцького і М. Рубінштейна в контексті наукових зацікавлень вчених (погляд з ракурсу епістолярних джерел)

(опубликовано: Юсов С. Взаємини В. Голобуцького і М. Рубінштейна в контексті наукових зацікавлень вчених (погляд з ракурсу епістолярних джерел) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збст. Вип. 8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 247-257).

 

Вивчення неформальних наукових та особистих взаємин істориків між собою відкриває певні перспективи для повноцінного висвітлення різних нюансів і перепитій істоіріографічного процесу, а також і відповідних аспектів інтелектуальної історії – як історії не лише ідей, але історії і їх продуцентів. Безперечно, актуальними є питання, що стосуються взаємин між українськими та російськими вченими, насамперед, коли вони є репрезентантами національних історичних шкіл. Втім, в умовах тоталітарного режиму, особливо після “кагановського погрому” Інституту історії України АН УРСР в 1947 р., вести мову про окремішну українську історичну школу слід з великими застереженнями. В цілому, як в РФРСР, так УРСР історичний процес відбувався в межах єдиної радянської, так званої марксистсько-ленінської моделі історичного розвитку. Звичайно, в обидвох названих республіках окремі справжні науковці виходили за межі означеної моделі в своїх конкретних дослідженнях і були гідними продовжувачами науково-дослідної традиції національних історичних шкіл. Вони збагачували національну науку (що продовжувала, в певній мірі, свій розвиток, не зважаючи на різні обмеження, пов'язані з особливостями радянського варіанту тоталітаризму), якщо не оригінальними концепціями (творче вироблення яких, в принципі, було можливим, і в площині методології історичного матеріалізму), то новим систематизованим фактичним матеріалом.

Серед таких справжніх науковців – лічених, поодиноких представників радянської, але, все ж таки, української історичної науки – був і В. Голобуцький. Його видатний внесок у козакознавство є не тільки надбанням української історіографії, але і надбанням національної інтелектуальної культури взагалі. В. Голобуцький, як і більшість радянських вчених, у своїх дослідженнях перевагу віддавав вивченню соціально-економічної тематики. Так, наприклад, його перша вагома праця з козакознавства присвячена історії Чорноморського козацтва, що її він готував впродовж багатьох років, і яка була захищена як докторська дисертація в 1949 р. в Ленінградському джержуніверситеті ("Чорноморське козацтво. Нарис соціальної історії")[1], подається через призму соціально-економічної історії. Монографія, в основі якої лежало дисертаційне дослідження, вийшла в 1956 р.[2] і в цілому його відображає. На розгляді соціально-економічних питань грунтувалися й інші праці вченого з історії українського козацтва. Врешті ним були написані твори з економічної історії України, зокрема, синтезована праця (підручник для вузів) під назвою "Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період"[3]. Зацікавленість В. Голобуцького соціально-економічними проблемами історії України пояснюється ще і тим, що він закінчив саме історико-економічне відділення педагогічного факультету Північнокавказьського університету"[4]. Звичайно, зазначена тематика не вичерпує всіх складових історичного процесу, але є його неабияким важливим елементом.

Соціально-економічна проблематика була провідною і для наукових зацікавлень представника союзного столичного центру М. Рубінштейна – теж справжнього фахівця, але якого важко ідентифікувати як виразного репрезентанта якоїсь конкретної національної історіографії, бо ж він займався проблемами як української, так і російської історії. Якщо українська тематика переважала в його одеський період наукової діяльності (1920-ті – початок 1930-х рр.), то в московський (1931–1963 рр.). – тематика в галузі історії Росії[5]. Втім, сам історик у своєму мемуарному есе свідчить , що вже в період життя в Україні, він мав більше тяжіння до дослідження проблем власне російської історії та історіографії[6]. М. Рубінштейн більш відомий як історіограф, зокрема, як автор "Русской историографии"[7], що, в цілому, не втратила своєї наукової актуальності і нині[8]. В меншій мірі він знаний як дослідник складних проблем генезису феодалізму і капіталізму на теренах Східної Європи. Внесок же вченого у формування радянської концепції історії України залишається не висвітленим[9]. Принагідно зауважемо, що охаратеризувати цей внесок можуть допомогти матеріали із особистого фонду вченого, що зберігаються в Науково-дослідному відділі рукописів Державної Російської бібліотеки[10]. Проте, характеристика доробку М. Рубінштейна в галузі історії України не входить в завдання даної студії. Тут, спробуємо проілюструвати кількома прикладами характер наукових контактів В. Голобуцького з авторитетним московським колегою на тлі загальної історіографічної ситуації 50-х років з ретроспективними екскурсами в минулі періоди.

Важливим джерелом, від якого відштовхуємося в цій розвідці є невеликий за обсягом епістолярій, що відклався в особистому фонді М. Рубінштейна[11]. Це – листи від В. Голубуцького до М. Рубінштейна датовані 1953–1957 рр. В першому листі (датується: 2.10.1953 р.) мова йде про рецензію на рукопис книги – монографії В. Голобуцького "Дипломатическая подготовка Переяславской Рады 1654 г.". Український історик дякує М. Рубінштейну за те, що той взявся написати рецензію на цю книгу. В листі згадується, що про рецензування книги М. Рубінштейна просили кілька московських науковців, зокрема, найбільш переконливо - директор Інституту історії АН СРСР А. Сідоров[12]. Із контексту листа зрозуміло, що В. Голобуцький не був особисто знайомим з М. Рубінштейном, але знає його по працям і поважає як фахівця. Стиль цього та й наступних листів свідчить про велику внутрішню культуру В. Голобуцького, його тактовність, витончену інтелігентність. Для прикладу наведемо (мовою оригіналу) заключну частину першого листа:

“Я счастлив тем, что вы согласились прочесть мою работу, т[ак]. к[ак]. зная Ваши труды, пользовался йми и отношусь к ним с глубоким уважением.

Позвольте поблагодарить Вас за внимание ко мне, как к автору, и пожелать доброго здоровья.

С искренним уважением к Вам.

Владимир Алексеевич Голобуцкий”[13].

Зауважимо, що на початку листа В. Голобуцький, вже називав себе повністю. Це нагадування імені і по-батькові в кінці листа в делікатній формі допомагає адресату краще запам'ятати ім'я адресанта. В наступних листах до М. Рубінштейна В. Голобуцький вже не повертається до розшифровування власних ініціалів.

Цікавим і важливим моментом є те, що цей і наступний листи В. Голобуцького створюють елемент історіографічної інтриги. Справа в тому, що хоча бібліографія наукових праць В. Голобуцького ще і досі не укладена, кожний знавець його творчості може відзначити, що серед монографій В. Голобуцького вказаної вище немає[14]. Контекст обох листів однозначно свідчить про те, що М. Рубінштейн писав (і написав) рецензію на завершену монографію В. Голобуцького під вказаною назвою (інваріант «Дипломатическая предистория Переяславской Рады 1654 г.»[15]). Відомо, що в 1954 р. у В. Голобуцького вийшло чотири статті, а в 1955 р. ще одна стаття, присвячені саме дипломатичній підготовці Переяславської Ради, починаючи від передодня Національно-визвольної війни[16]. Одну з них, що вийшла в 47-у томові академічних «Исторических записок», М. Ковальський, і Ю. Назаренко вважають за «скорочений підсумковий варіант» досліджень В. Голобуцького з вказаної тематики[17]. Вона має заголовок: «К вопросу о дипломатической борьбе Богдана Хмельницкого за воссоединение Украины с Россией». До того ж, в 1954 р. у В. Голобуцького вийшло іще чотири брошури і монографії (одна в співавторстві) та одна стаття, присвячені висвітленню широкого кола питань (в тому числі, й проблемам дипломатичної історії), що стосуються Національно-визвольної війни українського народу та приєднання України до Росії[18], але жодна з цих праць не може бути рецензованою монографію. Те ж саме відноситься і до зазначених вище статтей. Якщо виходити із зауваження М. Ковальського і Ю. Назаренка про "скорочений підсумковий варіант", то, логічно припустити, що був і повний варіант, тобто – монографія. Ця думка має ще одне підтвердження: в одній із статтей, що готувалася В. Голобуцьким в 1953 р., а вийшла в 1954 р., зазначається, що ця стаття "являє собою уривок зрукопису монографії про дипломатію визвольної війни 1648–1654 рр., яка написана автором з приводу 300-річчя возз'єднання України з Росією"[19]. Виходячи з того, що В. Голобуцький на той час і в наступні роки був переобтяжений різними роботами, про що свідчить, хоча би, список його публікацій за 1954 та наступні роки, названа монографія не була підготовлена до друку за браком часу або з інших причин. В більш розширеному вигляді вона вийшла лише в 1962 році під назвою "Дипломатическая история освободительной войньї украинского народа 1648–1654гг."[20]. Названі історіографи із Дніпропетровська вказують, що основою останньої монографії слугували всі твори В. Голобуцького, які вийшли в 1954 р., і були присвячені подіям середини XVII ст., а також і відповідний розділ монографії «Запорожское казачество» (1957 р.)[21]. А з переписки же з М. Рубінштейном з'ясовуємо, що попередній варіант книги був фактично готовий станом, принаймні, на вересень 1953 р. До другого листа В. Голобуцького, пов'язаного з цим сюжетом, повернемося дещо нижче.

         Звичайно, що В. Голобуцький, як і інші науковці – представники академічної історичної науки СРСР – був планово зобов'язаний напередодні 300-річчя Переяславської ради, виконувати наукові завдання, пов'язанні з висвітленням подій української історії доби Національно-визвольної війни. Проте, нагадаємо, що ця тематика, а конкретно – саме дипломатична історія Хмельниччини – була від самого початку його наукового зростання предметом наукових зацікавлень вченого. В. Голобуцький займався цією проблематикою іще навчаючись в середині 30-х років в аспірантурі Ленінградського педінституту, де під керівництвом академіка Б. Трекова захистив кандидатську дисертацію «Дипломатичні зносини Московського уряду з Богданом Хмельницьким до Земського собору 19 лютого 1651 р.»[22]. Частина дисертації вийшла в 1941 р. у вигляді статті, яка була опублікована в «Ученых записках» Ленінградського педінституту[23].

         Робота з підготовки наукового забезпечення підґрунтя нової радянської версії історії україно-російських взаємин у зв'язку з офіційним відзначенням

300-річчя "возз'єднання" України з Росією, що включала в себе підготовку науково-дослідних та науково-популярних праць, збірників археографічного характеру тощо, а також.і інших різноманітних заходів науково-громадського значення, розпочалася в академічних історичних установах СРСР з 1950 р.[24] Наступного року вийшла книжка Ф. Шевченка "Історичне значення віковічної дружби українського та російського народів"[25], що, ніби, відкрила собою розпочате в Інституті історії України дослідження окремо виділеної дослідницької проблеми "Віковічна дружба українського та російського народів", розрахованої на декілька років і, в якій, ключеве місце займало висвітлення тематики Визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. та приєднання (з 1952 р. вже фігурує термін "возз'єднання"[26]) України з Росією[27].

         Передусім, виконання завдання з підготовки наукових досліджень, присвячених 300-річчю Переяславської ради, в плановому порядку було покладено на провідні науково-дослідні заклади Москви і Київа – Інститути історії, відповідно, – АН СРСР та АН УРСР. В цілому, основна робота науково-дослідного характеру проводилася київським інститутом, а московський, здебільшого, брав на себе функції "шефської" допомоги. Зокрема, московський інститут рецензував (або був посередником в переданні рецензій іншим закладам) праці українських істориків, допомогав у підготовці важливого археографічного проекту – 3-х томного видання матеріалів і документів, присвячених зазначеній події, що вийшов у 1954 р. в Москві. Науковим керівником проекту був Ф. Шевченко, а науковим консультантом В. Голобуцький[28]. Проводилися різні спільні засідання двох інститутів, як з питань цього проекту, так і інших[29]. Так, наприклад, в Київі в лютому 1952 р, відбулося спільне засідання Інституту історії України та Археографічної комісії АН СРСР з приводу обговорення проспекту вказаного трьохтомника[30]. У червні того ж року в Київі проводилося спільне засідання московських істориків з українськими колегами, присвячене обговоренню проспекту "Всемирной истории". На ньому був присутній і М. Рубінштейн[31]. А в 1953 р. в Москві на спільному засіданні представників Інституту історії України та Інституту історії АН СРСР обговорювалася велика вступна стаття до згаданого вище архіографічного трьохтомника[32]. Стаття, до речі, була надіслана на цензурування до П. М. Поспєлова, одного із секретарів ЦК КПРС, що займався ідеологічними питаннями[33]. В статті, що була вміщена в 1-му томові збірника, серед виконавців проекту В. Голобуцький, однак, не згадується[34]. Був підготовлений і виданий в Москві в 1954 р. інший спільний проект українських і російських істориків - збірник статей під загальною назвою "Воссоединение Украиньї с Россией. 1654–1954»[35]. На цей збірник у фаховому журналі «Вопросах истории» була вміщена рецензія М. Рубінштейна[36].

         Отже, виходячи з контексту викладеного вище, можемо припустити, що у зв'язку з різними спільними заходами двох інститутів, пов'язаних з підготовкою відзначення 300-річчя Переяславської ради, директор Інституту історії АН СРСР А. Сідоров і звернувся до М. Рубінштейна (який працював тоді в Московському бібліотечному інституті[37]) з проханням прорецензувати працю В. Голобуцького. В свою чергу А. Сідорова, напевно, просив не сам В. Голобуцький, а тогочасний директор Інституту історії АН УРСР[38] О. Касименко. Враховуючи те, що рецензія (або відгук) авторитетного в офіційних колах історика-марксиста була ним написана, але не опублікована, припускаємо, що вона була виконана або для потреб ідеологічної цензури або з причини загальноприйнятих вимог стосовно внутрішніх рецензій на нові монографії, і що не передбачає подальшої публікації. З приводу того, що рецензія могла бути виконана для ознайомлення цензорів, нагадаємо: вступна стаття до зазначеного трьохтомника документів і матеріалів теж направлялася на ідеологічну цензуру.

         В рецензії М. Рубінштейн високо оцінює працю В. Голобуцького, але висловлює деякі не принципові, навіть не зауваження, а скоріше тільки побажання[39]. Рецензія була відіслана до В. Голобуцького, що і стало безпосередньою причиною до написання українським медієвістом другого листа до М. Рубінштейна. Цей лист не датовано, але, найбільш ймовірно, його написано і відіслано десь на початку 1954 р. В ньому В. Голобуцький висловлює М. Рубшштейну щиру подяку за рецензію, за те, що той віднісься з розумінням до прохання В. Голобуцького про написання рецензії та дав у ній позитивну оцінку монографії. Український історик погоджується врахувати ті побажання щодо покращення монографії, які були висловлені М. Рубінштейном. На прикінці В. Голобуцький висловлює надію на подальше співробітництво з московським колегою[40].

         І, дійсно, співробітництво між вченими продовжувалося й надалі, і, напевно, не тільки заочно, бо В. Голобуцький кожен рік їздив до Москви у відрядження для роботи в столичних архівах[41], а також у інших справах. Наприклад, він виступав у 1957 р, на засіданні Вченої ради Інституту слов'янознавства АН СРСР, скликаному для обговорення макету "Історії Польщи"[42]. Наукові контакти вчених в наступні роки були пов'язані з дослідженнями обидвох в галузі соціально-економічної історії України та Росії, які були найбільш характерними для їх наукової творчості. Але необхідно вказати, – щоби вже завершити перший сюжет нашої розвідки і пояснити причину того, чому до М. Рубінштейна звернулися з приводу рецензії на книгу з тематики Національно-визвольної війни українського народу, – що М. Рубінштейн таки займався студіюванням проблем цієї доби української історії. Ще від початку своєї наукової діяльності вчений зацікавився і почав вивчати проблеми, що стосувалися історії україно-російських взаємин XVIIXVIII ст.[43]. В період його роботи асистентом на кафедрі історії України при Одеському ІНО (кінець 20-х рр.), М. Рубінштейн по завданню наукового керівника кафедри професора М. Слабченка готував розвідку про Б. Хмельницького[44]. В 1934 р., як згадує колега М. Рубінштейна по Московському держуніверситету і його біограф С. Дмітрієв, коли перший з них вже працював у Москві, то він вів заняття з аспірантами кафедри історії народів СРСР названого університету з проблем історії України часів Хмельниччини[45]. В московський вузах зазначена тематика знаходила своє місце в лекційних курсах М. Рубінштейна з історії народів СРСР або в спецкурсах з історії України[46]. Окрім того, він торкався цієї тематики, як не в опублікованих[47], так і в опублікованих працях 30-х років[48]. М. Рубінштейн був автором відповідних підрозділів з історії України і Білорусії XVII ст. в опублікованому в 1939 р. першому радянському підручнику для історичних факультетів вузів[49], а також розділу у другому виданні цього підручника, що вийшло в 1947 р.[50]. В тому ж, 1947 р. вийшов у світ додатковий том "СРСР" першого видання Великої Радянської Енциклопедії (ВРЕ). В його історичній частині був поміщений великий нарис М. Рубінштейна, який охоплював історію СРСР з найдавніших часів до XVIII ст. включно[51]. У відповідному підрозділі нарису автором висвітлювалася історія України і Білорусії зазначеного періоду. І, нарешті, вже в середині і в другій половині 50-х рр. М. Рубінштейн знову повертається до проблем історії України, – як XVII ст., так і інших періодів. Зокрема, він пише рецензії на праці українських істориків та історіографічні замітки з оглядом сучасної української історіографії, виступає з доповіддю на науковій сесії з нагоди 300-річчя Переяславської ради тощо[52].

         Але не ці праці М. Рубінштейна призводять до продовження його наукових контактів з В. Голобуцьким. В ряді опублікованих[53] і не опублікованих[54] праць 50-х рр., досліджуючи питання соціально-економічного розвитку Російської імперії в XVIII ст., М. Рубінштейн зачіпає проблеми генезису капіталізму на етнічних теренах України, в тому числі і на Кубані. На цьому грунті його наукові зацікавлення стають дотичними до наукової тематики В. Голобуцького, якою той займається в цей період. Про те, чим в кінці 50-х рр. займався В. Голобуцький, дізнаємося, як і з опублікованих праць дослідника, так і з матеріалів Наукового архіву Інституту історії України НАН України (НА ІIУ). По-перше, ще в статті, що вийшла в 1954 р. в "Ученых записках" Казанського держуніверситету, В. Голобуцький торкається деяких питань генезису капіталізму на теренах Кубані[55]. По-друге, питань зародження капіталістичних відносин на Запоріжжі, а також на землях Чорноморського козацтва, в тому числі і на Кубані, торкається В. Голобуцький і у своїх фундаментальних монографіях з козакознавства – "Черноморское казачество" і "Запорожское казачество", – які вийшли в Київі, відповідно, – у 1956 і 1957 рр.[56] та деяких статтях цього часу[57]. Зокрема, у звіті відділу історії феодалізму за 1956 р. вказується, що обговорення на відділі монографії "Запорожское казачество" показало: вона є "ґрунтовним дослідженням зародження і розвитку капіталістичних відносин на Запоріжжі"[58]. Як показують матеріали НА ІІУ, ще з 1955 р., виконуючи планове завдання, В. Голобуцький розпочав роботу з дослідження проблем соціально-економічних відносин на Запоріжжі в 1734–1775 рр., тобто, в період Нової Січі[59]. Монографія на цю тему вийшла лише в 1961 р. під назвою "Запоріжська Січ в останні часи свого існування"[60]. Цікаво, що від початку роботи над нею праця називалася саме "Соціально-економічні відносини на Запоріжжі (1734–1775 рр.)[61], а, від 1957 р. – "Запоріжжя в період Нової Сечі (1734–1775 рр.)[62]. Станом на жовтень 1957 р. книга вже була віддана до друку"[63], але, як і у випадку з монографією "Дипломатическая история Освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг.», її опублікування з не відомих причин затягнулося на кілька років. В анотації від 30 жовтня 1957 р., що написана самим В. Голобуцьким, підкреслюється: дана праця «присвячена соціально-економічній і політичній історії Запоріжжя»[64]. З 1957 р. вчений приступив до виконання нової планової теми – «Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVIII ст.»[65], тобто, він розширював власну попередню роботу хронологічно і територіально. А у «Перспективному плані науково-дослідної роботи відділу історії феодалізму на 1958–1965 рр.» В. Голобуцьким вже заплановано написання двох монографій: «Соціально-скономічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVIII ст.» (обсягом в 19 ум. арк.) та «Феодальне господарство Правобережної України  в ІІ-й половині XVIII ст. (обсягом в 17 ум. арк.)[66]. Першу з них В. Голобуцький планував закінчити в 1960 р.[67], але щось не склалося. Так само сталося і з другою монографією, а також із запланованою статтею в 1 др. арк. «Соціальні погляди українського діяча XVIII ст Г. С. Вінського»[68]. Про причини цього можна тільки здогадуватися. З питань генезису капіталізму взагалі, і в Україні зокрема, у В. Голобуцького в 1958–1959 рр. вийшло ще три наукові статті та рецензія на монографію російського дослідника О. Фадєєва, що була присвячена економічному розвитку степового Передкавказзя (тобто – і Кубані) в дореформенну добу[69].

         М. Рубінштейн став ініціатором дискусії з проблем генезису капіталізму в  Російській  імперії,  що  проходила в кінці 40-х – на початку 50-х рр. на сторінках фахових часописів[70]. Він був серед тих вчених, які поновили її в 50-х – на початку 60-х рр.[71]. До речі, одна із статтей М. Рубінштейна останнього періоду, присвячена селянському рухові у другій половині XVIII ст. і пов'язана з проблемами генезису капіталізму[72], перегукується із тогочасною статтею В. Голобуцького, що присвячена гайдамацькому рухові на Запоріжжі та його зв'язкам з селянським повстанням Є. Пугачова[73].

         Протягом багатьох років М. Рубінштейн готував фундаментальне дослідження із загальної соціально-економічної історії Російської імперії в XVIII ст., яке планувалося створити в двох томах[74]. Частину цього дослідження вчений видав окремою книгою під назвою «Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в.», що вийшла в Москві в 1957 р.[75]. Саме про цю книгу згадує В. Голобуцький у своєму третьому листі, що відклався у особистому фонді М. Рубінштейна. Із контексту листа цілком зрозуміло: контакти вчених, розпочаті в 1953 р.; повинні були тривати і далі. І цей лист, навряд чи, був саме третім чи останнім. Лист коротенький і тому наведемо його повністю мовою оригіналу:

         «Глубокоуважаемый Николай Леонидович !

         Очень тронут Вашим вниманием. Получил Вашу интересную книгу и тотчас же приступил к изучению этого фундаментального исследования. Ваша работа меня особенно интересует, т.[ак] к.[ак] я в последнее время занимаюсь проблемами социально-зкономического развития Левобережной Украиньї во II половине XVIII в. Убежден, что Ваш труд будет встречен с глубоким уважением и с сочувствием всеми специалистами. Прошу принять мою глубокую благодарность за ценный дар и искреннее пожелания здоровья и дальнейших творческих успехов.

         С искренним уважением В. Голобуцкий.

         9. ХІІ.57"[76].

         Про те, що монографія М. Рубінштейна виявилася корисною для наукових досліджень В. Голобуцького свідчить той факт, що український історик посилається на неї в деяких своїх наукових доповіддях і працях. Наприклад, вчений в травні 1960 р. в стінах Академії наук НДР у Берліні виступив з доповіддю 'Твори П. Паласа як джерело для вивчення соціально-економічної історії Росії в другій половині XVIIII ст.", де спирається на окремі положення із вказаного дослідження М. Рубінштейна[77]. Доповідь вийшла в 1962 р. у східнонімецькому академічному ювілейному збірнику "Ломоносов-Палас-Шльоцер"[78].

         Отже, наукові контакти В. Голобуцького з М. Рубінштейном були пов'язані, як можемо винести судження на основі проаналізованих листів В. Голобуцького, з двома напрямками їх наукових зацікавлень: проблемами Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. і приєднання Лівобережної України до Росії та генезису капіталізму на теренах європейської частини Російської імперії. Більш докладно висвітліти їх взаємини (хоча би, базуючись на листах М. Рубінштейна у відповідь), на жаль, поки що, неможливо. Передусім, це пов'язано з тим, що творча спадщина В. Голобуцького до цього часу належним чином не зформована як особовий архівний фонд.

         Перспективним напрямком для подальших досліджень вбачаємо порівняння праць В. Голобуцького та М. Рубінштейна в галузі соціально-економічної історії, враховуючи, що обидвоє висували оригінальні положення і творчо їх розробляли на основі ґрунтовного опрацювання архівного матеріалу.[1] Білокінь С. Голобуцький В. О. // Вчені Інституту історії України. – К., 1998. – С. 59.

[2] Голобуцкий В. А. Черноморское козачество. – К., 1956. – 415 с.

[3] Голобуцький В. О. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. – К., 1970. – 298 с.

[4] Голобуцкий В. А. Страницы из моих воспоминаний // История СССР. – 1966. – № 3. – С. 120; Білокінь С. Голобуцький В. О. – С. 58.

[5] Див., напр.: Рубинштейн Н. Л. О путях исторического исследования. // История СССР. – 1962. – № 6. – С. 88-114; Дмитриев С. С. К истории советской исторической науки. Историк Н. Л. Рубинштейн (1897–1963). // Ученые записки Горьковского госуниверситета. Серия историко-филологическая. – Вып. 72. Т. І. – Горький, 1964. – С.419-471.

[6] Рубинштейн Н. Л. О путях исторического исследования ... – С.93.

[7] Рубинштейн Н. Л. Русская историография. Учебное пособие для историч. факультетов университетов и педвузов. – М.: Госполитиздат, 1941. – 659 с.

[8] Див.: История и историки. Россия в XX веке. Судьбы исторической науки. –М., 1996. – СІ68; Советская историография / [Афанасьев Ю. Н., Медушевская О. М, Мохначева М. П. и др.]. – М., 1996. – С. 218.

[9] Побіжно внеску М. Рубінштейна в розвиток української радянської історичної науки торкається І. Гапусенко: Гапусенко І. М. Історія України періоду феодалізму // Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади / Ред. кел.: Калениченко П. М. та ін. – К., 1973. – С. 76, 86.

[10] НИОР РГБ. – Ф.521. Николай Леонидович Рубинштейн (1897–1963 рр.).

[11] Там само. – К.25. – Од. зб.34. Голобуцкий В. А. Письма к Рубинштейну Н. Л. 1953–1957 гг. – 6 арк.; Там само. – Од. зб.13. Рубинштейн Н. Л. Отзыв на монографию В. А. Голобуцкого. «Дипломатическая подготовка Переяславской Радьы 1654 г.». 1953 г. – 5 л.

[12] НИОР РГБ. – Ф.521. – К.25. – Од. зб. 34. – Арк. 2.

[13] Там само. – Арк. 2-2 зв.

[14] Див., зокрема, статтю дніпропетровських історіографів присвячену саме розгляду праць В. Голобуцького з дипломатичної історії Визвольної війни українського народу: Ковальский Н. П., Назаренко Ю. В. Русско-украинские политические связи середины XVII века в исследованиях профессора В. А. Голобуцкого // Некоторые вопросы отечественной историографии и источниковедения. Сб. науч. ст. – Вып. 3. – Днепропетровск, 1976. – С.96-111.

[15] НИОР РГБ. – Ф.521. – К.25. – Од. зб. 34. – Арк. 2.

[16] Голобуцький В. О. Про політичну діяльність Богдана Хмельницького напередодні і на початку визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. // 300 років возз'єднання України з Росією. / Науковий збірник Чернівецького держуніверситету. – Львів, 1954. – С.9-36; Його ж. Між Замостям і Зборовом. Із історії дипломатичних відносин у період визвольної війни українського народу проти панської Польщі (листопад 1648 – серпень 1649 рр.) // Доповіді ювілейної наукової сесії Київського держпедінституту ім. О. М. Горького. – К., 1954. – С. 19-38; Його ж. Земський собор 1 жовтня 1653 р. і здійснення його рішень про возз'єднання України з Росією. (З історії дипломатичних відносин) // Історичне значення взз'єднання України з Росією. – К.; 1954. – С.67-89; Його ж. К вопросу о дипломатической борьбе Богдана Хмельницкого за воссоединение Украины с Россией // Исторические записки. – Т.47. – М., 1954. – С.224-258; Його ж. Из истории дипломатической борьбы в период освободительной украинского народа 1648–1654 гг. (Между битвой под Зборовом и Земским собором 19 февраля 1651г.) // Научные записки Киевского финансово-зкономического института. – К., 1955. – №4. –С. 66-193.

[17] Ковальский Н. П., Назаренко Ю. В. Русско-украинские политические связи середины XVII века в . – С. 99.

[18] Голобуцкий В. А. Россия и освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. – К., 1954. – 100 с. (Україномовний варіант: Він же. Росія і визвольна війна українського народу 1648–1654 гг. – К., 1954. – 95 с.); Його ж. Богдан Хмельницкий – верный сын украинского народа. – К., 1954. – 53 с; Його ж. Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого (1648–1654 гг.). – М., 1954. – 160 с; Бойко И., Голобуцкий В., Гуслистый К. Воссоединение Украины с Россией. – М, 1954. – 112 с.; Голобуцкий В. А. Россия и освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. // Вопросы истории. – 1954. – № 1. – С.80-95.

[19] Голобуцький В. О. Про політичну діяльність Богдана Хмельницького напередодні і на початку визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. – С.9, прим.1.

[20] Голобуцкий В. А. Динломатическая история Освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. – К., 1962. – 360 с.

[21] Ковальский Н. П., Назаренко Ю. В. Русско-украинские политические связи середины XVII века в . – С. 100.

[22] Білокінь С. Голобуцький В. О. – С.58-59.

[23] Голобуцкий В. А. К истории дипломатических сношений Московского правительства с Богданом Хмельницким в начальыий период (1648 г.) // Ученые записки Ленинградского государственного пединституту им. А. И. Герцена. –1941. – Т. 39. – С. 120-133.

[24] Див., напр.: Науковий архів Інституту історії України НАН України (далі – НА ПУ). – Оп.1. – Од. зб. 218а. Стенограми засідань Вченої ради Інституту за 1950 р. –Арк.5, 14, 16.

[25] Шевченко Ф. П. Історичне значення віковічної дружби українського та російського та російського народів. – К., 1951. – 71 с.

[26] Див., напр.: НА ПУ. – Оп.1. –Од. зб.346. Річний звіт наукової діяльності Інституту за 1952 р. – Арк. 19-20.

[27] НА ПУ. – Оп.1. – Од. зб.287. Отчет о научной деятельности Института истории Украины АН УССР за 1951 г. – Арк.10. – Од. зб.345. Тематический план научно-исследовательской работы Института истории Украиньї АН УССР на 1952 г. – Арк.5 тощо; Див. також: Гапусенко І. М. Історія України періоду феодалізму. – С. 95-96.

[28] Див., напр.: НА ПУ. – Оп.1. – Од. зб.345. – Арк.15; Од. зб.396. План науково-дослідної роботи Інституту на 1953 р. – Арк.35.

[29] Див., напр.: Санцевич А. Інститут історії України НАН України. Історіографічний нарис (до 60-річчя установи). – К., 1998. – С.44; а також Российский государственный архив новейшей истории (РГА НИ). – Ф.5. – Оп.17. – Од. зб.427. – Арк.71, 104, 162.

[30] Див.: НА НУ. – Оп.1. – Од. зб. 356: Стенограма зборів Інституту та засідання Археографічної комісії АН СРСР по обговоренню проспекту 3-х томника «Возз'єднання України з Россією 1654 р.». 87 арк.

[31] Санцевич А. Інститут історії України НАН України. К., 1998. С.44.

[32] РГА НИ. Ф.5. Оп. 17. Од. зб.427. Арк. 162.

[33] Там само. Арк. 104-160, 162.

[34] Див.: Воссоединение Украины с Россией в 1654 // Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах / Ред. кол.: Гудзенко П. П. и др. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. VXXXII.

[35] Воссоединение Украины с Россией. 1654–1954 / Ред. кол.: А. И. Баранович и др. – Сб. ст. – М., 1954. – 440 с.

[36] Рубинштейн Н. Л. Две научные работы по истории освободительной войны украинского народа 1648–1654 годов. [Рецензия]: Воссоединение Украины с Россией 1654–1954. – Сб. статей. – М: Изд. АН СССР, 1954. – 440 с., илл. // Вопросы истории. – 1954. – № 10. – С. 133-139.

[37] Дмитриев С. С. К истории советской исторической науки ... – С. 458.

[38] В березні 1953 р. Інститут історії України АН УРСР був переіменований у Інститут історії АН УРСР. Див.: Постанова №482 Ради Міністрів УРСР «Про внесения зміни в найменування Інституту історії України Академії наук УРСР». 2 березня 1953 р. // У лещатах тоталітаризму: перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН України (19361956 рр.): 36. документов і матеріалів: У 2-хч.К, 1996. Ч.I. С. 162-163.

[39] Див.: НИОР РГБ. Ф.521. К.23. Од. зб.13. Рубинштейн Н. Л. Отзыв на монографию В. А. Голобуцкого. «Дипломатическая подготовка Переяславской Рады 1654 г.». 1953 г. 5 л.

[40] Там само. Од. зб.34. Арк.3-4.

[41] Див.: НА НУ. Оп.1. Од. зб.665. Арк. 4, 9-Ю; Од. зб.73О. Арк. 7зв.; Од. зб.832-833.Арк. 17 тощо.

[42] Там само. Од. зб.73О. Арк.7.

[43] Дмитриев С. С. К истории советской исторической науки ... С. 445.

[44] Там само. С.445.

[45] Там само. - С.456.

[46] Див.: НИОР РГБ. Ф.521. К.12. Од.зб.14. Рубинштейн Н. Л. Лекция по истории Украины в Историко-филологическом Институте НКП. 1936. 26 л.; Од.зб.8. Рубинштейн Н. Л. Лекции по истории Украины в ИФЛИ. 1936-1937 гг. 195 л; К.13. Од.зб.1. Рубинштейн Н. Л. Стенограмма Лекций по курсу истории народов СССР (по «Истории СССР») в Московском областном педагогическом институте. 19381939, 1949 гг. 860 л.; Од.зб.17. Рубинштейн Н. Л. Программа лекций по «Истории Украины» (1 семестр 1940/1941 гг.). Автограф. 4 л.; Од.зб.20. Рубинштейн Н. Л. Заметки к программе по истории Украины для университетов и педагогических институтов. 1940-е гг. Приложена: программа, Киев, 1940. 52 л.

[47] Там само. К.12. Од.зб.Ю. Рубинштейн Н. Л. "Украина (история)". -Статья для энциклопедии. [1940-е гг.]. 11л.; Од.зб.З. Рубинштейн Н. Л. «Национально-классовая борьба на Украине в XVII в. и ее освещение М. Н. Покровским». Статья. [1930-е гг.]. 10 л. тошо.

[48] Рубинштейн Н. Л. Классовая борьба на Украине в XVII веке // Борьба классов. 1936. № 4. С.34-46; Його ж. Западная Украина и Западная Белоруссия. (Краткая историческая справка). // Исторический журнал. 1939. № 10. С.10-15 тощо.

[49] История СССР. - Т. I / Учебник для исторических факультетов вузов. М., 1939. Раздел В. Главы V, VI и VII: Русское государство и народы СССР в XVII вв. С. 447-592. (у співавт. з С. Бахрушиним).

[50] История СССР. Т.1, изд. 2-е. / Учебник для исторических факультетов вузов. М, 1947. Глава XX: Украина и Белоруссия в ХVI–ХVII вв. С. 485-507 (у співавт. з С. Бахрушиним).

[51] Рубинштейн Н. История СССР до конца XVІІІ. // БСЭ. Том «СССР». М, 1947.Стб.287-470.

[52] Див., напр.: Рубинштейн Н. Л. Две научные работы ... С.133-139; НИОР РГБ. Ф.521. К.12. Од.зб.11. Рубинштейн Н. Л. "300-летие воссоединения Украины с Россией". Тезисы доклада. 1954 г. 6 арк.; Од.зб.12. Рубинштейн Н. Л. Заметки по истории Украины. [1955 г.]. Приложено: сопроводительное письмо к неустановленному лицу с обращением "Эдуард Николаевич". 10 арк.; Од.зб.13. Рубинштейн Н. Л. Заметки по украинской историографи. [кон. 1950-х гг.]. 10 арк.; К.23. Од.зб.15. Рубинштейн Н. Л. Отзыв о рецензии Гуслистого на О. К. Касименко: "Российско-украинские взаимоотношения". (в ред. Журн. "Вопросы истории"). 1956 г. 5 арк. При розгляді останньої рецензії слід брати до уваги власне саму роботу К. Гуслистого, яка також відклалася у фонді московського історика: К.27. Од.зб.39. Гуслистый К. Неквалифицированное освещение важных исторических вопросов О. К. Касименко. Русско-украинские отношения. 16481654 гг. 1955 г. 17 арк.

[53] Рубинштейн Н. Л. Уложенная комиссия 17541766 гг. и ее проект нового уложения «О состоянии подданных вообще». К истории социальной политики 50-х начала 60-х годов XVIII в. // Исторические записки. Т. 38. М., 1951. С. 208-251; Його ж. К характеристике вотчинного режима и крестьянского движения в конце 70-х гг. XVIII века (По материалам Псковской, Новгородской и Тверской губ.) // Исторические записки. Т. 40. М., 1952. С. 140-153; Його ж. Некоторые вопросы формирования рынка рабочей силы в России XVIII в. // Вопросы истории. 1952. № 2. С.74-101; Його ж. Внешняя торговля России и русское купечество во второй половине XVIII в. // Исторические записки. Т. 54. М, 1955. С.343-361; Його ж. Крестьянское движение в России во второй половине XVIII века // Вопросы истории. 1956. № 11. С.34-51; Його ж. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. Историко-экономический очерк. М., 1957. 495 с.; Його ж. Территориальное разделение труда и развитие всероссийского рынка // Из истории рабочего класса и революционного движения. Сборник статей. М, 1958. С.88-100 тощо.

[54] Див. огляд особистого фонду М. Рубшштейна в статті I. Ковальова, присвяченій саме цьому питанию: Ковалев И. В. Материалы по социально-экономической истории России в XVIII в. в рукописном наследии Н.Л.Рубинштейна // Археографический ежегодник за 1985 г. М, 1986. С.282-289, а також див.: Рубинштейн Н. Л. О путях исторического исследования ... С. 106-110.

[55] Голобуцкий В. А. Беглые и крепостные на Кубани в дореформенный период // Ученые записки Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина. Т. 114. Кн. 8 / Юбилейный (18041954) сборник. Казань, 1954. С.267-285.

[56] Див.: Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. К., 1956. 415 с; Його ж. Запорожское казачество. К., 1957. 462 с.

[57] Голобуцкий В. А. Гайдамацкое движение на Запорожье во время "Колиивщины" и крестьянсткого восстания под предводительством Е.И.Пугачева // Исторические записки. Т.55. М., 1956. С.310-343; Голобуцкий В. О. До історії соціально-економічного розвитку Запоріжжжя після зруйнування Січч // Наукові записки ЧДУ. Т.18. Серія історичних наук. Вип.1 / Редкол.: М.К. Алекберлі Львів, 1956. С.3-21.

[58] НА ІІУ. Оп.1. Од.зб.666. Арк.2.

[59] Там само. Од.зб.597. Арк.1.

[60] Голобуцкий В. А. Запоріжська Січ в останні часи свого існування. К., 1961. 415с.

[61] НА ІІУ. Оп.1. Од. зб.665. Арк. 1.

[62] Там само. Од.зб.73О. Арк.5, 11.

[63] Там само. Арк.5.

[64] Там само. Арк.11.

[65] Там само. Арк.1.

[66] Там само. Од.зб.828. Арк.26.

[67] Там само. Од.зб.832-833. Арк.7.

[68] Там само. Оп.1-л. Од.зб.329. Особиста справа Голобуиького В.О. Арк.23.

[69] Голобуцкий В. А. Ремесла и зарождение капиталистического производства на

Украине в XVI первой половине XVII вв. // Вісник АН УРСР. 1958. № 8; Його ж. [Рецензия.]: Фадеев А. В. Экономическое развитие степного Предкавказья в дореформенный период // Вопросы истории. 1958. №9 С. 52-155; Його ж О начале "нисходящей" стадии феодальной формации // Вопросы истории. 1959. № 9. С.123-137; Його ж. О цеховом ремесле и зарождении капиталистического производства в XVI первой половине XVII века на Украине // Научные записки Киевского финансово-экономического института. К., 1959. № 7. С.203-213.

[70] Див.: Рубинштейн Н. Л. О путях исторического исследования ... С.105-106; Дмитриев С. С. К истории советской исторической науки .... С.463.

[71] Див.: Советская историография ... С.153-155.

[72] Рубинштейн Н. Л. Крестьянское движение в России во второй половине X века // Вопросы истории. 1956. 11. С.34-51.

[73] Голобуцкий В. А. Гайдамацкое движение на Запорожье во время "Колиивщины" и крестьянсткого восстания под предводительством Е. И. Пугачева. – С.310-343.

[74] Див.: Рубинштейн Н. Л. О путях исторического исследования ... – С.105-110; Дмитриев С. Памяти Николая Леонидовича Рубинштейна (1897–1963) // История СССР. – 1963. – №3. – С.240; Ковалев И. В. Материалы по социально-экономической истории России в XVIII в. в рукописном наследии Н. Л. Рубинштейна. – С.284-289.

[75] Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. (Историко-экономический очерк). – М., 1957. – 495 с.

[76] НИОР РГБ. – Ф.521. – К.25. – Од.зб. 34. – Арк.5.

[77] НА ІІУ. Оп. 1-л. Од.зб.329. Арк.60.

[78] Golobuskij V.A. Die “Reise” von Pallasals Quelle fur dasStudium der sozial-okonomischen Verhaltnisse in Rubland // Lomonosov, Schlozer, Pallas: Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jh. / Hrsg. Von E. Winter u.a. – Bd. XII. – Berlin, Academie-Verlag, 1962. – S.258-262/